Skip to content

Albanian Gas Service Company
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-11 11:15:19
JSON

NIPT: L82407006D
Administrator: Arbër Lleshi, Tommaso Andriolo
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria eshte krijuar si nje shoqeri plotesisht operative e cila eshte pergjegjese per kryerjen e veprimtarise, mirembajtjes dhe sherbimeve teknike per Trans Adriatic Pipeline AG sipas Marreveshjes per Mirembajtjen qe do te lidhet midis Shoqerise dhe Trans Adriatic Pipeline AG si edhe per cdo veprimtari ndihmese qe mund te jete e nevojshme ose e dobishme per arritjen dhe ushtrimin e ketij qellimi.
Emërtime të tjera Tregtare: Albanian Gas Service Company
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 21/11/2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 3 500
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. “ALBGAZ”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 05.01.2017 dhe qe funksionon sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi ne regjistrin tregtar NIPT L71306034U, me adrese ne Tirane, Njesia Administrative nr.5. Rruga e "Kosovareve", nr.pasurie 7/716, zona kadastrale 8270, me administrator Arber Avrami dhe aksionar Ministria e Infastrukturës dhe Energjisë (Sipas te dhenave te QKB deri me date 11.04.2024)

II. “Snam” s.p.a, nje shoqeri aksionare, e themeluar ligjerisht dhe qe funksionon sipas legjislacionit te Italise, me adrese zyrtare ne Piazza Santa Barbara nr. 7, 20097, San Donato Milanese, Itali, kod fiskal dhe numer NIPT 13271390158, regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive te Milanos me numer REA nr. MI-1633443. (Sipas aktit te themelimit dhe statutit te shoqerise aksionare “Albanian Gas Service Company” sh.a, date 21.11.2018)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 30.05.2022, terhequr datë 11.04.2024, Pronaret perfitues te subjektit “Albanian Gas Service Company”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, për pjesën e aksioneve të zotëruara nga subjektet private, nuk janë të identifikuar.

Në Ekstraktin Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, identifikohen vetëm administratorët e shoqërive zotëruese:

Arber Avrami, shtetas shqiptar, i datelindjes 1990, administrator i shoqërisë “Albgaz” – shoqëri mëmë për 75% të aksioneve të “Albanian Gas Service Company”.

Marco Alvera, shtetas italian, i datelindjes 1975, administrator i shoqërisë “Snam S.p.a” – shoqëri mëmë për 25% të aksioneve të “Albanian Gas Service Company”.
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Anëtarë Bordi: Elena Balucani, Renald Koka, Oltion Rrumbullaku, Enea Karakaçi, Roberto Zingoni (kryetar)
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Administrative Nr.5, Rruga e Kosovareve, Pallati NderPro, Z.Kadastrale 8270, Nr.Pasurie 7/716

Adresa:
I. Fier Sheqishte, Godina qëndrore Albgaz, Zona kadastrale 3981, Nr. Pasurie 44/6
II. Berat Çorovode ZK 1420, nr. Pasurie 11/34 Ço-1-5, vol. 15, fq.91
III. Korçe ZK 8561, vol.54, fq 82, nr. Pasurie 3/1183+3- N1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.05.2023
Statuti i shoqerise
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 13.05.2023
Vendimi i asamblese se aksionareve per ndryshimin e anetareve te Bordit date 31.03.2023
Vendimi i asamblese se aksionareve per ndryshimin e anetareve te Bordit date 26.01.2023
Vendimi i Bordit Mbikqyres per ndryshimin e administratorit date 21.07.2020
Vendimi i asamblese se aksionareve per ndryshimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres date 05.08.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 90 319 845,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 173 707 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 202 565 689,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 198 237 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -484 812,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:529 369 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:698 055 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:498 865 695,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:518 550 931,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli