Skip to content

Albametal ( ka perthithur "NOVELL CORE"- L62626201F)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-10 10:26:34
JSON

NIPT: L43402201R
Administrator: Eriton Shehu
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë dhe pakicë i çeliqeve të ndërtimit e profileve të tjera të hekurit; Importimi dhe eksportimi me shumicë dhe pakice i mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, konfeksione, elektroshtëpiake, karburante e lubrifikante, lëndë të para ndihmëse për industrinë e çelikut e të gjithë mineraleve te tjera; Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit, hoteleri, ndërtime të ndryshme; Tregtim gëlqere, oksigjen, azot, avull; Grumbullim, demolim, përpunim, tregtim import-eksport të skrapeve të ndryshëm; Eksport -import i materialeve me shumicë dhe pakicë të industrisë se çeliqeve siç është dhe pa u kufizuar vetëm me to: aliazhet metalike, derdhjet metalike, konstruksione e çelikut, profilet me saldim dhe te petëzuara, tubat me saldim dhe pa saldim, elementet e tjerë te konstruksioneve metalike etj.;Tregtim me shumice dhe pakice, eksport-import, punime sipërfaqësore dhe/ose nëntokësore të produkteve minerare qe përdoren si lende hyrëse ne industrinë metalurgjike; Kërkim, zhvillim, dhe tregtim me shumice dhe pakice te gazoil, benzinës, solarit, mazutit, bitumit, gazit te lëngëzuar te naftës (GLN), naftës, gazit dhe te gjitha nënprodukteve te tjera te naftës; Agjenci detare dhe spedicionere, agjenci doganore, magazine doganore, aktivitet i ngarkimshkarkimit te anijeve etj.; Importim, eksportim, tranzitim dhe tregtim me shumicë e pakicë të benzinës, naftës, gazit, gazoilit, vajgurit, benzolit, solvenit, ksilol solvenit, vaj-spirit, lëndëve djegëse solar, mazut, gaz të lëngëzuar, bitum, asfalt dhe lubrifikantët e të gjitha llojeve dhe natyrave, si dhe të gjithë produkteve dhe nënprodukteve të këtyre natyrave dhe llojeve, si dhe përpunimi i tyre.; Aktivitet në fushën e turizmit, hotelerisë, bar-restorant dhe komplekse sportive e pishina.; Kryerjen e operacioneve në pasuritë e paluajtshme: blerje, shitje, marrje dhe dhënie me qira, e në huapërdorje, ose në çfarëdolloj forme tjetër, të pasurive të paluajtshme në funksion të realizimit të qëllimeve shoqërore.; Tregtim me shumicë dhe pakicë të mallrave industrialë, ushqimore, lëndë të para, pije, veshmbathje dhe konfeksione, kancelari për zyra dhe shkolla, orendi shtëpiake, mobilie, pajisje elektrike dhe elektronike, produkte bujqësore dhe blegtorale, fruta – perime, produkte të detit, peshk etj., bimë medicinale eterovajore dhe mjekësore, produkte kozmetike dhe estetike, parfumeri, kimike dhe detergjentë, mish e nënprodukte të tij, qumështit dhe nënprodukteve të tij; Ofrimin dhe dhenien e sherbimeve te ndryshme mbi ndermjetesimin financiar, faktoring, kalim (cedim/suksedim) te cdo lloj kredie dhe/ose debie/detyrimi ne cilendo faze apo statusi qofshin ato, keshillimin financiar konsulencen ne tregti nderkombetare etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Albametal
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01/10/2014
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 760 628 000,00
Numri i pjesëve: 1 760 628
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: NOVOMETAL DOO VETERNIK., me seli ne Novi Sad, Veternik, Novosadski Put Nr.68 me numer te idenfikimit tatimor Serbe 104728755, perfaqesuar nga Z.Jankoviq Miodrag i autorizuar ne baze te prokues speciale date 06.10.2014 te administratorit dhe njekohesisht ortakut te vetem te shoqerise Z. Cagatay Uraz. Sipas Kontrates se Shitblerjes se Kuotave, date 13.10.2014

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 02.03.2021, terhequr nga QKB date 10.10.2023, Pronaret perfitues te subjektit Albametal, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

ÇAGATAY URAZ , shtetas turk, i datelindjes 1979, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme NOVOMETAL DOO VETERNIK, ndersa shoqeria NOVOMETAL DOO VETERNIK zoteron 100% te kapitalit tek Albametal. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 13.10.2014.
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. CWI-ALBANIA (ÇOKYASAR WIRE INDUSTRY ALBANIA), shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 09/10/2019 me NUIS L93411205H me seli qendrore ne Elbasan, Bradashesh, Ish Kombinati Metalurgjik dhe me administrator Abdullah Akyol; Tunay Zincirkiran. Ortaket e shoqerise jane shoqeria Ozyasar Tel ve Galvanizleme Anonim Sirketi me 51% te kapitalit dhe shoqeria Albametal ( shoqeria e perthithur "NOVELL CORE"- L62626201F) me 49% te kapitalit. Statusi i Shoqerise Aktiv. Sipas te dhenave te QKB deri me date 20.06.2023

