Skip to content

Feniks Konstruksion
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-02 13:20:02
JSON

NIPT: L47324203K
Administrator: Ilir Shyti, Jaho Shyti
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industrial e ushqimore . Komisioneri, ndermjetesime, ndermarrje hoteleri, turizem, bar - restorant, si dhe hapje zyrash perfaqesimi brenda dhe jashte vendit. Ndertime civile-industriale-turistike-bujqesore. Ndertime rrugesh, punime te mirembajtjes ne rruge, ndertim mbi shtresa rrugore. Ndertim ura dhe vepra arti. Ndertim tunele rrugore - hekurudhore. Ndertim ujsjelles- kanalizime, kanale e impiante vaditje-kullimi -Sillose, kulla, kulla uji etj prej B/arme- metalike. Te kryej vetem apo me te trete konsulence ekonomike, kontrollore, analizuese, drejtuese, kerkuese ose qe ka te beje me pasurite e paluajtshme, industri dhe ekonomi. Prodhimin dhe shitjen e energjise elektrike dhe termike nga burime energjitike konvencionale te nje natyre te ngurte, te lenget apo te gazte me te gjitha teknologjite e mundura. Prodhim dhe shitje te energjise elektrike dhe termike nga burime energjitike te rinovueshme. Blerja dhe shitja e energjise elektrike dhe termike autoprodhuar dhe / ose prodhuar nga te trete ne Shqiperi dhe jashte shtetit; dhe termike nga burime energjitike konvencionele dhe te rinovueshme per llogari te vetes se tij apo te trete. Konsulence e finalizuar me themelimin e joint venture dhe raporteve te ortakorise tregetare dhe prodhuese ndermjet ndermarrjeve te perfshira ne te gjitha format e shkembimit tregetar. Aktivitet ne promovimin dhe zhvillimin e pasurive te paluajtshme ne sektorin turistik rezidencial. Agjent , opertator tatimor. Veprimtari ne fushen e bujqesise, blegtorise dhe pemtarise. Perpunimi paraprak dhe perfundimtar i produkteve te ndryshme bujqesore, blegtorale dhe frutore. Blerje shitje me shumice a pakice, i produkteve bujqesore, blegtorale dhe frutore: Eksport, import i produkteve bujqesore, blegtorale, frutore lendeve kimike e materialeve ndihmese lidhur drejperdrejte me veprimtarine kryesore. Marrje me qera ambjentesh dhe tregjesh per te ushtruar kete lloj aktiviteti. Marrje pjese ne tendera dhe koncesione qe kane te bejne me veprimtarine ne fushen e tregtise, pemtarise dhe prodhimin e frutave perimeve.
Emërtime të tjera Tregtare: Feniks Konstruksion
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21.11.2014
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: AGROCON ALBANIA, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar më datë 05.12.2013 dhe qe funksionon sipas ligjit te Republikes se Shqiperise, me numër identifikimi biznesi NIPT L32406024O, me adresë në Fier, Krutje, Fshati "Ngurres E vogel", Rruga "Qender", Ndertese Private, Zone Kadastrale Nr.2790, Numer Pasurie 153, Lushnje, me administrator Irena Zelo. Feniks Konstruksion shpk zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB, date 02.03.2021)

IONIAN GLOBAL SERVICES - ENGINEERING & CONSULTING, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar më datë 23.06.2015 dhe qe funksionon sipas ligjit te Republikes se Shqiperise, me numër identifikimi biznesi NIPT L56824203B, me adresë në Vlore, Rruga Hasan Kushta, Lagjja Pavaresia, Kompleksi Green Tower, me likuidator Luçiana Laska. Shoqeria esht ne likuidim e siper. Feniks Konstruksion shpk zoteron 34% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB, date 02.03.2021)

SERVIZI MARITTIMI ALBANIA, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar më datë 28.05.2015 dhe qe funksionon sipas ligjit te Republikes se Shqiperise, me numër identifikimi biznesi NIPT L51805501N, me adresë në Durres, Lagjja nr. 14, Rruga Iliaz Reka, prane stacionit te trenit, pallati i ri, kati i pare, ap. 2, me administrator Davide Calderan. Feniks Konstruksion shpk zoteron 39% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB, date 02.03.2021)

TEUTA MARITIME, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar më datë 24.04.2014 dhe qe funksionon sipas ligjit te Republikes se Shqiperise, me numër identifikimi biznesi NIPT L41818501I, me adresë në Durres, Lagjja 4, Rruga Iljaz Reka, Pallati Rajfi, Kati i tretë, me administrator Jaho Shyti. Feniks Konstruksion shpk zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas te dhenave te QKB, date 02.03.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 11.09.2015, me ane te Prokures se Posaçme Nr.Rep 2396, Nr.Kol. 1225/5 ne te cilen Jaho Shyti emeron perfaqesuese te posaçem te tij Suada Velo, per kryerjen e çdo veprimi ne emer te shoqerise "Feniks Konstruksion" sh.p.k, per realizimin e te drejtave te dhena, sipas autorizimit ne permbatje te kesaj prokure.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Lagjja Pavarsia, Rruga Hasan Kushta, Kompleksi Green Tower, Nr.1, Kati 2, Apartamenti 1

Adresa:
Fier, Lushnje, Lagjja 18 Tetori, Rruga Naim Kuçi, zona kadastrale 8536 nr pasurie 18/1, godine nje kateshe.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 04.09.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 464 999,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 185 657,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -864 042,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 355 946,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 917 459,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:7 438 192,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:3 528 771,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:460 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:23 059 478,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:21 051 598,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala