Skip to content

Expo City
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-07 14:21:30
JSON

NIPT: L51504021G
Administrator: Aulona Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e çfarëdolloj aktiviteti ne fushën e organizimit të panaireve edhe ekspozitave kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, të specializuara dhe të përgjithshme, brenda dhe jashtë vendit me qëllim promovimin e produkteve dhe shërbimeve të ofruara gatë gjitha kategoritë e bizneseve, organizatave, shoqatave dhe institucioneve, duke mundësuar ekspozimin dhe ofrimin e mallrave dhe shërbimeve tek konsumatori direkt si dhe tek bizneset dhe organizatat e tjera, deri edhe realizimin e shitjeve të drejtpërdrejta nga bizneset, të shitjeve me ndërmjetësim apo në formën e ankandit. Dhënien me qira të ambienteve dhe materialeve për organizimin e panaireve dhe ekspozitave tregtare, lokale, kombëtare dhe rajonale, për të nxitur si investimet e huaja ashtu dhe eksportet vendase, si dhe për të përhapur njohuri mbi risitë teknologjike e shkencore të sektorëve të ndryshëm prodhues dhe të shërbimit. Kryen aktivitet në organizim eventesh, promovimesh, konferencash, kongrese kombëtare dhe ndërkombëtare, seminare, spektakle, lojra, aktivitete kulturore, festivale kombëtare dhe ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit. Konsulencë dhe organizim të pjesëmarrjes së shoqërive Shqiptare në panairet ndërkombëtare jashtë Shqipërisë.Veprimtari në funksion të ofrimit të materialeve të nevojshme për realizimin e panaireve dhe ekspozitave, pajisjen me panele, sisteme ndriçimi dhe fonie. Realizim fushatash marketingu 360 gradë duke përfshirë mjetet audiovizuale, spote televizive, faqe internet dhe rrjete sociale, katalogë, fletë palosje dhe postera, reklamimin në sheshe, billboarde, tabela elektronike, fasada etj. Ofrimi i konsultimeve të ndryshme marketingu dhe të informacionit ekonomik mbi tregun. Shitje publiciteti dhe informacioni, studime tregu.Koordinime midis palëve të treta, rekomandim dhe ndërmjetësim në shoqëritë partnere me kapital Shqiptar dhe të huaj. Import, eksport dhe tregtimi mallrave dhe materialeve të lidhura me aktivitetet e sipërpërmendura.Shoqëria mund (i) të marrë pjesë me financime ose në mënyrë operative në consortium-e edhe të përkohshme, joint venture ose (ii) të zotëroje, të blejë ose të shesë pjesëmarrje në ente, shoqëri apo ndërmarrje, edhe në fazë themelimi që kanë qëllime të ngjashme, ose komplementare; jo si aktivitet parësor, Shoqëria mund edhe të japë garanci reale dhe/ose personale, të vendosë pengje, të dalë dorëzanëse apo të vendosë hipotekë edhe në favor të të tretëve. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo veprim apo operacion tjetër që ka të bëjë me pronën e paluajtshme apo të luajtshme, çdo veprim apo operacion tjetër tregtar, industrial e financiar, të dobishëm apo plotësues, me qëllim përmbushjen e objektit të Shoqërisë.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/02/2015
Rrethi: Vore
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 45 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "Arch Investor", shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, themeluar me 26/01/2009, me NIPT K91404015I, me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, kati 3, 1019 dhe me administrator Niko Leka. Ortakët e shoqërisë janë Edmond Leka – 42.5%; Niko Leka – 42.5% dhe Varuzhan Piranjani - 15%. ( Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 12.03.2021 terhequr nga QKB date 07.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “Expo City”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Edmond Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 31.96% te kapitalit, pasi zotëron 42.5% të kapitalit të shoqërisë “Arch Ivestor”, dhe kjo e fundit zotëron 75.21% të kapitalit të shoqërisë “Expo City”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 27.02.2015.

Niko Leka, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 31.96% te kapitalit, pasi zotëron 42.5% të kapitalit të shoqërisë “Arch Ivestor”, dhe kjo e fundit zotëron 75.21% të kapitalit të shoqërisë “Expo City”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 27.02.2015.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 28.09.2020, me vendim të asamblesë së ortakëve, u vendos Pezullimi i aktivitetit të shoqërisë nga data 28.09.2020– Pa afat. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".

II. Me datë 28.01.2021, në bazë të urdhrit Nr. 748 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “ E.G Bailiff Service” , protokolluar nga QKB me Nr. 1063 Prot date 01.02.2021, u urdhërua: Vendosja e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore Shoqeria “ Expo City” shpk me Nipt L51504021G.

III. Me datë 03.03.2021, në bazë të urdhrit Nr. 2076 Prot, lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “ E.G Bailiff Service”, u urdhërua: Heqja e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore Shoqeria “ Expo City” shpk me Nipt L51504021G.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Vore Autostrada Tirane-Durres, Km.8, brenda godines Autocity, Nr.2, Kati perdhe

Adresa:
Tirane Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, Shkalla 1, Kati 2, Kodi Postar 1019

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 07.07.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontratë transferimi Kuotash datë 30.12.2015
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zmadhim Kapitali datë 12.04.2017
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 28.01.2021
Urdhër për Heqjen e Sekuestros datë 03.03.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 07.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -9 631 059,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -21 703 556,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -21 679 434,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -29 338 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -33 630 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -15 033 320,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:13 344 544,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:52 864 056,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:46 198 807,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:20 203 665,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:37 686 552,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:19 011 360,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : P. Nikolli