Skip to content

EA ENGINEERING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-08 10:55:53
JSON

NIPT: L97522901O
Administrator: Ermir Isedisha
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim, projektim, zbatim, mbikqyrje, kolaudim, ristrukturim etj, të objekteve sociale, kulturore, ekonomike, industriale, objekte banimi. Prodhim dhe tregtim materialesh ndërtimi, inertesh. Ndërtim godina banimi me fondet e veta të shoqërisë ashtu dhe me fonde publike dhe kredi bankare. Ndërtime me karakter social kulturor dhe të kulteve të ndryshme fetare si dhe restaurime. Ndërtime, projektime dhe riasfaltime rrugësh dhe autostradash, punime të sinjalizimit rrugor etj. Ndërtime vepra të medha hidroteknike, portuale, aeroportuale e të kantiereve, detare, puse, çpime, gjeologo-inxhinjerike, çpime për ujë. Kryerje punimesh të inxhinjerisë civile të të gjitha llojeve të veprave të artit. Administrim i gurorëve, impjanteve të betonit, të konglomerateve bituminoze dhe të copëzimit. Shërbime të natyrës së projektimeve, drejtimit dhe ndihmës teknike të punimeve me personel të kualifikuar, rilevime, topografike, punime topogjodezike, qëndrueshmëri dhe përforcim themelesh, ndërtim dige të lartë. Asistencë teknike, juridike etj. Shërbime të natyrave të ngjashme për të cilat shoqëria do të pajiset me liçencat përkatëse. Shërbime në planifikim urban. Projektime interiere dhe pejsazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbra lulishte dhe parqe, projektim dhe ndërtim aeroporte, helioporte, hekurudha, tunele rrugore - hekurudhore. Projektim, mbikëqyrje e ndërtim vepra hidraulike. Studime dhe vlerësime gjeologo inxhinierike dhe hidrogjeologjike të trojeve për objekte civile, për objekte të mëdha, porte e aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha, i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët. Shërbime të natyrës së projektimeve, mbikëqyrje, kolaudim të impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, studime të sizmiologjisë inxhinierike, studime, projektime, mbikëqyrje të ndërtimit dhe mbylljes së venddepozitimeve të mbetjeve të ngurta. Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndërtesave të çdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna. Shërbimet e Ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis (Auditim mjedisor dhe vlerësim i ndikimit në mjedis). Projektim e ndërtim ujësjellësa dhe kanalizime. Projektim e ndërtim vepra kullimi, ujitje toke dhe impiante vaditëse. Punime mbrojtje dhe sistemimi hidraulik. Sillosa, kulla uji prej beton armeje dhe sillosa e kulla uji metalike. Rikonstruksione godinash civile ekonomike, veshje fasadash etj, prodhim, përpunimin e lëndëve të para, për materiale inerte, si dhe eksport-importin e tyre, import-eksportin dhe tregtimin me shumicë e pakicë të mallrave industriale, bujqësore, ushqimore, materialeve të ndërtimit, elektrike, hidrosanitare, makinerive e mjeteve të të gjitha llojeve në fushën e ndërtimit, duraluminit e nënprodukteve të tij, automjeteve e pjesëve të këmbimit, ngritjen e linjave për materiale inerte. Shitje artikuj kancelarie, kompjutera, printera, bojra dhe shërbimet e tyre. Import eksport me shumicë dhe pakicë, artikuj të ndryshëm industriale, bujqësore, ushqimore, materiale elektrike, aksesorë, rërë, zhavor, gëlqere, çimento, bojra hidromat, konfeksione të buta, veshmbathje, rroba pune, përparëse, çarçafe, dyshekë sportiv. Shitje me shumicë e pakicë, import eksport, lëndë drusore, dërrasa, fibër, melamin, M.D.F, kompesate, dru zjarri. Blerje libra shkollorë dhe shkencore dhe shitja e tyre. Shërbim dhe pastrim në institucione në ambjente të brendshme dhe të jashtme, pastrime. Punime bojatisje, hidroizolimi, termoizolimi, akustike, kundra zjarrit si dhe tregtim I materialeve të tyre, punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike. Telefoni, citofoni dhe mirëmbajtja e tyre. Perforcime themeli e punime nëntokësore. Izolime mbi dhe nëntokesore nga ujrat, impiante të pastrimit, sinjalistikë rrugore. Themele të veçanta. Punime karpenterie druri e metalike. Instalimi i materialeve prej druri, metalike, plastike, xhami etj. Projekton, realizon dhe administron qendra lojrash për fëmijë e të rritur, në ambiente të brendshme dhe të jashtme, realizon furnizim dhe tregtim me paisjet e nevojshme për këto qendra. Realizon dhe administron qendra relaksioni, pushimi dhe rehabilitimi për të gjitha moshat. Ndërtim ambiente dhe sistemim gjelbërimi, parqe e lulishte. Në fushën e turizmit: ushtrimin e aktivitetit tregtar në fushën e hoteleri turizmit, hapjen e bareve e restoranteve, punime restaurimi dhe arkeologjike, punime shtrimi dhe me karakter industrial dhe punime të tjera shtrimi me asfalt si në favor të enteve private ashtu edhe publike, si dhe punimin e zbatimin e themeleve të veçantë, gërmime edhe ato arkeologjike, punime të lëvizjes së tokës në pergjithësi, auto transport malli për llogari të vet dhe të tretëve, depozitim materiale për riciklim leter, karton, plastike, hekur, bakër etj si dhe transporti i tyre në fabrikat e përpunimit. Si edhe çdo veprimtari tjetër që i shërben rritjes dhe zhvillimit të kësaj shoqërie në përputhje me legjislacionin shqiptar. Transport mbetjesh nga ndertimet dhe prishjet (perfshire dhera te germuara ne zona te kontaminuara). Prodhim/pergatitje, montim, shitje, transport te strukturave me konstruksion metalik, panele dhe veshje te ndertesave civile dhe industriale etj. Tregtim me pakice te lendeve djegese, karburantit, gazit te lengshem, druve te zjarrit,. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe per te tretet. Blerje e shitje materiale pastrimi, materiale ndertimi, materiale elektronike, kontenjereve metalik dhe plastik per mbetje, bombula gazi dhe aksesore per to etj.
Emërtime të tjera Tregtare: EA ENGINEERING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11/01/2019
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Burrel, Rruga “Kuvendi i Bruçit”, Ndërtesë Private 1 Katëshe, Nr.24.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar date 08.02.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Punuar Nga : A.Lala