II. NOVELL CORE ( perthithur nga "Albametal"-L43402201R), shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 12/02/2016 me NUIS L62626201F me seli qendrore ne Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi Aqif Pasha,zona kadastrale 8521, pasuria nr.1/66, hotel "SKAMPA", kati 5.dhe me administrator Altin Hoxha. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria Albametal ( shoqeria e perthithur "NOVELL CORE"- L62626201F). Statusi i Shoqerise Çregjistruar pa Likuidim. Sipas te dhenave te QKB deri me date 20.06.2023
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Nerisa Kuçubina; Shpetim Çullhaj; Andi Toçi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.6.1 - Veprimtari në transportin hekurudhor
Çështje Ligjore: I. Me date 16/12/2014, me ane te Prokures Nr. 166 Rep. 31 Kol. date 15.12.2014, leshuar nga Z. Miodrag Jankovic ne cilesine e administratores te shoqerise " Albametal " sh.p.k, mbi bazen e se ciles perfaqesuesit Znj. Aurora Shabani i jepen keto tagra: Perfaqesuesi ka te drejte te kryeje çdo lloj veprimi prane bankave te ndryshme, insitucioneve financiare publike e private ne Republiken e Shqiperisek, te mbroje interesat e shoqerise, te perfaqesoje shoqerine prane tyre, te derdhe apo te terheqe vlera te ndryshme monetare ne çfaredo shume, te hape llogari te ndryshme bankare duke nenshkruar kontratat perkatese, te kryeje te vetem çdo lloj veprimi prane institucioneve tatimore dhe /ose doganore, duke perfshire por pa u kufizuar ne to , dorezimin e deklaratave te ndryshme. Kur e sheh te nevojshme perfaqesuesi ka te drejte te delegoje nje pjese apo te gjitha tagrat e dhena sipas kesaj prokure personave te trete.

II. Me date 24/12/2015, me ane te Prokures se Pergjithshme Nr.448 Rep. Nr.122 Kol., date 09.07.2015, per emerimin si perfaqesues te z.Altin Hoxha me kompetenca sipas aktit te depozituar duke shfuqizuar prokuren Nr.165 Rep., Nr.30 Kol., date 15.12.2014.

III. Me date 11/02/2016, me ane te Prokures se Posaçme Nr.448 Rep., Nr.122 Kol., date 09.07.2015 leshuar nga perfaqesuesi ligjor i shoqerise Z.Miodrag Jankovic, i cili jep tagra Z. Altin Hoxha per te kryer shitjen dhe lberjen e automjeteve dhe makinerive te ndryshme, te perfaqesoje shoqerine ne kryerjen e veprimeve ne QKR, te marre pjese n ankande e prokurime publike. Per permbushjen e ketyre detyrimeve, perfaqesuesi k ate drejte te kryeje te gjitha veprimet e nevosjhem, duke pergatitur permbajtjen dhe duke nenshkruar ne emer te shoqerise, cdo document, proçesverbal, marreveshje, kontrata te ndryshme per relaizimin e qellimit te prokures. Perfaqesuesi ka te drejte te perfaqesoje shoqerine prane organeve gjyqesore si dhe prane organeve te tjera administrative shteterore apo private etj. Perfaqesuesi ka te drejte te kryeje veprime prane çdo banke, te nenshkruaje kontrata te ndryshme si dhe çdo veprim te mundshem qe ka te beje me bankat. Perfaqesuesi ka te drejte te kryeje çdo lloj veprimi prane institucioneve tatimore dhe/ose doganore, duke perfshire por pa u kufizuar ne to, dorezimin e deklaratave te ndryshme. Depozitimi i Prokures se Posaçme Nr.498 Rep., Nr.170 Kol., date 04.02.2016 leshuar nga perfaqesuesi ligjor i shoqerise Z.Miodrag Jankovic, ku shprehet per shfuqizimin e prokures Nr.166 Rep., dhe Nr.31 Kol., date 15.12.2014.

IV. Me date 19/07/2017, me ane te Prokures se Pergjithshme Nr.6033 Rep., Nr. 2192 Kol., date 21.11.2016, me ane te se ciles shoqeria "Albametal " sh.a, me administrator Z.Miodrag Jankovic caktojne si perfaqauese Z.Altin Hoxha qe te veproje ne baze te tagrave qe i lejon kjo prokure.

