Skip to content

KASTRATI HOTELS & TOWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-14 11:24:53
JSON

NIPT: L82106038D
Administrator: Elsi Keco
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari tregtare te import eksportit, te turizmit; administruese, menaxhuese te nje hoteli turistik te nje niveli te larte si dhe te hoteleve te tjera ne te ardhmen sipas marreveshjeve e interesit per cdo rast te vecante; veprimtari tregtare lidhur me pronesi te paluajtshme ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi; veprimtari te ndryshme tregtare te shitjes, qiradhenies e qiramarrjes, pjesemarrjes ne shoqeri te tjera tregtare te krijimit te shoqerive te tjera; veprimtari financiare, bankare, ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi, si dhe veprime agjenti, ndermjetesimi e spedicioneri; veprimtari akomodimi turistik, agjensi udhetimesh turistike, aktivitet transporti Transport me mjetet e veta per vete dhe te trete brenda dhe jashte vendit etj. Ne perputhje me legjislacionin shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, Shoqeria mund te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e 2 Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper; te bleje ne menyre direkte apo indirekte, kuota te shoqerive te tjera qe kane nje objekt te perafert me ate te Shoqerise, ne Shqiperi ose jashte shtetit; te kryeje cdo aktivitet tjeter qe mund te konsiderohet i dobishem ose i domosdoshem per te arritur qellimin e aktivitetit te saj. Te ofroje sherbimin catering per vete dhe per te tretet, brenda ambienteve te Hotelit si edhe jashte tij.
Emërtime të tjera Tregtare: MAK ALBANIA HOTEL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/09/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 184 746 764,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “KASTRATI GROUP”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30/04/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese aktuale ne Durres Lagja 14, Rruga "Tiranes", Ura e "Dajlanit”, dhe me administrator Gani Kastrati. Ortakët e shoqërisë janë Shefqet Kastrati 65%, Shefit Kastrati 20%, Selam Kastrati 5%, Haredin Kastrati 5% dhe Bilbil Kastrati 5%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

II. “FULMER HOLDING”, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 27/08/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L82028005T, me adrese aktuale ne Tirane Njesia bashkiake nr.2, Rruga Elbasanit, Pallati nr.1, poshte fakultetit Gjeologji-Miniera, dhe me dhe ortak të vetëm Musa Kastrati, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 14.06.2021, terhequr datë 26.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “KASTRATI HOTELS & TOWER”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 80% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Kastrati Group” – shoqëri mëmë për 80% të kapitalit të “KASTRATI HOTELS & TOWER”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 06.09.2018.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: Me date 09.11.2018, u lidh marreveshja e transferimit te biznesit ndermjet “MAK ALBANIA “ shpk, si shites dhe “ KASTRATI HOTELS & TOWER” shpk, si blerës, me objekt transferimin e biznesit nga shitesi tek bleresi sipas të dhënave të kësaj Marrëveshje. Biznesi qe shitesi do t’i transferoje bleresit do te perbehet nga: Pasurite e paluajtshme nen pronesine e shitesit, duke perfshire tokat qe jane te lidhura me kete biznes; Inventarin e imet qe lidhet me biznesin; Marreveshjet e renditura ne Shtojcen 2 dhe punonjesit. Transferimi i biznesit do te kryhet per shumen zero leke. Ky cmim eshte rezultante e vleres se aseteve qe do te transferohen per shumen 2.183.746.764 (dy miliard e njeqind e tetedhjete e tre milion e shtateqind e dyzet e gjashte mije e shtateqind e gjashtedhjete e kater) leke minus detyrimet qe do te transferohen per shumen 1.515.480.000 (nje miliard e peseqind e pesembedhjete milion e katerqind e tetedhjete mije) leke dhe vleren e kapitalit qe do te transferohet tek shoqeria Kastrati Hotels & Tower per shumen 668.266.764 (gjashteqind e gjashtedhjete e tete milion e dyqind e gjashtedhjete e gjashte mije e shtateqind e gjashtedhjete e kater) leke.
Ndryshime
Shënime: Administratori Elsi Keco ka kufizimet e kompetencave si me poshte te percaktuara dhe nuk mund te veproje pa marre miratmin me vendim te Asamblese se Pergjithshme sipas kuorumit te kerkuar me siper: Te marre vendime dhe te kryejne veprime mbi nje disa ose te gjitha ceshtjet e percaktuara ne nenin 11 pa marre miratimm e Asamblese se Pergjithshme sipas kuorumit te percaktuar ne kete Statut. Te nenshkruaje Kontrata, akte, marreveshje te cfaredolloj natyre dhe forme me cdo lloj pale te trete me nje vlere te barabarte me ose me te madhe se EUR 130,000 {Njeqind e tridhjete mije euro), pa marre miratim me vendim te Asamblese se Shoqerise;
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.5, Sheshi Italia, Ambjenti me Nr.pasurie 7/58, Zona Kadastrale 8160, Tirane, Shqiperi.

Adresa:
Tirane, Njësia Bashkiake Nr.5, Sheshi Italia, Kati i Parë, Recepsion 1
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Sheshi Italia, Kati i pare, Restorant ''METROPOLITAN"
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Sheshi Italia, Kati i pare, ''Bar INFINITY'

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.02.2022
Akti i themelimit
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 06.12.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 15.11.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per transferimin e aktivitetit te biznesit date 22.10.2018
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.06.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 56 870 986,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 20 950 361,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -138 047 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -22 506 892,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -63 192 081,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:567 010 975,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:428 604 555,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:132 998 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:447 537 102,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:33 622 010,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli/ L.Kanani