Skip to content

AMB Construction (ish "Macom")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-19 08:37:18
JSON

NIPT: L81520023N
Administrator: Gentian Deva
Objekti i Veprimtarisë: Dhenie me qera e impianteve fotovoltaike, Tregtim me shumice dhe pakice, import-eksport i materialeve, makinerive, pajisjeve dhe impianteve te ndryshme elektrike, impianteve/paneleve fotovoltaike, elektroshtepiake, elektronike, sistemeve/impianteve termike, te ftohjes e ngrohjes (kondicionimit), sisteme per mire menaxhimin e energjise, sisteme ndriçimi, te telekomunikacionit si dhe impianteve te tjera te ngjashme te destinuara per objekte civile dhe industriale, per sektore të ndryshme.Shitja me shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit te materialeve te ndryshme elektrike dhe pajisjeve te tyre te te gjitha llojeve te materialeve te tjera industriale, si impiante ndriçimi, impiante te energjise alternative, impiante te mbrojtjes nga ngarkesat atmosferike, impiante portash, barrierash dhe kontrollit te dedikuar, impiante kundra grabitjes, zjarrit, permbytjeve dhe gazrave,impiante videovezhgimi CCTV dhe speciale, impiante per transmetim te dhenash dhe telekomunikacioni etj. Ofrimi i konsulences dhe asistences teknike per projektimin, mirembajtjen, riparimin, prodhimin e pajisjeve elektrike, fotovoltaike, dhe 2 te çdo materiali tjeter ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. Tregtim i energjise nga burime te rinovueshme. Konsulence dhe cdo aktivitet qe lidhet me fushen e energjise. Import eksport mallra e pajisje te teknologjise ne fushen energjitikes etj, qe do te perdoren ne ndertimin, mirembajtjen, dhe menaxhimin e centralit me impjante fotovoltaike e forma te tiera te prodhimit te energjise nga burime te rinovueshme. Shoqëria mund të kryejë çdo lloj veprimtarie tjetër që është në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe që siguron fitime dhe të ardhura të ligjshme brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, si dhe mund të kryejë çdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar, që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj. Studimin, projektimin, sipermarrjen zbatuese dhe/ase investimin,sipas rastit,te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi,publike dhe/ose private si ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, ujesjellesave, telekomunikacionet,etj. Ndertim tjeter i cili ne perfundim perben send te paluajtshem per shkak te trupezimit ne menyre te qendrueshme me token ose ndertesen ku eshte vendosur etj.Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh software programimi i sistemeve software,kodim,instalim, integrimi I te gjithe komponenteve, dokumentimi,identifikimi dhe korrigjimi i gabimeve etj. Testim software.
Emërtime të tjera Tregtare: AMB Construction
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13/03/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. INFO-Telecom, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K92402002P me seli qendrore ne Tirane, Rruga "Faik Konica" nr. 1, Pallati Kuq perballe Fakultetit Ekonomik dhe administrator & ortak i vetem Marin Gjonaj. Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.09.2022

II. AGNA, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT J62903631L me seli qendrore ne Gjirokaster, Vrisera dhe administrator Kristo Naçi. Aksioneret e shoqerise jane Kosta Sotiri dhe Vasil Naçi me 32.5% te aksioneve secili, Kristo Naçi me 30% te aksioneve dhe Aleksander Naçi me 5% te aksioneve. Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.09.2022

III. TIRANA INTERNATIONAL DEVELOPMENT, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT J82427007R me seli qendrore ne Tirane, Njesia bashkiake nr 5, rruga Sami Frasheri, nr 56, shkalla F, kati 1, zyra 2, nr pasurie 7/630- N30, (pjesa prej 71.5 m), zona kadastrale 8270 dhe administrator & ortak i vetem Behar Male. Sipas te dhenave te QKB deri me date 19.09.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.05.2022, terhequr nga QKB date 19.09.2022, Pronaret perfitues te subjektit AMB Construction, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Kristo Naçi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1973, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zoteron 30% te kapitalit te shoqerise meme AGNA, ndersa shoqeria AGNA zoteron 40% tek AMB Construction. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.04.2021.

Kosta Sotiri , shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 32.5% te kapitalit, pasi zoteron 32.5% te kapitalit te shoqerise meme AGNA, ndersa shoqeria AGNA zoteron 40% tek AMB Construction. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.04.2021.

Vasil Naçi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 32.5% te kapitalit, pasi zoteron 32.5% te kapitalit te shoqerise meme AGNA, ndersa shoqeria AGNA zoteron 40% tek AMB Construction. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.04.2021.

Marin Gjonaj , shtetas shqiptar, i datelindjes 1985, pronar perfitues pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme INFO-Telecom, ndersa shoqeria INFO-Telecom zoteron 40% tek AMB Construction. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.04.2021.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 14.01.2022, me vendim te asamblese se ortakeve, u vendos : Pezullim Aktiviteti. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Pezulluar"

II. Me date 31.01.2022, me kerkese te shoqerise, u kerkua : Aktivizim Aktiviteti. Statusi i Shoqerise kalon nga "Pezulluar" ne "Aktiv"

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kullat Binjake, Bulevardi " Deshmoret e Kombit", Kulla Binjake NR:1, kati 4, Ap.9, me nr. pasurie 3/239+1-N19, Zona Kadestrale Nr. 8270

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.09.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 19.09.2022
Kontrate Shitblerje Kuotash date 15.04.2021
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Zmadhim Kapitali date 01.03.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 570 861,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -1 903 149,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 516 269,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:5 225 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 320 000,00
Punuar Nga : A.Baja