Skip to content

IGROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-19 13:41:41
JSON

NIPT: M01406012K
Administrator: Irdi Kulla; Gjergji Kulla
Objekti i Veprimtarisë: Marrja persiper e Projektimit dhe Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime civile, industrial turistike, bujqesore deri ne 5 kate. Ndertime civile industrial turistike bujqesore mbi 5 kate, rikonstruksione, ndertim banese me skelet mbi 8 kate. Ndertime rrugore, ndertim rruge kategoria IV dhe V ,ndertim rruge kategoria III dhe II. Punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbi shtresa rrugore. Ndertim autostrade pista –aeroporte, helioporte. Ndertim hekurudhore, punime hekurudhore, punime speciale te shinave dhe traversave, punime ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit. Ndertim uradhe vepra arti deri ne 10m,ndertim ura dhe vepra arti mbi 10m -Ekstakada-ura metalike -te varura ,ndertim tunele rrugore -hekurudhore, ndertime detare , ndertime portuale -bankina -basene - pontile, punime thellimi-drenimi. Ndertime hidraulike e hidroteknike , ndertime ujsjelles , kanalizime,kanale e impiante vaditje ,punime mbrojtje te sistemit hidraulik- çimentime etj,ndertim impiante te sistemit te ujit,ndertimvajsjelles, gazsjelles,naftesjelles, ndertim diga damba deri ne 10 m , ndertim galeri- tunele, ndertim diga telarta .Vepra te vecanta 2 punime speciale ,sillose, kulla ,kulla uji etj ,B/arme metalike, perforcime themeli e punimenentokesore , izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat,themele te vecanta , puse shpime gjeologo- inxhinierike,çpime per uje .Punime restaurimi, restaurim i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike. Punime karpenterie. Punime sherbimi, punime ne siperfaqete gjelberta parqe -pyll parqe, pastrimi i siperfaqeve urbane, mirembajtja dhe zhvillimi i dekorit ne mjedise urbane -ndricimi e sinjalizimiurban. Import-eksport materiale te ndryshme. Aktivitet ne fushen e turizmit, hapja dhe manaxhimi i hoteleve, e godinave dhe ambjenteve ne te cilat ushtrohet aktivitet hotelier. Aktivitet ne fushen e qiradhenies se zyrave, ambjenteve tregtare dhe/ose pasurive te tjera te paluajtshme qe i perkasin shoqerise ose te mara me qera prej saj. Shitje-blerje materiale elektrike, elektronike, hidraulike dhe mekanike.Sherbim ekspertize ne vleresimin e ndikimit ne mjedis (VNM) dhe auditim mjedisor. Punime dheu,sistemime taracime terrenesh,prodhime materiale inerte,prodhime druri per dyer e dritare,prodhime metalike e plastike .Ndertime civile e ekonomike,ndertim rrugesh,ndertim te veprave te artit te vogla e te medha deri ne 6 m,ndertim ujesjellesa e kanalizimeve,rikonstruksione godinash civile e ekonomike,veshje fasadash,te impianteve vaditese te kanaleve kullues,importeksport etj. Grumbullim, transportim i mbetjeve mjedisore. Auditimi i eficenses energjitike ne ndertesa dhe industri.. Montim dhe mirembajtje per kaldaja, kondicionere sistem ftohje, chillera, aspiratore, panele diellore. Tregtim, instalim, mirembajtje te pajisjeve, motorgjeneratore, stabilizatore dhe tregtim, instalim dhe mirembajtje te sistemeve fotovoltaike, hidroenergjitike etj. Realizim i impianteve fotovoltaike dhe eolike per gjenerimin e energjise elektrike. Ndertimet e nenstacioneve, kabinat e transformatoreve, linja TN e te mesem. Projektim, ndertim dhe implementin, sistem BMS, Scada, RTU
Emërtime të tjera Tregtare: IGROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/02/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 2, rruga "Fadil Rada", pallati Daniela, shkalla 2, kati 3, apartamenti 9, nr.pasurie 6/544+2-P

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2022
Statuti i Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 03.02.2021
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 02.04.2021
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 13.04.2021
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 30.06.2021
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 05.07.2021
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 11.03.2022
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 04.04.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Pasqyrat e Pozicionit Financiar viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 375 322,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:3 000 000,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja