Skip to content
Përfituese nga VKM nr. 70, datë 13.02.2019, i pasurisë “Baza e tubove”, zona kadastrale nr. 3934, me sipërfaqe të përgjithshme 49 347 m2, Zhupan, Fier, pjesë e fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike, për një periudhë 60-vjeçare (Mbështetur në aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 09.07.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr. 54, datë 05.02.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave)

YURA CORPORATION ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-02-09 09:48:21
JSON

NIPT: L81717032D
Administrator: Jongwoo Nam
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi i sistemit elektrik dhe pjesëve automobilistike. Tregti e përgjithshme shitje me shumicë dhe me pakicë në mënyrë që të përmbushë objektin e mësipërm, shoqëria ka të drejtë: Të lidhë çdo lloj kontrate apo marrëveshje me persona fizikë ose me ente private apo publike, shoqëri, qeverinë dhe organizata të huaja ose shqiptare; Të themelojë shoqëri të çdo lloji ose të bëhet pjese e shoqenve shqiptare ose te huaja, ndermarrjeve te perbashketa ose lloje te ndrjshme biznesesh me objekt të njëjtë ose të ngjashëm; Të themelojë degë apo agjenci në Shqipëri ose jashtë saj; Të përfaqësojë biznese shqiptare ose të huaja të lidhura me objektin e Shoqërisë; Të marrë ose japë hua, të pranojë garanci personale ose garanci të tjera, të marrë përsipër detyrime, të lëshojë kambiale, urdhërpagesa, çeqe ose obligacione ose garanci ose tiaij dhe të emetojë garanci të tjera financiare; dhe të ndërmarrë çdo veprimtari tjetër tregtare ose veprimtari tjetër dhe të ndërmarrë çdo veprim tjetër ligjor ose transaksion që lidhet direkt ose indirekt me objektin e shoqërisë ose që synon në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë përmbushjen e objekt të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë në mënyrë dytësore, pra rastësore dhe jo të drejtëpërdrejtë, me qëllim përmbushjen e objektit të shoqërisë, çdo veprim tregtar, industrial, operacion financiar dhe transaksione në lidhje me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të cilat mund të gjykohen si të nevojshme ose të përshtatshme për arritjen e objektivave të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet ndihmëse ose veprimet e lidhura, si dhe gjithë aktivitetet e ose ato që konsiderohen të nevojshme për të arritur qëllimin e biznesit të shoqërisë duke zbatuar ligjin.
Emërtime të tjera Tregtare: YURA CORPORATION ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25.04.2018
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 121 910 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: Yura Corporation, një shoqëri e themeluar rregullisht dhe që funksionon sipas ligjeve të Koresë, e regjistruar me numër regjistrimi 150111-0016506 më 6 mars 1995, me seli në Pangyo-ro 308, Bundang-gu, Scongnam-si, Gyeonggi-do, Korea (Sipas statutit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Yura Corporation Albania shpk, datë 25.04.2018, të dorëzuar në QKB)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 13.02.2019, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 70, u miratua lidhja e kontratës së enfiteozës, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si enfiteozëdhënës, dhe shoqërisë “YURA CORPORATION ALBANIA” SHPK si enfiteozëmarrës për për pasurinë “Baza e tubove”, zona kadastrale nr. 3934, me sipërfaqe të përgjithshme 49 347 m2, Zhupan, Fier, pjesë e fondit të pasurive të paluajtshme për mbështetjen e investimeve strategjike, për një periudhë 60-vjeçare.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 1.000.000 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Rruga Aulona, Lagjja 16 Prilli, Ish - Baza e Tubove

Adresa:
Fier, Lagjja 16 Prilli, Rruga "Llukan Toska ", ish Fabrika e fermentimit të duhanit, Kati i 3- të, 9301.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.12.2019
Statuti i shoqerise
Vendimi i administratorit per shlyerjen e kapitalit 26.03.2019
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
LIGJ Nr. 37/2019 PËR DISA SHTESA NË AKTIN NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 4, DATË 9.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2018
VKM Nr. 70, datë 13.02.2019 per miratimin e lidhjes se kontrates se Enfiteozes
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -16 565 097,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 688,00
Punuar Nga : A.Lala