Skip to content

ARCHITECTURAL GATE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-29 06:56:51
JSON

NIPT: M01426005M
Administrator: Blenard Durmishi
Objekti i Veprimtarisë: Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, mbikqyrjen, kolaudimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave publike dhe/ose private si: ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe te gjitha veprave te tjera madhore, ujesjellesave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike; Transporti ku shoqeria do te kryej Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, mbikeqyrjen, kolaudimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave brenda dhe jashte territorit te vendit si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik, etj. Turizmi ku shoqeria do te kryej Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, mbikeqyrjes, kolaudimit, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezirnin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore curative, te Shqiperise dhe me gjere, per realizimin e hoteleri, fshate-turistike, qendra turistike e te tjera dhe krijimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem, si bar bufe- restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industrial e te tjera te kesaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e te tjera. Ushtarake ku shoqeria do te realizoj: Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, konsulencen, ndertimin/sipermarrjen zbatuese, mirembajtjen, riparimin te bazave/reparteve/aseteve ushtarake tokesore/detare/ajrore sipas standarteve kombetare dhe NATO/ICAO/EASA, e standarte te tjera te aplikueshme; perfshire ndertimin e aeroporteve/porteve civile/ushtarake, terminaleve aeroportuale/portuale civile/ushtarake, hangare, qendra te mirembajtjes se mjeteve ajrore/detare/tokesore, qendra stervitore ushtarake, poligone, tunele, bunkiere dhe ose çfaredo lloj vepre tjeter me karakter xhenier special per qellime ushtarake kombetare dhe/ose NATO ne Republiken e Shqiperise dhe kudo ne rajon e bote, ku ka marreveshje ndershteterore dhe me kontraktore; perfshire Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, konsulencen, ndertimin/sipermarrjen zbatuese te komplekseve zyrave, komplekse rezidenciale dhe sherbimesh mbeshtetese dhe logjitike, ndertimet e objekteve sociale shendetesore, kulturore, rekreative, sportive dhe industriale; perfshire germimin e kanaleve, punimeve rrugore, energjetike (perfshire ate solare dhe jo vetem), restaurimin e rrugeve, etj., por duke mos e kufizuar veten vetem ne keto aktivitete sipas legjislacionit ne fuqi. Energjise ku shoqeria do te realizoj: Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit per aktivitetin ne te gjitha burimet e mundshme te energjise (hidro, ure qymyr, karburante, etj.) per prodhimin e energjise. Ndertimin dhe operimin e hidrocentraleve, TECeve, stacioneve elektrike, nen-stacioneve elektrike, linjave te transmetimit te energjise, dhe strukturave te tjera ndihmese: Ndertimin, instalimin dhe perdorimin e njesive te prodhimit te energjise elektrike, dhe prodhimin, tamsmetimin dheshperndarjen e energjise elektrike. Furnizimin dhe tregtine e energjise elektrike te çdo forme, eksportin e energjise elektrike jashte territorit te Republikes se Shqiperise (lidhja nderkombetare), dhe importin e energjise elektrike brenda territorit te Republikes se Shqiperise; Prodhim te energjise nga burime te rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e eres, gjeotermale, e biomases ose bogazit, si dhe energjia nga mbetjet urbane. Modernizim, operimin, rritje te efiçences te impianteve te prodhimit dhe te transmetimit. Shitje dhe blerje te energjise elektrike nga operatore te ndryshem privat apo shteteror, brenda dhe jashte vendit. Operim dhe transmetim te energjise elektrike ne sistemin e tensionit te larte perfshire transmetimin ose interkonjeksionin nderkombetar dhe sistemin e shperndarjes se energjise deri tek konsumatori i fundit. Ne fushen laboratorike inxhinierike shoqeria do te realizoj: testimin dhe çertifikimin e materialeve ndertimi, kryerjen e provave laboratorike. Ne fushen e mjedisit shoqeria do te realizoj hartimin e raporteve te vleresimit ndikimit ne mjedis, pergatitjen dhe vleresimin e studimeve strategjike, vleresimin e impaktit mjedisor dhe ndikimit social duke perfshire planet e pergjithshme vendore, hartimin e planeve te menaxhimit mbetjeve, auditimin mjedisor, hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore si dhe ekspertizat per mbikeqyrjen e vleresimit te raportit VNM. Ne fushen e trashegimise kulturore dhe arkeologjise shoqeria do te realizoj studime, vleresime dhe vezhgime arkeologjike. Ne fushen e tregtise shoqeria do te realizoj.
Emërtime të tjera Tregtare: ARCHITECTURAL GATE
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/02/2020
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Itali
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS” shoqeri me pergjegjesi te kufizuar , e themeluar me 23.02.2006 ne Tirane, me adrese Rruga Sami Frasheri, 50 m mbi shkollen Petro Nini Luarasi, Pallati Bjorn, Kati 11, Njesia Bashkiake nr 5 dhe NIPT K61814023M me perfaqesues ligjor si administrator te kesaj shoqerie Dritan Bratko dhe Olset Haxhiu. (Sipas Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.04.2022)
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga"Sami Frasheri" , Pall. Bjorn, Nd. 48, Ap. 24, Kt. 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.04.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Statuti i Shoqerise i Ndryshuar date 21.09.2020
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 21.09.2020
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 11.11.2020
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 14.12.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 255 799,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:6 744 207,00
Punuar Nga : A.Baja