Skip to content

ANTA-EN 2015 Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-15 07:54:46
JSON

NIPT: L51511001E
Administrator: Enkelev Kurti
Objekti i Veprimtarisë: Investimi dhe operimi në sektorin energjetik në veçanti nëpërmjet projektimit, zbatimit, ndërtimit, shfrytëzimit dhe transferimit sipas rastit, tek autoritetet përkatëse të veprave të ndryshme energjetike. Shoqëria do të ushtrojë gjithashtu aktivitetet, prodhim energjie, tregtim energjie, furnizim me energji konsumatorëve të kualifikuar apo çdo klienti tjetër. Shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti në fushën e ndërtimit.
Emërtime të tjera Tregtare: ANTA-EN 2015
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/03/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 55 534 300,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: POWER-ELEKTRIK-SLABINJE, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.06.2008 dhe që funksionon sipas legjislacionit të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K81813003S, me adresë në Tiranë, Rruga Reshit Çollaku, Pallati i Ri (Ndertuar nga "Lani" shpk), Hyrja nr.1, Kati i 2-të, Apt nr.1, me administrator Sami Gjoka. ANTA-EN 2015 zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 15.04.2022).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 29.03.2016, u nënshkrua kontrata e pengut, Nr. 1371 Kol., Nr. 791 Rep, me palë: “Raiffeisen Bank” sha dhe Enkelev Kurti, me objekt: Vënie peng mbi kuotat e kapitalit të shoqërisë “ANTA-EN 2015”, si garanci për përmbushjen e detyrimeve të shoqërive POWER-ELEKTRIK-SLABINJE shpk, LNK shpk, ANTA-EN 2015 shpk për kredinë e marrë nga “Raiffeisen Bank” sha.

II. Më datë 28.12.2017, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 6448 Rep. Nr. 3755 Kol ndërmjet Raiffeisen Bank sh.a dhe shoqërisë “POWER-ELEKTRIK-SLABINJE” shpk, dhe barrëdhënësve “ANTA-EN 2015” shpk dhe Naimir Kurti.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Rruga Teodor Keko, Kompleksi ALES Nr.2, Shk.3, Ap.4, Kati 6, Unaza e Re

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 15.04.2022
Akti i themelimit te shoqerise
Vendim per zmadhimin e kapitalit te shoqerise 09.04.2015
Vendimi per korigjimin e zmadhimit te kapitalit 18.05.2015
Kontrate shit-blerje kuotash 17.03.2016
Kontrate pengu 29.03.2016
Marreveshje siguruese 28.12.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -35 897,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -35 897,00
Punuar Nga : A.Lala