Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 642, datë 02.10.2019, dhe VKM nr. 157, date 19.02.2020, i pasurisë shtetërore “Ish-ndërmarrje metalike “Tirana” (Reparti i orëve), prona nr.19, me numër pasurie 7/649, me sipërfaqe të përgjithshme 4894.10 m2, nga të cilat sipërfaqe ndërtimore 2497.04 m2, dhe sipërfaqe funksionale 2397.06 m2, zona kadastrale 8220, në përgjegjësi administrimi të Ndërmarrjes Industriale nr.1, Tiranë, për një periudhë 20 (njëzet) vjet

MTSC (Ish MULTISCREEN)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-12-11 10:06:36
JSON

NIPT: L51817008H
Administrator: Vilma Theodhos
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtaria e shoqërisë është: Aktivitet në fushën e transmetimeve radio-televizive. Prodhimi, transmetimi dhe ritransmetimi i programeve dhe prodhimeve të ndryshme audio-vizuale. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të parashikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.
Emërtime të tjera Tregtare: MTSC; REPORT TV
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/06/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 27 256 938,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Leje per kryerje shpimi nentokesor per nxjerrje uji ( pus - shpimi) Baseni ISHEM -
Çështje Ligjore: Kontratë “1 euro”

I. Më datë 02.10.2019, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 642, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe shoqërisë “MTSC” SHPK si qiramarrës për pasurinë shtetërore “Ish-ndërmarrje metalike ‘Tirana’” (Reparti i orëve), prona nr. 19, me numër pasurie 7/649, me sipërfaqe të përgjithshme 4021.50 m², nga të cilat sipërfaqe ndërtimore 1624.44 m2 , dhe sipërfaqe funksionale 2397.06 m2, zona kadastrale 8220, në përgjegjësi administrimi të Ndërmarrjes Industriale nr. 1, Tiranë, për një periudhë 20 (njëzet) vjet (Mbështetur në aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 09.07.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr. 54, datë 05.02.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave)

II. Më datë 19.02.2020, me anë të vendimit nr. 157, u miratua një shtesë në kontratën e qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 642, datë 02.10.2019, “Për dhënien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe shoqërisë “MTSC” sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë shtetërore “ish-Ndërmarrje Metalike “Tirana” (Reparti i Orëve), prona me nr. 19, me numër pasurie 7/649, zona kadastrale 8220, në përgjegjësi administrimi të Ndërmarrjes Industriale nr. 1, Tiranë”, për sipërfaqen 872.6 m 2 në godinën nr. 1, kati i dytë, brenda sipërfaqes së pronës.
“Në objektin e kontratës, në sipërfaqen totale e truallit prej 4021. 50 m2 ,nga të cilat sipërfaqe funksionale 2397.06 m2, dhe sipërfaqe ndërtimore 1624.44 m2, shtohet sipërfaqja ndërtimore prej 872.6 m2, e cila është kati i dytë nga toka i objektit nr. 1 dhe sipërfaqja ndërtimore bëhet 2497.04 m2, në pronën e dhënë me qira me kontratë me tarifën simbolike 1 euro, zona kadastrale 8220, në përgjegjësi administrim të Ndërmarrjes Industriale nr. 1, Tiranë, sipas genplanit dhe dokumentit të ZVRP-së Tiranë. Sipërfaqja e përgjithshme e pronës të marrë me qira bëhet 4894.10 m2 prej nga sipërfaqe totale e truallit 4021.50 m2, nga të cilat sipërfaqe funksionale 2397.06 m2, dhe sipërfaqe ndërtimore 2497.04 m2, sipas genplanit bashkëlidhur kësaj anekskontrate.

III. Me date 06.05.2020, me ane te Vendimit Nr.368 te Keshillit te Ministrave, u miratua shembja e tre objekteve me emërtimet “Objekti nr.1” 2 kat, “Objekti nr.2” 1 kat, “Objekti nr.3” 1 kat, me sipërfaqe totale ndërtimore 2497.04 m2, të dhëna me qira me kontratën e qirasë nr.2604 rep., nr.727 kol., datë 14.10.2019, me tarifën 1/euro kontrata, ndryshuar me anekskontratën nr.479 rep., nr.189 kol., datë 28.2.2020, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe shoqërisë “MTSC”, sh.p.k., si qiramarrës, miratuar me vendimet e Këshillit të Ministrave, nr.642, datë 2.10.2019 dhe nr.157, datë 19.2.2020, për pronën nr.19, me emërtim “Ish-Ndërmarrje Metalike ‘Tirana’” (Reparti i Orëve), me nr.pasurie 7/649, me sipërfaqe të përgjithshme të marrë me qira 4894.10 m2, prej nga sipërfaqe totale e truallit 4021.50 m2, nga të cilat sipërfaqe funksionale 2397.06 m2 dhe sipërfaqe ndërtimore 2497.04 m2, zona kadastrale 8220, në administrim të Ndërmarrjes Industriale nr.1, Tiranë.Çështje Ligjore

Marreveshje siguruese

I. Ne date 10.02.2021:Ne baze te marreveshjes siguruese Nr. 1982 Rep dhe 795 Kol date 31.12.2020 me pale Banka Amerikane e Investimeve sha dhe MTSC shpk, shoqeria MTSC ka garantuar Banken per shlyerjen e kredise dhe te gjitha detyrimeve te parashikuara ne Kontraten e Kredise date 31.12.2020 me vlere 68.000.000 Lekë.

II. Me date 30.06.2022, u lidh Marreveshjes Siguruese Nr.3888 Rep., me pale: Banka Amerikane e Investimeve sha dhe MTSC shpk per te garantuar Banken per shlyerjen e kredise dhe te gjitha detyrimeve te parashikuara ne Kontraten e Kredise date 30.06.2022 ne shumen 40.000.000 (dyzet milion) leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, Rruga Niko Pushkin, prapa stadiumit Qemal Stafa, pranë liqenit artificial, kati përdhe

Adresa:
Tirane Ish - Ndermarrja Metalike ''Tirana'', (Reparti i Oreve), prona nr.19, me numer pasurie 7/649, zona kadastrale 8220

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 24.09.2022
Akti I themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 28.04.2017
Vendimi per miratimin e zmadhimit te kapitalit 28.02.2018
VKM Nr. 642, datë 02.10.2019 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
LIGJ Nr. 37/2019 PËR DISA SHTESA NË AKTIN NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 4, DATË 9.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
VKM Nr. 157, datë 19.02.2020 per miratimin e nje shtese ne kontrates se qirase me tarifen 1 euro, te datës 02.10.2019
VKM Nr. 589, date 22.07.2020 per miratimin e nje ndryshimi ne kontraten e qirase me tarifen 1 euro
VKM Nr.368 per shembjen e objekteve te dhena me qera me tarifen 1 euro, date 06.05.2020
Marreveshja e Barres Siguruese - Banka Amerikane e Investimeve
Marreveshje siguruese date 30.06.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.12.2023
Dokumenta Financiare: Bilanci Kontabel 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Bilanci kontabel 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te Pasqyrave Financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 20 955 408,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 123 642 359,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 41 564 857,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 33 994 608,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 258 534,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 845 386,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 935 871,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -1 144 218,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:299 795 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:342 535 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:204 860 261,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:203 039 314,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:139 175 505,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:114 868 847,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:116 037 788,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:28 785 598,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.B / P. Nikolli