Skip to content

Nexia AL Consulting (ish "BT CONSULTING"; ish "Baker Tilly Albania Consulting ")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-26 09:09:10
JSON

NIPT: L82210031Q
Administrator: Elton Haxhi
Objekti i Veprimtarisë: Sherbime te mbajtjes se kontabilitetit dhe keshillime ne lidhje me te; Sherbime per pergatitjen e pasqyrave financiare apo informacioneve financiare dhe jo-financiare; Sherbime per keshillime ne fushen e tatim taksave; Sherbime per keshillime ne transaksione me kapitalin; Sherbime te auditimit te brendshem; Sherbime ristrukturimi dhe likujdator i njesive ekonomike: Sherbime investigimi dhe ekspert ne procese gjyqesore; Sherbime ne lidhje me burimet njerezore, rekrutimin dhe trajnime profesionale; Sherbime si perfaqesues tatimor apo perfaques ligjor i njesive ekonomike; Sherbime per keshillime ligjore; Sherbime per inventarizimin dhe vleresimin e aktiveve dhe njesive ekonomike; Sherbime te kontrollit dhe keshillime per sistemet e teknologjise se informacionit dhe komunikimit; Sherbime per drejtim projekti; Sherbime per keshillime financiare, drejtimi, organizimi, dhe ristrukturimi; Sherbime per kerkime tregu. strategji zhvillimi, dhe komunikimi; dhe keshillime dhe sherbime te tjera per sektorin privat apo sektorin publik per sa kohe nuk ka kufizime ligjore; Zhvillim, mirembajtje dhe shitje te sistemeve te teknologjise se informacionit dhe komunikimit dhe ofrimin e pajisjeve fiskale. Shoqeria mund te kete pjesemarrje dhe interesa ne shoqeri te tjera ose ndermarrje qe kane objekt te njejte, te ngjashem ose te lidhur me objektin e vet; mund te kryeje operacione financiare, ne lidhje me pasuri te luajtshme apo te paluajtshme duke perfshire edhe dorezanite, celjen dhe mbylljen e hipotekave te nevojshme dhe te dobishme per arritjen e qellimeve te shoqerise; Shoqeria mund te kryeje çdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si edhe te bleje dhe shese ose marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh, si edhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsorciume, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise. Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te shoqerise, qe eshte ne perputhje dhe nuk ka kufizime ne legjislacionin Shqiptar.
Emërtime të tjera Tregtare: Nexia AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 01/10/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Nexia AL (ish "H & H Auditors"; ish "BAKER TILLY ALBANIA"), shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me 19/05/2009 ne Tirane, Rruga Margarita Tutulani, Pallati Viridario 1, Kati 2., me NIPT K91721010Q dhe administrator Elton Haxhi, Gerond Begolli. Ortaket e shoqerise jane : Orjana Kalaja me 51% te kapitalit dhe shoqeria Western Balkan Alliance me 49% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.07.2022

II. Western Balkan Alliance, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me 02/11/2020 ne Tirane, Rruga "Margarita Tutulani", Pallati Viridario 1, Kati 2., me NIPT M02304017Q dhe administrator Elton Haxhi . Ortake e vetme e shoqerise eshte Silvana Kuqo. Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.07.2022

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga Margarita Tutulani, Pallati Viridario 1, Kati 2.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 26.07.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 30.01.2019
Kontrate Shitje Kuotash date 08.02.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 4 090 290,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 903 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -8 273,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:23 093 608,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:4 367 319,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:106 532,00
Punuar Nga : A.Baja