Skip to content

MAGNA CHARTA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-09 13:55:29
JSON

NIPT: L92318021H
Administrator: Anastas Çerra
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitete ne fushen e Ndërtimit, Studim-Projektimit, Mbikqyrje dhe Kolaudim te punimeve te ndërtimit: 1- Germime dheu me punime eventual murature e beton arme prishje dhe punime ne toke te germuar, 2-Prodhim material ndertimi.-Prodhim material inerte-gure,- Prodhime qeramike tulla-tjegulla-fajance,- Prodhim elemente betoni e betonarme te zakonshem-pararendur gure dekorative,- Prodhim materiale lidhes gelqere-allci cimento,- Prodhim materiale me baze bitumi sintetike 3-Ndertime civile dhe ekonomike. Ndertime civile -industriale -turistike -bujqesore deri ne 5 kate, Rikonstruksione, Ndertim banese me skelet mbi 8 kate, 4-Ndertime rrugore, Ndertim rruge kategoria IV dhe V, Ndertim rruge kategoria III dhe II -I, Punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge,ndertim mbi shtresa rrugore, Ndertim autostrade-pista-aeroporte helioporte, 5-Ndertime hekurudhore Punime hekurudhore, Punime speciale te shinave dhe traversave punime ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit, 6-Ndertim ura dhe vepra arti, Ndertim ura dhe vepra arti deri m 10 m, Ndertim ura dhe vepra arti mbi 10 m - Estakada - ura metalike -te varura Ndertim tunele rrugorehekurudhore, 7-Ndertimedetare, Ndertime portuale - bakina -basene - pontile,Punime thellimi – drenimi 8-Ndertime hidraulike dite Hidroteknike, Ndertimi ujesjelles-kanalizimekanale e impiante vaditje, Punime mbrojtje te sistemit hidraulik-cimentime etj, Ndertim impiante te trajnimit te ujit, Ndertim vajesjelles-gazesjelles-naftesjelles. Rivelime topografike, Punime topogjeodezike ne objekte inxhinierike Punime speciale gjeodezike,rrjeta mbeshtetese,qendrueshmeri terrenesh, Punime fotogramatike - hartografike, 9-Per projektimitt, -Projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe -Objekte civile industrial, turistike prej murature e skeleti betonarme si dhe me skelet metalik mbi pese kate, -Studime pjesore urbanistike, kolaudim e supervision, Ky aktivitet do te ushtrohet pas marjes se licences, -Importim dhe eksportim si dhe tregetim me shumice dhe pakice e artikujve te ndryshem industrial e ushqimor, bime medicionale,pjese kembimi te paisjeve kompjueterike,elektroshtepiake, si lavatrice, frigorifer,televizore,aspiratore,kondicionere etj. -Tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve me shumice dhe me pakice, artikuj te ndryshem ushqimor, elektrike, kompjuterike,hidrosanitare, hidraulike, prodhime qeramike, konfeksione te ndryshme, prodhime kozmetike dhe estetike, bime medicionale dhe eterovajore, -Prodhimi dhe tregetimi i artikujve bujqesor, blektoral, frutikulture, olivi culture, perime dhrithera etj, si dhe perpunimi i tyre industrial, import-eksportin e tyre -Tregetim te lendes drusore, bojrave te ndryshme plastike per mure e fasada, kimikate e lende te para per prodhimin e tyre. Hapje dhe shfrytezim hotelesh, bare, restorante, diskoteka, qendra pushimi dhe kurative, - Punime druri mobilje e orendi prodhime duroalumini dhe tregetimi i tyre, -Prodhim materiale te ndryshme ndertimi si pllaka per shtrim e veshje te objekteve te ndertimit, banesave, tulla e tjegulla te llojeve te ndryshme, -Investirne dhe pjesemarje ne investirne duke bashkepunuar me shoqeri te tjera vendase dhe te huaja ne fushat e industries, bujqesise, industrise ushqimore transport si dhe ndertim te objekteve si te banesave shume kateshe ,ura e kanalizime, dekore te fasadave e rikonstruksione te godinave te llojeve te ndryshme, etj -Aktivitet ne fushen e transportit te brendshem e te jashtem per udhetare e per mallra ne menyre tokesore si dhe servise per te gjitha llojet e automjeteve -Kerkim, shfrytezim, nxjerrjen dhe perpunimin e mineralit te kromit dhe nenprodukteve te tij, transportimin e produkteve me siper ne te gjithe vendin dhe jashte tij, po keshtu dhe te çdo produkti tjeter mineral apo jo ,tregetimin me shumice dhe pakice dhe import dhe eksport te mineraleve me siper apo 3 nenprodukteve te tyre -Studime, projektime, ndertime civile hidroteknike dhe hidroenergjitike, prodhim dhe tregetim te energjise elektrike, ndertim e shfrytezim te rrjetit hidroenergjitik, linje prodhimi uji te pishem dhe lengje te tjera e mirembajtje te tyre 10-Ndertim, projektim, zbatim, mbikeqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, te objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi. -Prodhimi dhe tregtimin materiale ndertimi, inertesh. -Ndertim godina banimi me fondet e veta te shoqerise ashtu dhe me fondet pubbike dhe kredi bankare. -Ndertime me karakter socialkulturor dhe te kulteve te ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndertime, projektime dhe riasfaltime rrugesh dhe autostradash, punime te sinjalizimit rrugore etj. -Ndertime vepra te medha hidroteknike, portuale, aeroportuale e te kantiereve detare, puse, cpime gjeologoinxhinjerike, cpime per uje. -Kryerje punimesh te inxhinjerise civile te te gjitha llojeve te veprave te artit, riparim dhe mirembajtje te veprave egzistuese. - Izolime mbi dhe nentoke nga ujrat. - Administrimi i guroreve, impianteve te betonit, te konglomerateve bituminoze dhe te copetimit. -Sherbime te natyres se projektimeve, drejtimit dhe ndihmes
Emërtime të tjera Tregtare: MAGNA CHARTA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/11/2019
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Hysni Gerbolli, Njesia Bashkiake nr.11

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 21.10.2021
Statuti I Shoqerise
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 02.03.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 276 715,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 1 105 121,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 125 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:8 257 259,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:7 890 017,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 833 333,00
Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja