Skip to content

KASTRATI OIL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-26 11:28:19
JSON

NIPT: L92221505V
Administrator: Shefit Kastrati; Ramazan Hoda
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport, tregti me pakicë të karburanteve, lëndëve djegëse, servis automjetesh, tregti të artikujve të ndryshëm, transport karburanti e mallrash, veprimtari në fushën e ndërtimit. Bar - Restorant, Hoteleri dhe tregti me pakicë të artikujve ushqimor dhe industrial. Parukeri, sallon bukurie, masazhe, trajtime, qendër estetike. Të gjitha format e kredidhënies, faktoringu, qiraja financiare, të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, parasë elektronike, ofrimi i garancive dhe marrja e angazhimeve, këmbim valutor. Lavazh automjetesh. Shoqëria mund të kryejë çfarëdo veprimtarie tjetër që lejohet nga legjislacioni në fuqi i Republikës së Shqipërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: KASTRATI OIL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/10/2019
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “KASTRATI GROUP”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30/04/2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese aktuale ne Durres Lagja 14, Rruga "Tiranes", Ura e "Dajlanit”, dhe me administrator Gani Kastrati. Ortakët e shoqërisë janë Shefqet Kastrati 65%, Shefit Kastrati 20%, Selam Kastrati 5%, Haredin Kastrati 5% dhe Bilbil Kastrati 5%. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.03.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 15.03.2021, terhequr datë 26.03.2024, Pronaret perfitues te subjektit “KASTRATI OIL”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Shefqet Kastrati, shtetas shqiptar, i datelindjes 1961, pronar perfitues per 100% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Kastrati Group” – shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të “KASTRATI OIL”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 15.10.2019.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 05.06.2020, u pushua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Ndryshime
Shënime: Administratori Kryesor, mund te emeroje drejtore, perfaqesues me prokure dhe te mandatuar te pergjithshem per veprime te caktuara ose kategori veprimesh brenda tagrave/kompetencave te tij. Administratoret e shoqerise nuk mund te shesin dhe/ose blejne pasuri te paluajtshme ne emer 2 dhe per llogari te shoqerise, pa marre me pare miratimin paraprak me shkrim te asamblese se ortakeve. Administratori Kryesor ka te drejte te ushtroje pa kufizim te gjitha kompetencat e parashikuara nga legjislacioni tregtar per administratorin e nje shoqerie, duke perfshire por pa u kufizuar ne: te drejtoje veprimtarine e perditshme te shoqerise, te perfaqesoje shoqerine ne marredhenie me te tretet, te paraqese para Asamblese se ortakeve propozime dhe raporte lidhur me aktivitetin e shoqerise, te çele llogari bankare ne emer te shoqerise, si dhe te drejta te tjera te cilat mund t'i njihen nga ligji dhe Asambleja e ortakeve.

Administratori i Dyte ka si kompetence vetem kryerjen e veprimeve per administrimin dhe perfaqesimin e shoqerise, si institucion jo-bankar per ushtrimin e veprimtarise financiare per te gjitha sherbimet e pagesave, te transferimit te parave dhe parase elektronike. Administratoret e shoqerise nuk mund te shesin dhe/ose blejne pasuri te paluajtshme ne emer dhe per llogari te shoqerise, pa marre me pare miratimin paraprak me shkrim te asamblese se ortakeve.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagjja 14, Ura e Dajlanit, Zona Kadastrale 8515, Nr. pasurie 8/2572, Shkozet

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.02.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 26.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 26.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -659 307,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -436 120,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli