Skip to content

" INDAY - 18 "
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-22 06:50:36
JSON

NIPT: L87312201H
Administrator: Ana Naipi
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e projektimit dhe te zbatimit, ndertimeve civile dhe industriale, turistike, bujqesore, etj, dhe kompletimin per instalimet e nevojshme per to. Punime restaurimi,tregtim me shumice dhe pakice, brenda dhe jashte vendit, per te githe llojet e mallrave ushqimore dhe industrial, elektroshtepiake, prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit, blerje dhe shitje te mjeteve te ndryshme, transport mallrash, grumbullim dhe shitje me shumice dhe pakice te produkteve bujqesore, blektorale, bimore e eterovajore, etj. Projektime ne fushen elektrike dhe elektromekanike. Administrim, menaxhim, mirembajtje e riparim ujesjellsash me veterrjedhje e ngritje mekanike si dhe kanalizime te ujrave te zeza e impante pastrimi.Veprimtari ne fushen e mbikqyrjes dhe kolaudimit te punimeve te ndertimt, montimit dhe makineri, pajisje. Mbikqyrje kolaudim ne fushen elektrike dhe elektromekanike, vleresimit te ndikimit ne mjedis (VNM), ekspert MNZjarrit, etj. projekte per personat me shikim te ulet, etj, sipas liçencave dhe çertifikatave perkatese, sherbimeve te ndryshme ne godina, tregtim te materialeve te kancelerise, transport mallrash, mobileri, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: " INDAY - 18 "
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06.11.2018
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Rruga” Murat Tërbaçi”, Hyrja 1, Apartamenti 34, Zona Kadastrale 8602, Nr.pasurie 36/145ND+3-34

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.10.2021
Statuti i shoqerise
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 25.09.2020
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 18.02.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 395 610,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 009 559,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:5 344 350,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:3 137 114,00
Punuar Nga : L.Kanani