Skip to content

CWI-ALBANIA (ÇOKYASAR WIRE INDUSTRY ALBANIA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-17 10:08:01
JSON

NIPT: L93411205H
Administrator: Abdullah Akyol; Tunay Zincirkiran
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi, blerja, shitja me shumice dhe pakicë, nënkontraktimi, dhënia me qira dhe / ose Eksport – Importi i Telit, Telit të ftohtë të përpunuar, Telit të çelikut të galvanizuar, Telit me gjemba, Telit të Çelikut të Galvanizuar të mbështjellë me PVC, Telit Heliks, Gozhdëve, Gardh Paneli të salduar, Profil, Tel çeliku për mbështjelljen e betonit dhe produkteve të tjera të telit; Blerja, shitja dhe Eksport - Importi ose përdorimi i tyre në veprimtarinë e tij tregtare të Lëndëve Ndihmëse si Lëndë të parë të PVC (Potenciale për përdorim) Shufra teli (kabllo hekuri) , Zink dhe Sapuni Mill për petëzim, makinë petëzimi, Acid, Fluks, Gëlqere Kostike ose e lëngëzuar (që do të përdoret për izolim) etj.; Shitja ose Eksport- Importi i Prodhimeve të Mbetura (mbeturinave) si Teli lidhës për shufrat e hekurit, Baltë pastruese, Acid i prishur (HCL), mbeturina të sapunit të petëzimit (mill), mbetje të nxjerra nga shufrat (kabllot) e hekurit, dhe Skrap i kablove (telit) të çelikut, Hiri i Zinkut, Qull Zinku etj; Prodhimi, tregëtimi ose Eksport-Importi i Çeliqeve të Ndërtimit dhe profileve të tjera të hekurit. Eksport - Importi me shumice dhe pakicë i lëndëve të para ndihmëse për industrinë e çelikut dhe hekurit dhe mineraleve të tjera; Transportimi i ngarkesave / mallrave brenda dhe jashtë vendit; Prodhimi dhe tregëtimi i Gëlqeres, oksigjenit, azotit dhe avullit; Prodhimi, tregëtimi me shumicë dhe pakicë, shitja, Eksport-Importi i materialeve të industrisë së çelikut dhe hekurit dhe duke mos u kufizuar në to, aliazheve metalike, derdhjeve metalike, konstruksioneve të çelikut, profilet e salduara dhe të petëzuara, tubat me dhëmbëza të salduara dhe pa dhëmbëza të salduara, elementët e tjera metalike të konstruksionit etj.; Angazhimi në aktivitetet e marketingut, tregëtisë me shumicë me komisione tregëtimi me anë të kontratave të prodhimit, Eksport-Importit; Kryerja e Investimeve në Industri dhe Tregëti; Kryerja e çdo lloj veprimtarie financiare, tregëtare, industriale dhe administrative, e Investimeve në Industri dhe Tregëti; Themelimi i ortakërive të ndryshme në formën që nuk ndalohet nga ligji, me shoqëri partnere vendase dhe të huaja, personat juridikë, shoqëritë e thjeshta dhe personat fizikë dhe shoqëritë e huaja, dhe pjesëmarrja në ortakëri të cilat janë krijuar më parë; Sigurimi i organizimeve teknike dhe administrative të shoqërive ekzistente në të cilat merr pjesë si themelues dhe ortak ose të shoqërive që do të krijohen rishtas; Të futet në proçedurat e ankandeve (prokurimeve) dhe të marrë angazhime brenda dhe jashtë vendit duke lidhur marrëveshje me shoqëri vendase dhe / ose të huaja; Ndërtimi i godinave administrative dhe dyqaneve të shitjeve të produkteve të depove të fabrikave, blerja, marrja me qira e makinerive dhe premisave të nevojshme, e sendeve të luajtshme dhe të paluajtshme, vendosja e të drejtave reale në pasuritë e paluajtshme; Blerja e mjeteve të nevojshme të transportit (përfshirë anijet), transferimi i tyre dhe vendosja e të drejtave reale dhe personale mbi to; Për zbatimin e çështjeve të objektit të veprimtarisë me qëllim sigurimin e parave qoftë nga aksionerët, qoftë nga shoqëritë dhe bankat e huaja ose vendase në lidhje me marrjen e kredive afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata, në lidhje me të qënit garant me përgjegjësi solidare dhe debitor i përbashkët, ose vetëm garantor, në lidhje me rregullimin dhe nënshkrimin e të gjitha llojet e dokumentave në cilësinë e letrave me vlerë si polica, bonot, çeku dhe lloje të tjera të letrave me vlerë, në mbështetje të kushteve të Statutit të shoqërise, dhe bazuar në këto kushte të Statutit të shoqërise është e nevojshme dhe e detyrueshme marrja e miratimeve te nevojshme dhe regjistrimi i tyre; Për zbatimin e çështjeve të objektit të veprimtarisë në lidhje me zotërimin e çdo lloj sendi të luajtshëm dhe të paluajtshëm, mjeti dhe mallërash, në lidhje me nënshkrimin e kontratave të qirasë financiare / leasing, vënien në punë të tyre, blerje dhe shitjen, vendosjen si kolateral apo pranimin e tare si kolateral, dhe të gjithë veprimet e tjera në lidhje me to, vendosjen e të drejtave reale në dobi apo në dëm të shoqërisë, në mbështetje të kushteve të Statutit të shoqërise, dhe bazuar në këto kushte të Statutit të shoqërise është e nevojshme dhe e detyrueshme marrja e miratimeve te nevojshme dhe regjistrimi i tyre; Vendosja e të drejtave mbi Markat, Patentat, Teknikat Tregëtare (Know-how)-t dhe të drejtat e tjera të pronësisë industriale dhe lidhja e kontratave të liçencimit mbi to; Marrja me qira, blerja, shitja dhe përdorimi i premisave në lidhje me objektin e veprimtarisë dhe marrja me qira, blerja dhe/ose shitja e makinave dhe mjeteve (ekipit) brenda dhe jashtë vendit; Kryerja e veprimtarisë së marketingut dhe hapjes së degëve, të zyrave te përfaqësimit, të agjensisë brenda dhe jashtë vendit; Në përputhje me qëllimin dhe objektin e kontratës në lidhje me kreditë e marra bankare dhe dhenien e pengjeve / hipotekë makinat, ndërtesat dhe pasuritë e patundshme në pronësi të shoqërisë në mbështetje të kushteve të Statutit të shoqërise është e nevojshme dhe e detyrueshme marrja e miratimeve dhe regjistrimi i tyre, etj. Ruajtja dhe transporti i mbetjeve nga procesi i telezimit te metaleve.
Emërtime të tjera Tregtare: CWI-ALBANIA (ÇOKYASAR WIRE INDUSTRY ALBANIA)
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/10/2019
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Turqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 126 200 000,00
Numri i pjesëve: 126 200
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. Albametal, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, themeluar me date 01/10/2014 me NUIS L43402201R me seli qendrore ne Elbasan, Lagja 28 Nentori, pall 109/1, SH 1, K.2, e ndodhur ne zone kadastrale nr.8523, nr.pasurie 8/371-N.14 dhe me administrator Eriton Shehu. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria e huaj NOVOMETAL DOO PETROVARADIN. Sipas te dhenave te QKB deri me date 11.04.2023

