Skip to content

KF LUFTËTARI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-11 08:42:07
JSON

NIPT: L63404601H
Administrator: Vangjel Çavo
Objekti i Veprimtarisë: Organizimi i aktiviteteve sportive në fushën e futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir për sportin si dhe pjesëmarrja në garat sportive të organizuara nga Federata Shqiptare e futbollit. Futja në tregun e lojtarëve për të blerë lojtarë sipas nevojave të ekipit. Aktivitete të tjera në fushën e futbollit për interesat e shoqërisë. Aderimi dhe regjistrimi si klub në Federatën Shqiptare të Futbollit dhe në të gjitha llojet e aktiviteteve të futbollit kombëtare dhe ndërkombëtare. Shoqëria brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: KF LUFTËTARI
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 08/09/2016
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 17 200 000,00
Numri i pjesëve: 17 200
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “ANAST”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 10/06/1994 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J62903697J, me adrese aktuale në Gjirokaster, Jergucat, dhe me administrator Bekim Halilaj. Ortakët e shoqërisë janë Bekim Halilaj 63% dhe Harallamb Tavo 37%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.04.2024)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP deri me datë 11.04.2024
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Alban Matushaj; Artur Dadaj; Qazim Muho
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Në datë 23.03.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.709 Prot., dhe Nr.708 Prot., datë 07.03.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Gjirokastër është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative për subjektin “KF LUFTËTARI” sh.a. Nipt L63404601H deri në një urdhër të dytë”. Për Urdhrin Nr.709: Pala kreditore-Aristotel Petro. Objekti- Kthim shume për faturën e shitjes Nr.99 datë 06.12.2016. Për Urdhrin Nr.708: Pala kreditore-Kamela Petro. Objekti- Kthim shume për faturën e shitjes Nr.230 datë 06.12.2016. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 21.06.2018, në bazë të Urdhrit Nr.708/709Prot. datë 14.06.2018 të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Gjirokastër pasi palët kanë arritur në një marrëveshje të mbështetur në akt noterial.
II-Në datë 16.04.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.595Prot., Nr.1638/1 Dosje., datë 30.03.2018, të lëshuar nga Shoqëria Pëërmbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “KF LUFTËTARI” sh.a., Nipt-L63404601H. Pala kreditore: Iberic Dress Style Sh.p.k Nipt-L71312016G. Objekti: Faturë tatimore shitje Nr.08 datë 07.08.2017.
III-Në datë 13.12.2018: Në bazë të Urdhrit Nr.708 Prot., datë 04.12.2018, protokolluar nga QKB me Nr.14014 Prot., datë 11.12.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Gjirokastër është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative për subjektin “KF LUFTËTARI” sh.a., Nipt-L63404601H, deri në një urdhër të dytë. Pala kreditore:Kamela Petro. Objekti: Kthim shume për faturën e shitjes Nr.230 datë 06.12.2016.
IV-Ne date 15.10.2019: Ne baze te Urdhrit Nr.7138 Prot.,Nr.235-19 Regj datë 07.10.2019, te lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Permbarimor Astrea”, ku është urdhëruar: Vendosja e sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë, “KF LUFTËTARI” SHA, me NUIS(NIPT) – L63404601H , deri në një urdhër të dytë.
V-Ne date 09.04.2021: Ne baze te Urdhrit nr. 1689Prot., date 31.03.2021, lëshuar nga shoqëria Përmbarimore “Strati Bailiff’s Service” SHPK, është urdhëruar QKB për: “ Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara nga pala debitore “KF LUFTËTARI” SHA me Nipt L63404601H, me administrator Enton Dervishi për ekzekutimin e Vendimit nr. 438, date 28.01.2019 të Gjykatës së Rrethit Gjyqesor Tiranë.”
VI- Me date 15/09/2022, bazuar në nenin 15/1 të ligjit Nr. 6/2022 "Për Disa Ndryshime dhe Shtesa në Ligjin Nr.112/2020, Për Regjistrin e Pronarëve Përfitues", i ndryshuar, QKB për subjektet raportuese, të cilat kryejnë shkeljet e parashikuara në pikën 4 të këtij neni, do të ndryshojë statusin nga “AKTIV” në statusin “PEZULLUAR” deri në pagesën e gjobës dhe regjistrimin e të dhënave përkatëse për pronarët përfitues. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokastër; selia e shoqërisë do të jetë në ambientet e stadiumit të futbollit; Lagjja "18 Shtatori".

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 25.09.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 13.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 13.04.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -24 387 289,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -67 163 008,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -5 636 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:58 154 207,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:26 100 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 700 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017
2018

Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli