Skip to content

AG Hpower & Construction (ish AG Hpower) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-03 11:11:52
JSON

NIPT: L91924026B
Administrator: Zeni Tërpollari
Objekti i Veprimtarisë: Studim projektim e ndërtim i ndërtesave civile e industriale, rrugëve, tuneleve, urave mbi dhe nën kalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave hidroteknike bonifikuese ose vaditese, ujësiellsave, kanalizimeve të ujrave të bardha e të zeza, linjave mbi dhe nëntokësore të energiisë dhe telekomunukacionit, centraleve dhe hidrocentraleve, rrjeteve inxhinjerike, porteve dhe aeroporteve. Prodhim dhe Tregtim të Energiisë Elektrike. Prodhimin dhe tregtimin e materialeve të ndërtimit, betonit dhe asfaltit, importin dhe eksportin. Kërkimin, nxjerrjen, përpunimin, tregtimin dhe import eksportin dhe cdo veprimtari që lidhet me burimet dhe resurset natyrore.Me qëllim kryerjen e aktiviteteve të mësipërme, shoqëria mund të ushtrojë veprimtarinë e saj në Shqipëri dhe jashtë saj e të kryejë çdo aktivitet tjetër të lidhur, ndihmës, të ngjashëm, plotësues apo të dobishëm për përmbushjen e objektit të saj. Për përmbushjen e objektit të saj, Shoqëria mund të: Të zotërojë direkt ose indirekt pjesemarrje ne shoqeri dhe/ose sipermarrje te tjera, shqiptare apo te huaja, qe kryejnë aktivitete të njejta, të ngjashme apo të lidhura me aktivitetin e saj ose që mund të ndihmojnë në realizimin e objektit të Shoqërisë; Të kryejë çdo aktivitet e transaksion tregtar, në lidhje me pasuri të luajtshme e të paluajtshme; Të japë dorëzani, hipoteka, garanci reale dhe/ose personale; Të themelojë degë, zyra përfaqësimi dhe në përgjithësi të kryejë çdo aktivitet tjetër që nuk është i ndaluar nga ligji. Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese (fotovoltaike, eolike, hidrike) te energjise elektrike, te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji, si dhe i veprave te tyre ndihmese. Aplikimi dhe marrja nga qeveria shqiptare apo institucionet pergjegjese te shtetit shqiptar i te gjitha lejeve, licencave dhe autorizimeve paraprake/perfundimtare, te cilat mundesojne zhvillimin e ketyre aktiviteteve ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi ne Republiken e Shqiperise. Shitja me shumice dhe pakice e energjise elektrike tek operatoret, furnizuesit, tregtaret, konsumatoret e energjise elektrike (vendas apo te huaj), si dhe ne Bursen Shqiptare te Energjise Elektrike (ALPEX), apo Bursat e tjera te energjise jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: AG Hpower & Construction
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/07/2019
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: SA-GLE KOMPANI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10/10/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92227019N, me adrese Fier, Lagja Sheq i Madh, Rruga nacionale FierTiranë, Pranë Urës së Mbrostarit, me administrator Anilda Goga. AG Hpower & Construction zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagja Sheq i Madh, Rruga nacionale Fier - Tirane, Prane Ures se Mbrostarit, Fier.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti historik i regjistrit tregtar date 03.05.2022
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -551 419,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -348 173,00
Punuar Nga : A.Lala