Projekt Bashkimi me Perthithje
V. Me date 04.10.2017, u hartua Projektmarreveshja per Bashkimin e Shoqerive, sipas se ciles, shoqeria “Albametal” Sha, me NUIS (NIPT) L43402201R perthith shoqerine “Novell Core” Shpk, me NUIS (NIPT) L62626201F. Te dy shoqerite e perfshira ne kete process bashkimi jane nen kontroll te perbashket, pasi kuota e kapitalit e shoqerise “Novell Core” shpk, zoterohet 100% nga shoqeria perthithese Albametal sha. Ne keto kushte perkundrejt kalimit te aktiveve dhe pasiveve ne shoqerine perthithese Albametal sha, nuk do te behet zmadhimi i kapitalit te shoqerise perthithese pas bashkimit. Kjo per arsye se shoqeria perthithese zoteron 100% shoqerine e perthithur dhe kapitali I kesaj te fundit gjate bashkimit do te eleminohet me investimin e kryer nga shoqeria perthithese.

VI. Me date 30/11/2017, me ane te Vendimeve te Asamblese se shoqerive dt.16.11.2017, u miratua bashkimi me perthithje. “Albametal” Sha, me NUIS (NIPT) L43402201R perthith shoqerine “Novell Core” Shpk, me NUIS (NIPT) L62626201F..

VII. Me date 01/08/2018, me ane te Prokure e Pergjithshme Nr. 1810 Rep., dhe Nr. 809 Kol. dt. 15.05.2018, leshuar nga perfaqesuesi ligjor i shoqerise Z.Miodrag Jankovic, I cili autorizon z. Eriton Shehu te perfaqesoje shoqerine prane cdo institucioni administrative dhe bankar per te kryer veprime sipas te dhenave ne prokure. Prokura Nr. 2126 Rep. Nr. 933 Kol., dt. 15.05.2017 dhe cdo prokute tjeter e meparshme e leshuar para dates 15.05.2018, i cili jep tagra Z. Altin Hoxha si perfaqesues te shoqerise do te konsiderohen te shfuqizuara.

VIII. Me date 09/08/2019, me ane te Prokurës së Posaçme Nr.1809 Rep., Nr. 808 Kol., datë 15.05.2018, me anë të së cilës Z. Miodrag Jankovic në cilësinë e administratorit të shoqërisë “Albametal “ sh.a., cakton si përfaqësues Z. Andi Toçi që të veprojë në bazë të tagrave që i lejon kjo prokurë.

IX. Me date 20/12/2019, me ane te Prokure e Pergjithshme Nr. 3446 Rep., dhe Nr. 894 Kol. dt. 16.12.2019, leshuar nga z. Eriton Shehu si perfaqesuesi i Z.Miodrag Jankovic ( bazuar ne Prokure e Pergjithshme Nr. 1810 Rep., dhe Nr. 809 Kol. dt. 15.05.2018) administrator i shoqerise Albametal sh.a, i cili autorizon Nerisa Kucubina te perfaqesoje shoqerine prane cdo institucioni administrative dhe bankar per te kryer veprime sipas te dhenave ne kete prokure.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagja 28 Nentori, pall 109/1, SH 1, K.2, e ndodhur ne zone kadastrale nr.8523, nr.pasurie 8/371-N.14.

Adresa:
1. Durres, Lagjja 15, rruga Miqesia, Spitalle, pasuria nr.84/20, zona kadastrale 8517

2. Elbasan, Bradashesh, Ish Kombinati Metalurgjik, zona kadastrale nr.3965, pasuria nr.1071

3. Elbasan, Bradashesh, Fshati Bradashesh, rruga Elbasan-Metalurgji km.6, ish "Kombinati Metalurgjik", zona kadastrale 3965, pasuria nr.938

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.10.2023
Statuti i Shoqerise
Kontrate Shitblerje Kuotash date 13.10.2014
Prokure e Posacme date 15.12.2014
Vendim i Ortakut te Vetem, Zmadhim Kapitali date 14.08.2015
Prokure e Pergjithshme date 09.07.2015
Prokure e Pergjithshme date 09.07.2015
Dokumentat per Shnderrimin e Formes Ligjore
Vendim i Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali date 21.11.2016
Prokure e Pergjithshme date 21.11.2016
Dokumentat per ProjektMarreveshjen per Bashkimin e Shoqerive
Vendime, Miratimi i Bashkimit me Perthithje date 16.11.2017
Prokure e Pergjithshme date 15.05.2018
Prokure e Posacme date 15.05.2018
Prokure e Pergjithshme date 16.12.2019
Vendim i Aksionerit te Vetem, Zmadhim Kapitali date 31.05.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 10.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Shenimet shpjeguese te PF 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 39 012 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -97 587 764,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 293 607 505,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 124 365 058,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 73 243 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 454 528 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 722 865 226,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 128 572 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 003 530,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:11 474 876 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 600 823 601,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 960 628 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 912 981 507,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 769 660 665,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:12 353 510 958,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 747 430 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 903 099 301,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 106 320 497,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / A. Lala