Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 455, datë 03.07.2019, i pasurisë me sipërfaqe të përgjithshme 57 390 m2, në të cilën përfshihet objekti nr.226, “Depo e koncentratit të hekurit”, me sipërfaqe të përgjithshme 2 655 m2, nga ku sipërfaqe ndërtimore 1 500 m2 dhe sipërfaqe funksionale 1 155 m2, me nr.pasurie 611, objekti 1-3G “Vaskat e betonit”, me sipërfaqe të përgjithshme 400 m2, nga ku sipërfaqe ndërtimore 400 m2 dhe truall 400 m2, me nr. pasurie 624, dhe truall i lirë me sipërfaqe të përgjithshme 54 335 m2, zona kadastrale 3965, në përgjegjësi administrimi të Ndërmarrjes së Prodhim- Çeliqeve, Elbasan, për një periudhë njëzet-vjeçare (Mbështetur në aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 09.07.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr. 54, datë 05.02.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave)

ALLIANCE RESOURCE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-09 11:42:50
JSON

NIPT: L71911027L
Administrator: Erdest Nushi
Objekti i Veprimtarisë: Marrjen me konçesion të zonave minerare dhe industriale me qëllim kryerjen e investimeve për linja të përpunimit të mineraleve në përgjithësi, të produkteve dhe nënprodukteve të tyre si dhe shitjen e tyre (mineraleve në përgjithësi dhe produkteve e nënprodukteve të tyre) në tregun ndërkombëtar, import & ekportin e tyre. Import & eksportin e makinerive dhe pajisjeve që shërbejne për ngritjen e linjave të përpunimit të mineraleve në përgjithësi, import & eksportin e lëndëve të para minerale dhe nënprodukteve të tyre si dhe të materialeve të tjera të çfarëdolloji si qymyre, acide por pa u kufizuar vetëm në këto të fundit, të cilat në përgjithësi i shërbejnë përpunimit të nënprodukteve të mineraleve. Marrje me konçesion të tokave bujqësore për frutiviti kulturë si dhe ngritjen e linjave të përpunimit të tyre si dhe eksportin e produkteve bujqësore në tregun ndërkombëtar. Import & eksport i lëndëve të para minerare në funksion të aktivitetit kryesor dhe të çfarëdo produkti që i nevojitet në përgjithësi secilit prej aktiviteteve të sipërcituara. Import & eksport për llogari të vet dhe të të tretëve. Kjo shoqëri do të ushtrojë këtë aktivitet duke zbatuar të gjitha kufijtë dhe hapësirat ligjore që parashikon ligji i fushës në Republikën e Shqipërisë. Në këtë kuptim kjo shoqëri do të operojë në tregun shqiptar duke pasur në bazë të veprimtarisë tregtare të saj respektimin e ligjit si dhe realizimin e të gjitha veprimeve ligjore e procedurale që mundësojnë kryerjen e kësaj veprimtarie tregtare, duke shfrytëzuar në çdo rast potencialin e saj teknik dhe financiar. Në këtë kuadër shoqëria do të respektojë të gjitha normal dhe kushtet e tregut shqipëtar në këtë fushë. Në funksion të veprimtarisë së mësipërme shoqëria merr përsiper të mundësojë me mjetet e veta financiare realizimin e aktiviteteve duke respektuar në çdo rast ligjin e fushës. Shoqëria mund të zgjerojë e ndryshojë në çdo kohë, pas regjistrimit të saj sipas ligjit, objektin e veprimtarisë, duke respektuar parashikimet përkatëse në statut dhe në ligjin tregtar. Shoqëria mund të operojë financiarisht me qëllim investimi të sigurtë qoftë me mjetet e saj finaciare, qoftë duke marrë pjesë me kapitalin e saj (pjesërisht ose tërësisht) në kapitalin e shoqërive të tjera shqipëtare ose të huaja, dhe duke vepruar në mënyrë operative në shoqëri joint venture (bashkëpunimi) në shoqëri të përziera, shoqata apo grupime të përkohshme ndërmarjesh të mëdha ose të vogla. Ajo mund të japë financime në forma të ndryshme në favor të shoqërive të grupit ku bën pjesë ose të shoqërive të tjera brenda normave ligjore, me përjashtim të çfarëdo lloj raporti me publikun. Gjithashtu mund të blejë kuota pjesëmarrjeje në shoqëri të tjera, ente apo ndërmarrje me qëllim të një investimi të qëndrueshëm duke ushtruar kështu rolin e shoqërisë drejtuese të grupimit. Në kuadër të objektit të veprimtarisë së saj tregtare shoqëria mund të ofrojë financime të ndryshme nga kuotimet e saj në favor të shoqërive të grupit ku ajo bën pjesë, kur është rasti i tillë, ose në favor të shoqërive të tjera që operojnë në fushën tregatre, e bërë kjo në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, por në asnjë rast nuk mund të ofrojë kuotat e saj si mjete investimi për publikun e gjerë si dhe çdo lloj raporti tregtar me të (publikun) kufizim ky i përcaktuar në mënyrë eksplicite në nenin 68/3 I Ligjit nr. 9901 dt. 14-04-08 "Për shoqëritë tregtare" pjesa IV. Shoqëria gjithashtu mund të kryejë të gjitha llojet e transaksioneve tregtare, industriale, shitje pasurish të luajtshme apo të paluajtshme, që do të gjykohen të nevojshme apo në interes të realizimit të objektit të veprimtarisë tregtare nga ana e saj, përfshirë edhe lëshimin e garancive (dorëzani, peng) apo të tjera garanci personale e/ose reale në favor të të tretëve, qoftë edhe veprime të karakterit pa shpërblim kur nuk dëmtohen interesat e saj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALLIANCE RESOURCE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30.06.2017
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 112 400,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 03.07.2019, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 455, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe shoqërisë “ALLIANCE RESOURCE” SHPK si qiramarrës për pasurinë me sipërfaqe të përgjithshme 57 390 m 2 , në të cilën përfshihet objekti nr. 226, “Depo e koncentratit të hekurit”, me sipërfaqe të përgjithshme 2 655 m 2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 1 500 m 2 dhe sipërfaqe funksionale 1 155 m 2 , me nr. pasurie 611, objekti 1 -3G “Vaskat e betonit”, me sipërfaqe të përgjithshme 400 m 2 , nga ku sipërfaqe ndërtimore 400 m 2 dhe truall 400 m 2 , me nr. pasurie 624, dhe truall i lirë me sipërfaqe të përgjithshme 54 335 m 2 , zona kadastrale 3965, në përgjegjësi administrimi të Ndërmarrjes së Prodhim -Çeliqeve, Elbasan, për një periudhë njëzet vjeçare.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 10000 USD dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Bradashesh, Kombinati Metalurgjik, Ish Uzina 12, Depo e Koncentratit, Zona Kadastrale 3965

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 16.12.2019
Akti i themelimit
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
LIGJ Nr. 37/2019 PËR DISA SHTESA NË AKTIN NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 4, DATË 9.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te Pasqyrave Financiare 2018
VKM Nr. 455, date 03.07.2019 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 485 898,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -420 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 450 138,00
Punuar Nga : A.Lala