II. Ozyasar Tel ve Galvanizleme Anonim Sirketi, subjekt i se drejtes turke, me seli ne adresen: Basin Ekspres Yolu Kavak Sk. Eresinler Ser Plz n.3 B Blok Kat 4 Yenibosna/Stamboll/ Turqi, e regjistruar ne Drejtorine e Regjistrit Tregtar Stamboll me numer regjistri 121288, e cila ne baze te vendimit nr. 2019 date 04.09.2019 te Keshillit Drejtues perfaqesohet nga Omer Çokyasar dhe Dervis Ali Çokyasar. Sipas Statutit te Shoqerise

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.06.2021, terhequr nga QKB date 17.05.2023, Pronaret perfitues te subjektit CWI-ALBANIA (ÇOKYASAR WIRE INDUSTRY ALBANIA), zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Cagatay Uraz , shtetas turk, i datelindjes 1979, pronar perfitues per 49% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme NOVOMETAL DOO PETROVARADIN, ndersa shoqeria NOVOMETAL DOO PETROVARADIN zoteron 100% te kapitalit tek Albametal. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 09.10.2019.

Dervis Ali Çokyasar , shtetas turk, i datelindjes 1968, pronar perfitues per 25.5% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 09.10.2019.

Omer Çokyasar , shtetas turk, i datelindjes 1964, pronar perfitues per 25.5% te kapitalit. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 09.10.2019.

Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Anëtarë Bordi: Umit Bozer; Selim Barlas; Dervis Ali Çokyasar
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Leje për përdorim burimi ujor nëntokësor, Baseni Shkumbin -
Ndryshime
Shënime: Administratoret do të kryejnë bashkërisht të gjitha kompetencat dhe detyrat. 1. Administratorët, pa marrë më parë paraprakisht miratimin e Asamblesë së Përgjithshme, nuk mund të tjetërsojnë, në çfarëdo forme apo mënyre, apo të vendosin peng, hipotekë apo çfarëdo barre tjetër mbi pasuritë në pronësi të shoqërisë të llojit: a. aksione apo kuota të një shoqërie bijë dhe b. pasuri të paluajtshme. 2. Administratorët, pa marrë më parë paraprakisht miratimin e Asamblesë së Përgjithshme, nuk mund të nënshkruajnë kontrata kredie apo kontrata që lindin detyrime.3. Administratoret e shoqerise, pa marre me pare miratimin e Asamblese se Pergjithshme, nuk mund te kryejne pagesa te cfaredo lloj natyre per shuma qe tejkalojne vleren 250.000,00 (dyqind e pesedhjete mije) Euro, ose ekuivalenten e saj ne Leke (ALL), Dollare Amerikane (USD), ose ne monedhe tjeter.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Bradashesh, Ish Kombinati Metalurgjik

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 13.12.2019
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 04.12.2019
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 17.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -77 264 956,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -48 012 309,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -3 414 116,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:2 171 518 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:469 481 286,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 082 330,00
Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja