Skip to content

ARTEO 2018
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-19 05:54:41
JSON

NIPT: L82523203F
Administrator: Artan Topi
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregti me shumice e pakice per artikuj te ndryshem industriale e teknologjike per cdo fushe si dhe sherbime te ndryshme per to.Importeksport dhe tregeti te artikujeve te bute percfardo per te gjitha llojet e perdorimeve ,si dhe lenden e pare per prodhimin e tyre.Import-eksport dhe tregtim te mallrave dhe materialeve sportit.Tregtim,importim,prodhim dhe eksporte per artikuj te ndryshem te mobilerise per cfardo lloj ambjenti.Import dhe tregtim makineri dhe pajisje te ndryshme industriale, teknologjike, bujqesor, blegtoral, ushqimor, materialeve te ndertimit, inerteve, te konfeksioneve, parket, emokete, pajisje zyrash, duralumini, metaleve, hidrosanitare, elektroshtepiake, elektronike, ashensore, kondicionere, elektrike, kancelari, pajisje kompjuterike si dhe pjese per kembime dhe riparime ne fushat e trajtuara me siper.Import –eksport dhe tregtim te automjeteve te ndryshme,pjeseve te nderrimit, goma, bateri, vajra lubrifikante, alkol, filtra, antifrize,graso,si dhe Servise automjetesh te te gjitha llojeve etj.Import-eksport dhe tregtim per pajisje hidraulike si pompa dhe elektromotore te ndryshme si dhe artikuj te tjere hidraulike,rakorderi te ndryshme,matesa per ujin,energjine elektrike,vula matesi.Import-eksport dhe tregti pajisje dhe materiale te ndryshme laboratorike per sektore shendetesore,industriale dhe industriale shkollore.Import-eksport dhe tregtim te artikujve te radiologjise,imazherise,okulistikes, etj ne fushen e mjeksise.Tregtim dhe furnizim-vendosje te rafte arkive,grila,dhe arredim te brendshem. Shoqeria ben kultivimin,mbareshtimin e drureve pyjore,perpunimin dhe tregetimit te lendes drusore dhe produkteve te ngjshme dhe nenprodukteve te tyre.Shoqeria realizon,nderton,administron dhe miremban ambjente te gjelberuara per entet shteterore dhe private.Peme dekorative,kultivim i tyre .Sherbime dezifektimi 3D.Te gjitha llojet e sherbimeve te pastrimit dhe mirembajtje per te gjitha llojet e ambjenteve publike private.Larje,pastrim,trajtim,dhe lucidim te dyshemeve te te gjitha llojeve,pastrim te fasadave te te gjitha llojeve ne cdo lloj lartesie.Sherbime lavanterie dhe hotelerie, per cdo lloj subjekti shteteror dhe privat dhe transport i materialeve te pastruara.Sherbime lavazharie per cdo lloj automjeti dhe pajisje tjeter te ngjashme.Shoqeria ben tregtim te artikujve te pastrimit,detergjente,etj. Prodhim,grumbullim dhe tregtim te bimeve medicinale.Punime per sistemimin e sektorit pyjor dhe mbareshtimin e pyjeve.Pastrime me mjete teknike speciale te ujrave,transporti i materialeve te pastruara dhe sherbime nderhyrese higjenosanitare.Shoqeria projekton,realizon dhe administron qendra lojrash per femije dhe te rritur,ne ambjentet e brendshme dhe te jashtme,realizon furnizim dhe tregtim me pajisjet e nevojshme per keto qendra.Realizon sherbimet ne fushen e pastrim dhe gjelberimit dhe te tjera me kete paragraf. Shoqeria ushtron cdo lloj operacioni dhe transaksioni ne lidhje meimporteksportin,prodhimin,shperndarje dhe tregetimin te mallrave ushqimore, industrial, konfeksioneve, elektroshtepiakeve,kancelari,ne natyren e lendes se pare,produkteve gjysem te gatshme,dhe te gatshme,makinerive,pajisjeve,pjeseve te nderrimit,teknologjive,per fushen e ndertimit,industrise se lehte dhe ushqimore. Prodhim,amballazhim dhe tregetim ne cdo forme te ujit natyral dhe mineral,pijeve alkolike dhe jo alkolike. Ndertime civile,idustriale,turistike,restaurime objektesh veprash arti apo fetare.Prodhim, import-eksport dhe tregtim materiale ndertimi te llojeve te ndryshme.Punime dheu,sistemime,tarracime terrenesh. Veprimtari ne fushen e projektimit te ndertimit,mirembajtjes dhe rikonstruksioneve per objekte te ndryshme.Ndertim dhe mirembajtje te rrugeve lokale dhe nacionale,veshje me asfaltobeton,..etj.Ndertim ujesjellesa e kanalizime, gazsjellesa, linja te tubacioneve te naftes dhe impiante te tyre. Ndertim vepra kullimi,ujitje toke e impiante vaditese.Punime mbrojtje dhe sisteme hidraulike. Rikonstuksione godina civile e ekonomike,veshje fasadash,lyerje etj,impiante higjeno-sanitare,kuzhina dhe lavanteri dhe mirembajtja e tyre. Veprimtari ne fushen e Prodhimit,Shperndarjes dhe Tregtise se Energjise Elektrike nga te gjitha burimet alternative. Per sisteme te impianteve te prodhimit te energjise dhe te avullit.Per sisteme te impianteve te kondicionimit e te trajtimit teresor te ajrit.Tregtimin e pajisjeve dhe pjeseve te nderrimit per keto sisteme si dhe sherbimin e mirembajtjes ne keto sisteme.Shoqeria ofron Projektim , Zbatime dhe Ndertime per N-Stacione Elektrike (primar,sekondar},kabinave elektrike, linjave TL,TM,TU. Shoqeria ofron punime ne impiantet elektrike,telefoni,radiotelefoni,televiziv,IT,citofoni,ndricime dhe sinjalizime elektomek urbane.Projektime ,zbatime dhe punime ne sektorin primar,sekondar,termomontim ne centrale termike dhe hidraulike.Projektime dhe punime i te gjithe llojeve te aparaturave elektrike si transformatore,panele,kuadro dhe lloje te ngjashme me ato te parashtruar me siper. Blerje çadra plazhi dhe shezlongë plazhi si dhe riparimi dhe mirembajtjen e tyre. Materiale per mbrojtjen nga radioaktiviteti dhe rrezatimet radioaktive sidhe riparimin dhe mirembajtjen e tyre. Blerje, riparime, dhe mirembajtje vegla te ndryshme pune
Emërtime të tjera Tregtare: ARTEO 2018
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/01/2018
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, Bulevardi Aqif Pasha, Hotel Skampa, kati 5 nr. 303.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 20.06.2022
Akti i themelimit te shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 3 734 644,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 053 931,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 139 338,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 222 056,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 987 396,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:75 412 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:47 975 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:32 531 801,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:21 423 647,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:8 186 059,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli