Skip to content

EURO TANK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-12-14 10:33:54
JSON

NIPT: L82226505A
Administrator: Asllan Kuqi
Objekti i Veprimtarisë: Perpunimi, rafinimi, transporti dhe tregetimi me shumice e pakice, i naftes bruto dhe i nenprodukteve te saj. Tregetim me shumice dhe pakice i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre, import - eksport i hidrokarbureve dhe nenprodukteve te tyre. Krijimi dhe shfrytezimi i depove te hidrokarbureve, te zoteruara teresisht ose te marra me kontrate qeraje. Import, eksport, gaz, karburant e energji elektrike. Import, eksport artikuj dhe produkte industriale, ushqimore, elektro shtepiake, artikuj plastik, pjese kembimi, artikuj sportive, kancelari dhe hidrosanitare dhe tregetimin e tyre me shumice e pakice. Veprimtari Bar Kafe, Restorant, Objekte Sportive, Hoteleri dhe te gjitha sherbimet, ne baze te licenses perkatese nga Organet e tjera kompetente ne rast se kerkohet. Blerjen ose marrjen me kontrate perdorimi te mjeteve te transportit dhe kryerjen e cdo lloj transporti te mallrave ne rruge tokesore dhe detare, kombetar dhe nderkombetar. Cdo lloj aktiviteti qe drejteperdrejt ose ne perdorim lidhet me naften ose nenproduktet e saj. Importimi i te gjitha paisjeve, makinerive dhe mjeteve te nevojshme per kryerjen e aktivitetit te shoqerise. Ndertime civile dhe industriale. Sherbime avokatie dhe sherbime juridike. Blerja dhe shitja, dhenia me qera, e autoveturave dhe automjeteve te transportit, prone e shoqerise, si dhe parkim automjetesh te te gjitha llojeve.
Emërtime të tjera Tregtare: EURO TANK
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15/10/2018
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: EUROPETROL GROUP, shoqëri aksionare e se drejtës shqiptare, me NIPT L81925022T me seli qendrore ne Tirane, Bulevardi Zhan D'Ark, Pallati 5, 1/1 dhe administrator Gerian Kuqi. Aksioneret e shoqerise jane Asllan Kuqi me 30% te aksioneve; Skënder Kuqi, Eno Kuqi dhe Gerian Kuqi me 20% te aksioneve; Qazim Qazimi me 10% te aksioneve Sipas te dhenave te QKB deri me date 14.12.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 21.06.2021, terhequr nga QKB date 14.12.2022, Pronaret perfitues te subjektit EURO TANK, zoterues te 25% te aksioneve e me teper, eshte:

Asllan Kuqi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues per 30% te aksioeve, pasi zoteron 30% te aksioneve te shoqerise meme EUROPETROL GROUP, ndersa shoqeria EUROPETROL GROUP zoteron 100% te aksioneve tek EURO TANK. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.10.2018.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Matilda Bera; Renato Daçi; Shaban Guni; Laurent Begaj; Bektash Çali
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Zona kadastrale 3184, nr pasurie 68/15, Porto Romano.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.12.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 14.12.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 59 473 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 39 888 820,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 20 267 716,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -291 442,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:142 511 961,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:105 274 911,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:71 700 685,00
Punuar Nga : A.Baja