Skip to content

6D - PLAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-30 12:48:09
JSON

NIPT: L62717405H
Administrator: Saidjon Kodhelaj
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin e objekteve civile- industriale- turistike, prej murature e skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte me skelet metalik. Mbikqyrje-kolaudim. Projektimin e rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane kryesore, rruge lokale, rruge urbane dytesore dhe rruge interurbane dytesore. Projektimi i sinjalizimit rrugor. Projektimin e shtresa rrugore sistemim-asfaltime. Projektimin e veprave hidraulike. Projektim instalator. Projektim ura dhe vepra arti. Projektues gjeodet. Studime gjeologo inxhinierik-hidrogjeologjik. Hartimin e raporteve te vlersimit te ndikimit ne mjedis, per te kryer auditim mjedisor, per hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore dhe thirrjen si ekspert per te vleresuar nje raport te vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e nje auditimi. Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit te ndertesave te cdo lloji. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Vlersimin e pasurive te paluajteshme, ndertesa dhe toke truall, toke buqesore pyll, livadhe, kullota. Projektimi dhe zbatimi te punimeve te ndertimit, rikonstruksioneve, mbikqyrjekolaudim punimesh zbatimi dhe montimi ne godina banimi civile, industriale, bujqesore, turistike, shoqerore, rruge ura e vepra arti, si dhe punime te te gjitha llojeve ne fushen e ndertimit e montimit. Eksport-import dhe tregtim me shumice e pakice e te gjitha llojeve te materialeve e paisjeve te ndertimit, hidrosanitare, elektrike etj.Te mallrave te ndryshme industriale dhe mallrave te tjera te te gjitha llojeve. Veprimtari lidhur me asistencen e te gjitha llojeve te pasurive te paluajtshme, qe bejne pjese ose jo ne kategorine e ndertesave per banim te perbashket, si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin ne fuqi. Agjensi doganore. Konsulence inxhinierike, aplikime online per leje ndertimi. Vlersim dhe auditim energjie.Transport i mbetjeve nga ndertimet dhe prishjet( mbetje jo te rrezikshme) si dhe per mbetjet shtepiake dhe tregtare, mbetje industriale e institucionale te ngjashme, perfshire fraksionet e mbledhura veçmas. Konsulence ligjore, avokati. Transport rrugor nderkombetar i udhetareve. Transport rrugor nderkombetar i mallareve per vete dhe per te trete. "Restaurim i monumenteve te kultures" dhe "Mirembajtie rruge, godina cilive e industriale".Grumbullim, perpunim, manaxhim, analizim dhe shperndarje informacioni, konsulence, zhvillim, mirembajtje, ekspertize te sistemeve GIS/WEBGIS.
Emërtime të tjera Tregtare: 6D - PLAN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.03.2016
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Lagjja Apollonia, rruga Jakov Mile, pallati 178, kati 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.06.2021
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 920 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 4 424 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 845 078,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 495 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 315 680,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:61 722 138,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:42 553 238,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 107 363,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:6 582 662,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 729 101,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala