Skip to content

ENERGY & GAS DEVELOPMENT GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2020-12-10 09:28:27
JSON

NIPT: M02409024E
Administrator: Sokol Meqemeja
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e operacioneve perfshire por pa u kufizuar ne fushen e hidrokarbureve, gazit natyror dhe prodhimit te energjise nga burimet e rinovueshme ne Shqiperi ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Kerkim, prodhim, perpunim, transportim shitje, shkembim, eksport te lendeve hidrokarbure naftes dhe nenprodukteve te saj e gazit natyror te lengshem dhe produkteve te ngjashme, etj. Studim-projektim te puseve te kerkimit, vleresimit dhe prodhimit te hidrokarbureve, te rafinerive dhe impianteve te perpunimit te naftes dhe nenprodukteve te saj. Ndertimi dhe montimi i te gjitha mjeteve dhe pajisjeve te kerkuara ne operacionet hidrokarbure dhe te gazit natyror. Tregtia e naftes dhe e nenprodukteve te saj, tregtia e gazit natyror perfshire dhe pa u limituar ne shitjen, blerjen dhe shkembimin e naftes dhe nenprodukteve te saj si dhe gazit natyror e cila mund te zhvillohet ne territorin e shqiperise ose jashte tij ne perputhje me nevojat e shoqerise. Çdo aktivitet tjeter te dobishem ose te nevojshem per arritjen e objektit te saj ose qe ka lidhje me te ne kuptimin me te gjere te fjales. Studimin, projektimin, vleresimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin me fonde publike ose jo publike (private) ne njesi te ndryshme te prodhimit te energjise elektrike nga burimet e rinovueshme perfshire por pa u limituar ne hidrocentrale, parqe eloike, panele diellore, impianteve per prodhimin e energjise elektrike etj, ndjekjen perkatese te punimeve si dhe mirembajtjen e njesive gjeneruese, ndertimin e linjave te transmetimit te energjise elektrike per tregtim te saj. Tregtia brenda dhe jashte vendit e energjise elektrike, furnizim, shitje, blerje dhe shkembim te energjise elektrike ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Per te realizuar objektin e veprimtrise se saj, shoqeria mund te veproje brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise dhe te kryeje cdo aktivitet tjeter te nevojshem te lidhur, instrumental, te dobishem, te perafert, elementar etj ne funksion te veprimtarise se saj.
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGY & GAS DEVELOPMENT GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.12.2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: ENERGY DEVELOPMENT GROUP, shoqeri aksionere e se drejtes shqiptare, me NIPT K82124007R, me seli qendrore ne Rugen e Elbasanit, Vila nr.71, Tirane dhe me perfaqesues ligjor Sokol Meqemeja. (Sipas aktit te themelimit te shoqerise)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Elbasanit, Vila nr. 71

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 10.12.2020
Dokumenta Financiare: Akti I Themelimit te Shoqerise
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani