Skip to content

ARKONSTUDIO Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 09:35:05
JSON

NIPT: L42019004I
Administrator: Nasjel Çiço
Objekti i Veprimtarisë: Studio projektimi, supervizioni dhe kolaudimi: Masterplane - studime e plane racionale urbanistike, plan rregullues te pergjithshem per qendra te banuara - qytete, studime pjesore urbanistike, projektim objekte civile - industrial - turistike deri 5 kate dhe mbi 5 kate, projektim objekte sportive, projektim interiere, projektim pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbert, lulishte e parqe, objekte civile - industrial - turistike prej murature e skelet beton/arme deri ne 5 kate dhe mbi 5 kate - objekt me skelet metalik, objekt me shkalle te larte veshtiresie b/ arme, metalike, troje dhe shpate me qendrueshmeri te ulet, instalime h/sanitare, instalime termoteknike - ventilim - kondicionim, linja e rrjete elektrike - telefonike - radiotelefoni - citofoni - sisteme alarmi - televiziv per objekte civile, industriale, turistike, sisteme komplekse te telekomunikacionit, sisteme te furnizimit me gaz, diga, galeri, tunele, furnizim me uje - kolektor shkarkimi, ujesjelles kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi - uje kolektor shkarkimi, ujsjelles kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi impjante vaditese – diga deri 10 m - damba, vepra te trajtimit te ujit, vepra hidroteknike: marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri, porte e pontile, vepra naftesjellese – gazsjelles - vajsjelles, rruge auto kategori e I deri V, shtresa rrugore e sistemim asfaltim, autostrada, pista, aeroporte, helioporte, hekurudha e degezime hekurudhore, ura dhe vepra arti mbi 10 m, estakada, ura metalike dhe te varura, tunele rrugore e hekurudhore, centrale hidraulike dhe termike, impiante te prodhimit dhe shperndarjes te energjiese elektrike - diellor - ere, nenstacione elektrike, primare e sekondare - linja te tensionit te larte, kabina elektrike te rrjetit sheperndareslinja te tensionit te ulet dhe te mesem, sinjalizime ne rruge auto kategori I deri V, autostrada dhe degezime me hekurudhen, sinjalizime ne aeroporte dhe helioporte. Shoqeri ndertimi: punime germimi, objekte civile - industrial - turistike deri 5 kate dhe mbi 5 kate objekte civile - industrial - turistike prej murature e skelet beton/arme deri ne 5 kate dhe mbi 5 kate-objekt me skelet metalik, objekt me shkalle te larte veshtiresie b/arme, metalike, troje dhe shpate me qendrueshmeri te ulet, instalime h/sanitare, instalime termoteknike - ventilim - kondicionim, linja e rrjete elektrike - telefonike - radiotelefoni - citofoni - sisteme alarmiteleviziv per objekte civile, industriale, turistike, sisteme komplekse te telekomunikacionit, sisteme te furnizimit me gaz, diga, galeri, tunele, furnizim me uje - kolektor shkarkimi, ujesjelles kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi - impjante vaditese - diga deri 10 m - damba, vepra te trajtimit te ujit, vepra hidroteknike: marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri,porte e pontile, vepra naftesjellese - gazsjelles - vajsjelles, rruge auto kategori e I deri V, shtresa rrugore e sistemim asfaltim, autostrada, pista, aeroporte, helioporte, hekurudha e degezime hekurudhore, ura dhe vepra arti mbi 10 m, estakada, ura metalike dhe te varura, tunele rrugore e hekurudhore, centrale hidraulike dhe termike, impiante te prodhimit dhe shperndarjes te energjiese elektrike - diellor - ere, nenstacione elektrike, primare e sekondare - linja te tensionit te larte, kabina elektrike te rrjetit sheperndares - linja te tensionit te ulet dhe te mesem, sinjalizime ne rruge auto kategori I deri V, autostrada dhe degezime me hekurudhen, sinjalizime ne aeroporte dhe helioporte. Ushtrim veprimtarie per shit - blerje materiale ndertimi te vendit dhe importi qe perdoren per qellime ndertimi. Objekti i veprimtarise se shoqerise ne projektim, supervizion, kolaudim dhe ndertim behet ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj. Sherbime ekspertize dhe / ose profesionale te mbrojtjes civile. Sherbim ekspertize per: Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji. Hartimin e akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise. Auditim ne fushen e energjise / shoqeri e sherbimeve energjitike.
Emërtime të tjera Tregtare: ARKONSTUDIO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/08/2014
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 60 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Mihal Duri, Objekti Nr. 33

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Kontrate shitje kuotash (2017)
Statuti i shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 33 662 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 113 832 831,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 31 217 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 28 807 054,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -5 941 079,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 20 584 041,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 31 170 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 600 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -109 848,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 142 364 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 310 457 253,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:851 263 040,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:433 637 470,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:252 525 325,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:301 001 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:197 083 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:59 517 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 441 665,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli