Skip to content

ARKONSTUDIO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-27 10:13:45
JSON

NIPT: L42019004I
Administrator: Nasjel Çiço
Objekti i Veprimtarisë: Studio projektimi, supervizioni dhe kolaudimi: Masterplane - studime e plane racionale urbanistike, plan rregullues te pergjithshem per qendra te banuara - qytete, studime pjesore urbanistike, projektim objekte civile - industrial - turistike deri 5 kate dhe mbi 5 kate, projektim objekte sportive, projektim interiere, projektim pejsazhi, sistemim siperfaqe te gjelbert, lulishte e parqe, objekte civile - industrial - turistike prej murature e skelet beton/arme deri ne 5 kate dhe mbi 5 kate - objekt me skelet metalik, objekt me shkalle te larte veshtiresie b/ arme, metalike, troje dhe shpate me qendrueshmeri te ulet, instalime h/sanitare, instalime termoteknike - ventilim - kondicionim, linja e rrjete elektrike - telefonike - radiotelefoni - citofoni - sisteme alarmi - televiziv per objekte civile, industriale, turistike, sisteme komplekse te telekomunikacionit, sisteme te furnizimit me gaz, diga, galeri, tunele, furnizim me uje - kolektor shkarkimi, ujesjelles kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi - uje kolektor shkarkimi, ujsjelles kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi impjante vaditese – diga deri 10 m - damba, vepra te trajtimit te ujit, vepra hidroteknike: marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri, porte e pontile, vepra naftesjellese – gazsjelles - vajsjelles, rruge auto kategori e I deri V, shtresa rrugore e sistemim asfaltim, autostrada, pista, aeroporte, helioporte, hekurudha e degezime hekurudhore, ura dhe vepra arti mbi 10 m, estakada, ura metalike dhe te varura, tunele rrugore e hekurudhore, centrale hidraulike dhe termike, impiante te prodhimit dhe shperndarjes te energjiese elektrike - diellor - ere, nenstacione elektrike, primare e sekondare - linja te tensionit te larte, kabina elektrike te rrjetit sheperndareslinja te tensionit te ulet dhe te mesem, sinjalizime ne rruge auto kategori I deri V, autostrada dhe degezime me hekurudhen, sinjalizime ne aeroporte dhe helioporte. Shoqeri ndertimi: punime germimi, objekte civile - industrial - turistike deri 5 kate dhe mbi 5 kate objekte civile - industrial - turistike prej murature e skelet beton/arme deri ne 5 kate dhe mbi 5 kate-objekt me skelet metalik, objekt me shkalle te larte veshtiresie b/arme, metalike, troje dhe shpate me qendrueshmeri te ulet, instalime h/sanitare, instalime termoteknike - ventilim - kondicionim, linja e rrjete elektrike - telefonike - radiotelefoni - citofoni - sisteme alarmiteleviziv per objekte civile, industriale, turistike, sisteme komplekse te telekomunikacionit, sisteme te furnizimit me gaz, diga, galeri, tunele, furnizim me uje - kolektor shkarkimi, ujesjelles kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi - impjante vaditese - diga deri 10 m - damba, vepra te trajtimit te ujit, vepra hidroteknike: marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri,porte e pontile, vepra naftesjellese - gazsjelles - vajsjelles, rruge auto kategori e I deri V, shtresa rrugore e sistemim asfaltim, autostrada, pista, aeroporte, helioporte, hekurudha e degezime hekurudhore, ura dhe vepra arti mbi 10 m, estakada, ura metalike dhe te varura, tunele rrugore e hekurudhore, centrale hidraulike dhe termike, impiante te prodhimit dhe shperndarjes te energjiese elektrike - diellor - ere, nenstacione elektrike, primare e sekondare - linja te tensionit te larte, kabina elektrike te rrjetit sheperndares - linja te tensionit te ulet dhe te mesem, sinjalizime ne rruge auto kategori I deri V, autostrada dhe degezime me hekurudhen, sinjalizime ne aeroporte dhe helioporte. Ushtrim veprimtarie per shit - blerje materiale ndertimi te vendit dhe importi qe perdoren per qellime ndertimi. Objekti i veprimtarise se shoqerise ne projektim, supervizion, kolaudim dhe ndertim behet ne territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj. Sherbime ekspertize dhe / ose profesionale te mbrojtjes civile. Sherbim ekspertize per: Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji. Hartimin e akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise. Auditim ne fushen e energjise / shoqeri e sherbimeve energjitike.
Emërtime të tjera Tregtare: ARKONSTUDIO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/08/2014
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 60 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: “Seaside Hotel”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 27/01/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11401022Q, me adrese aktuale ne Tirane Rruga Mihal Duri, Objekti nr. 33, dhe me administrator Hanke Korbi. “ARKONSTUDIO” zotëron 40% të kapitalit të shoqërisë. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.03.2024)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: Bashkimi me Përthithje

Me datë 03.10.2023, u nënshkrua dhe miratua Projektmarrëveshja e Bashkimit me Përthithje ndërmjet shoqërive tregtare "KEG" shpk (shoqëria e përthithur) me NIPT L91324017H dhe "Arkonstudio" shpk (shoqëria përthithëse) me NIPT L42019004I. Baza e bashkimit të shoqërive është fakti që kanë objekti, kështu që mbajtja e dy shoqërive si njësi të veçanta rrit kostot administrative dhe vështirësinë e administrimit të përditshëm të veprimtarive.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Mihal Duri, Objekti Nr. 33

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Kontrate shitje kuotash (2017)
Statuti i shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.03.2024
Projektmarrëveshja e Bashkimit me Përthithje ndërmjet Shoqërive Tregtare "KEG" shpk (shoqëria e përthithur) dhe "Arkonstudio" shpk (shoqëria përthithëse) datë 03.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 33 662 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 113 832 831,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 31 217 032,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 28 807 054,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -5 941 079,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 20 584 041,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 31 170 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 600 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -109 848,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 142 364 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 310 457 253,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:851 263 040,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:433 637 470,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:252 525 325,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:301 001 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:197 083 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:59 517 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 441 665,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli