Skip to content

ECO RECYCLING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-06 10:09:47
JSON

NIPT: L71920025R
Administrator: Bajram Sallaku
Objekti i Veprimtarisë: Perpunim, tregtim, mbledhje, transportim, magazinim i perkohshem dhe jo te perkohshem, trajtim dhe seleksionim i mbetjeve te te gjitha llojeve, kategorive dhe tipeve, edhe per llogari te te treteve, qofshin keto ente publike apo private, si dhe te materialeve te siguruara nga mbetjet te te gjitha llojeve, kategorive dhe tipeve. Ofrimin e sherbimeve per entet publike dhe private, konsulence lidhur me administrimin e impianteve te seleksionimit, shkrirjes, trajtimit dhe magazinimit te mbetjeve te te gjitha llojeve, kategorive dhe tipeve; Aktivitete lidhur me kryerjen e analizave te mbetjeve te te gjitha llojeve, te mbetjeve dhe tymeve edhe nepermjet ndertimit dhe drejtimit te laboratoreve. Ndertimin, administrimin dhe mirembajtjen e impianteve te shkarkimit, impianteve te shkrirjes, impianteve te pastrimit, impianteve te trajtimit te mbetjeve te te gjitha llojeve, kategorive dhe tipeve: Blerje, tregtim, qira, vendosje e aparaturave dhe materialeve qe kane lidhje me aktivitetet e siperpermendura. Blerje, shitje, administrim, drejtim dhe lokalizim te cdo lloj pasurie tc paluajtshme. Bonilikim dhe rehabilitim i territorit. Autotransport te sendeve, edhe per llogari te te treteve. Kerkime, studime dhe zhvillim lidhur me reduktimin e mbetjeve, skarcove, te reduktimit te efekteve negative, si dhe ne realizimin e teknikave te reja te mbledhjes se diferencuar, te impianteve te reja te shkrirjes dhe trajtimit me teknologji komplekse, perfshire edhe kalimin e "know how" te perdorimit dhe transferimit te te drejtave te shfrytezimit te patentave ne fushen e trajtimit te plehrave ne pergjithesi. Administrimin e sherbimeve ambientale ne fushen e mbeturinave, referuar ne vecanti kujdesjes, valorizimit dhe permiresimit te ambientit, duke u realizuar edhe nepermjet studimeve, projekteve dhe kerkimeve. Shoqeria mund te marre pjese gjithashtu, ne menyre direkte ose indirekte ne ente, sipermarrje ose shoqeri te themeluara ose duke u themeluar, objektivat e te cilave jane ne perputhje me ato te Shoqerise, me seli si ne Shqiperi, ashtu edhe jashte saj. Per arritjen e objektivave te saj, Shoqeria mund te kryeje cdo Iloj veprimi tregtar, veprime me pasuri te luajtshme dhe/ose te paluajtshme, financiare etj., qe konsideron nga organi administrativ te nevojshme per vijimin e aktivitctit te shoqerise ne lidhje me te cilin mund te jape cdo lloj garanci qe kerkohet. Ushtrimi i aktivitetit te siperpermendur mund te ushtrohet si ne menyre te drejteperdrejte ashtu edhe jo drejtperdrejt, ose ne cdo lloj cilesie tjeter.
Emërtime të tjera Tregtare: ECO RECYCLING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.07.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: I. ECO TIRANA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 22.06.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L61908027S, me adresë në Tiranë, Rruga Don Bosko, ish Parku Autobuzave, me administrator Arbjan Mazniku, Andrea Benati, Diego Testi, Mirco Caliari. Ortaket e shoqerise jane: AGSM Holding ALBANIA (49%) dhe Bashkia Tirane (51%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.03.2021)

II. Integrated Energy BV SPV, një shoqëri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 30.08.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L72031013B, me adresë në Tirane, Vaqarr, Sharre, Zona Kadastrale nr.3321, Indeks Harte K-34-100 (25-C), me administrator Arjola Kodra dhe Giuseppe Ciaffaglione. Ortak i vetem eshte shoqeria GeoGenix B.V, shoqeri hollandeze (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.03.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet me targe AA 687 TB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrativer Nr.2, Rruga "Murat Toptani", Gjergji Center, Kati i 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 13.02.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 751 132,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:11 431 363,00
Punuar Nga : A.Lala