Skip to content

TechnoBuild 2018
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-12 07:16:57
JSON

NIPT: L81505028B
Administrator: Blerdi Liçaj
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet në fushen e ndertimeve civile, objekte sherbimi dhe banimi; rrugë; ura; porte; trase hekurudhore; terminale; hidrocentrale; veprave bonifikuese; vepra kulturore, parkimeve nëntokesore dhe cdo ndërtim tjeter; punime ndërtimore ne nentokë dhe në lartësi. Rikonstruksion i ndertimeve civile dhe restaurime te objekteve historike, kulturore, fetare dhe objekteve te tjera. Studim, projektim i ndertimeve te ndërtesa e publike, rrugeve, urave, tuneleve, traseve hekurudhore, veprave bonifikuese, centrale, objekte turistike, terminale, parkime nentokesore, industriale, objekte te kulteve, realizim te studimeve urbane, restaurime, prodhim te materiateve te ndertimit. Aktivitet ne fushen e pasurive te paluajtshme si blerje, shitje, marrje me qira, menaxhimi i pasurive te paluajtshme. Aktivitet ne menaxhimin e qendrave te biznesit; qendrave tregtare; terminaleve; porteve; aeroporteve; dhe sherbimeve te ngjashme. Aktivitet ne fushen e financimit, investimit dhe menaxhimit te projekteve koncesionare; partneritet publik privat; partneritetit duke krijuar shoqeri te thjeshta; parteritet me shoqeri shqiptare dhe/ose te huaja. Shoqeria kryen cdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektit te saj duke perfshire edhe veprime per shitblerje sendesh te luajtshme e te paluajtshme, pjesemarrje ne kuota dhe aksione ne shoqeri dhe ndërmarrje te tjera. Blerja, shitja dhe administrimi i aksioneve, bono, te letrave me vlere te borxhit publik dhe privat ne pergjithesi, te aksioneve ne kompani, letra me viere, pasurive financiare, industriale, tregtare dhe pasurive te paluajtshme. Ushtrimin e aktiviteteve Bar-Lokale, restorant, hoteleri turizem, akomodim, katering, import eksport, tregtimi me shumice te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, materiale ndertimi. Ushtrimi i veprimtarise turistike si tour - operator, si agjensi turistike udhetimi, te transportit per udhetare, guide perkthyes, turizem. Ne ushtrimin e ketyre aktiviteteve kompania mund te perdore dege, zyra, agjenci dhe depo ne te gjithe vendin si edhe jashte vendit. Shoqeria mund te permbushe te gjitha operacionet tregtare, ne fushen e pasurive te paluajtshme, financiare dhe industriale qe do te konsiderohen te nevojshme nga organi administrativ ose te dobishme per te arritur qellimin e shoqerise. Shoqeria mund te kryeje transaksione financiare, dhe te pasurive te patuajtshme qe do te konsiderohen te nevojshme ose te dobishme per arritjen e qellimit te shoqerise, te marre pjese ne shoqeri te tjera me objekt te njejte, te ngjashem apo qe lidhet me aktivitetin e vet kryesor, si dhe te jape garanci per hua si dhe garanci hipotekore ne favor te ortakeve dhe ne favor te te treteve.
Emërtime të tjera Tregtare: TechnoBuild 2018
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/02/2018
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: GJIKURIA, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT J62903456H me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, Prane Gardes se Republikes, Pallati Kontakt, mbi Union Bank dhe administrator Ardmir Doda, Milo Gjikuria. Ortak te shoqerise jane Florenc Gjikuria me 64% te kapitalit dhe Milo Gjikuria me 34% te kapitalit Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.09.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.03.2021, terhequr nga QKB date 12.09.2022, Pronaret perfitues te subjektit TechnoBuild 2018, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Florenc Gjikuria , shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 64% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.01.2020.

Milo Gjikuria , shtetas shqiptar, i datelindjes 1943, pronar perfitues per 36% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.01.2020.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 27/01/2021, me ane te Kerkeses per Vendosjen e Mases se Sigurimit te detyrimit tatimor Nr. 3719 Prot, date 16.12.2020, mbi tatimpaguesin TechnoBuild 2018 me NIPT L81505028B.

II. Me date 07/04/2022, me ane te Kerkeses per Lirimin nga barra siguruese mbi titujt e pronesise Nr. 5780 Prot, date 18.03.2022, mbi tatimpaguesin TechnoBuild 2018 me NIPT L81505028B, pasi subjekti ka paguar te gjitha detyrimet tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Prane Pazarit te Vjeter, ne Godinen e quajtur Hani Gjelit, me Z.Kadastrale 8564

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.09.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 15.01.2020
Kontrate Shitje Kuotash date 14.07.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 12.09.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja