Skip to content

ANEL & CO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-08-23 12:22:29
JSON

NIPT: L82505601P
Administrator: Arben Çela
Objekti i Veprimtarisë: Projektim ne fushen e urbanistikes dhe arkitektures. Tregti, import-eksport , prodhim, perpunim e sherbime ne fushen e materialeve te ndertimit, te industrise, etj. Vleresues i pasurive te paluajtshme dhe ekspert per pasurite e paluajtshme. Vleresim te linjave te prodhimit, industriale, makineri dhe paisje. Aktivitet zhvillimor turistik, shitblerje pasurish te paluajtshme, guide turistike. Projekte inxhinierike per linjat e perpunimit industrial, kerkime dhe studime te ndryshme ne fushen e fizibilitetit per zbatimin e projekteve te ndryshme dhe asaj te marketingut. Ndertim ne fushen civile, projektim, mirembajtje pastrim si dhe cdo aktivitet tjeter tregtar qe lidhet me fushen e ndertimit" Punime hidroizolim, termoizolim te te gjitha llojeve, tregtim i materialeve te tyre. Punime dheu, sistemime, taracime terrenesh, punime hekuri, karpantjerie, ndertime civile dhe ekonomike, kulturore, tregtare, ndertime rruge, veshje me asfaltobeton te rrugeve, sistemim, asfaltim sheshe, ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore, ndertime ujesjelles e kanalizime, ndertim vepra kullimi, ujitje toke e impjante vaditese, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash. Ndertim pallate, qendra biznesi, qendra sportive. Projektim ne fushen e ndertimit. Shitje te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, ndermjetsim per dhenie me qira te pasurive te luajtshme e te paluajtshme. Tregtim me shumice e pakice te gjitha artikujve industrial, ushqimore, konfeksione, elektroshtepiake, hidrosanitare, materiale ndertimi, materiale druri. Tregtim pije alkolike dhe jo alkolike. Veprimtari ne fushen e turizimit, hotelerise, barrestorant. Import-eksport i ketyre artikujve. Transport mallrash te gjitha llqjeve.Veprimtari ne fushen e pastrimit kimik.Trajnime. Financimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike. Tregtimi i naftes dhe i benzines me shumice e pakice. Tregti gazi te lengshem per djegie (GLN), i hidrokarbureve te cdo lloji dhe vajra lubrifikante. Tregti bombolash gazi te lengshem per djegie Standarti EU dhe i aksesoreve te ndryshem te tyre, riparimi dhe kolaudimi i bombolave te gazit te lengshem per djegie Standarti EU. Tregtimi me pakice e shumice si dhe shperndarja e naftes, benzines, gazit dhe nenprodukteve e derivateve te tyre. Ndertimi , marrja me qera e fabrikave, instalimeve, rafmerive, magazinave, depozitave, karburanteve, vajgurit, benzines, naftes etj. Marrja dhe dhenia me qira apo nenqira te pikave te ndryshme te tregtimit te gazit te lengshme apo karburanteve si dhe dyqaneve per shitjen e bombolave te gazit. Per rafinerimin, prodhimin, perpunimin, depozitimin e naftes, benzines, gazit dhe nenprodukteve e derivateve te tyre. Transportin e naftes, benzines, gazit dhe nenprodukteve e derivateve te tyre me te gjithe mjetet e transportit detar, tokesor te gjitha kapaciteteve si dhe tregtimin e makinerive, pajisjeve dhe njohurive ne kete fushe, etjer. Agjenci detare dhe spedicionere, agjenci e transportit detar dhe tokesore, kombetar dhe nderkombetar, gjithashtu dhe agjenci doganore. Import-eksport dhe perpujnim aktiv i lendeve te para dhe gjysem produkteve. Veprime e operacione te tjera financiare, juridike, tregtare e civile qe i sherbejne objektit te shenuar me lart dhe ne funksion te zhvillimit e rritjes se shoqerise. Prodhimi, shitja, importimi, eksportimi, tregtimi me rruge dhe transaksione te ndryshme te energjise elektrike. Prodhim te energjise elektrike duke shfrytezuar burimet e energjise te cilat gjenden ne natyre dhe jane te rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e eres etj. Import - eksport, tregti me shumice dhe pakice te pllakave te llojeve te ndryshme, hidrosanitare, elektroshtepiake, artikuj te tjere si , koll, stuko, gipse, bojra per lyerje, verniqe, artikuj te ndryshem ushqimore dhe industrial,makineri te ndryshme. Tregti bojra dhe artikuj te ndryshem industriale. Punime te ndryshme per lyerje dhe izolime. Ushtrimit te cdo veprimtarie te ligjshme, te lejueshme per forme e shoqerise, e cila nuk ndalohet me ligj (sipas nenit 7 te Ligjit tregtar Nr.9901, dt.14.04.08). Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie tjeter si brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise, qe eshte ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe qe siguron fitime dhe te ardhura te ligjshme brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi, si dhe mund te kryeje cdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar, qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e veprimtarise se saj. Shoqeria, me vendim te Administratorit, mund te lidhe marreveshje tregtare apo bashkepunimi me shoqeri apo sipermarrje te tjera, si dhe te kryeje cdo veprim tregtar qe konsiderohet i nevojshem me qellim arritjen e objektit te veprimtarise se saj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/01/2018
Rrethi: Gjirokaster
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 800 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Gjirokaster, Bot gazi, Mercedes me targe AA 983 OJ

2. Gjirokaster, Bot tip SCANIA me targe AA 189 TA

3. Gjirokaster, Autobot ATV IVECO FIAT me targe AA 191 TA

4. Gjirokaster, Bot gazi tip IVECO me targa AA 290 PI

5. Gjirokaster, Autobot ATV IVECO FIAT me targe AA 190 TA

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Rruga 18 Shtatori, lagjja 18 Shtatori, godine 4-kateshe, kati i 2-te, nr. pasurie 15/4, ZK 8541

Adresa:
1. Gjirokaster, Rruga nacionale Gjirokaster-Kakavije, lagjja Puntore, Blloku i Furrave, ZK 8541, me nr. pasurie nr. 11/68

2. Sarande, Ksamil, Lagjja 26 Marsi, rruga nacionale Sarande – Butrint, objekti nr. 6/574

3. Tirane, Kryqezimi i rrugeve Niko Avrami dhe Njazi Meka, objekti nr. 2/115, ZK 8120

4. Tirane, Rruga "Budi", banese private numer 200

5. Tirane, Njesia bashkiake nr.6. rruga 3 Deshmoret, objekti nr. 1876225

6. Sarande, Pasuri e paluajtshme, truall me siperfaqe 100m2 dhe nga kjo ndertese me siperfaqe 70m2, rregjistruar ne ASHK Sarande me nr. pasurie 4/17, volume 25, faqe 4 ZK 8641, rruga Peshkatari, lagjja Koder

7. Kelcyre, Rruga nacionale "Gjirokaster-Kelcyre", ndertesa nr.7/20-ND

8. Gjirokaster, DROPULL I POSHTEM, Dervician Rruga nacionale Gjirokaster-Kakavije, prane fshatit Dervician, pasuria me nr. 59/132

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 23.08.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 742 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 065 414,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 757 436,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -1 096 403,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:540 994 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:399 086 098,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:296 606 675,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:111 320 540,00
Punuar Nga : A.Baja