Skip to content

BOA SORTE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-19 05:43:24
JSON

NIPT: M02415002E
Administrator: Rigers Hidri
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim materiale ndertimi dhe vegla pune, punime hidraulike, punime termoizoluese, stampim fotografish, shtypshkrime te ndryshme, postera, reklama, stampime ne bluza, etj. tregtim material elektronike(kompjutera,fotokopie,printera, etj), punime ne fushen e ndertimit prodhim dhe montim duralumini, punime elektrike, tregtim materialesh elektrike, punime druri dhe melamine dhe konstruksione metalike, sinjalistike rrugore, tregtim i artikujve te ndryshem ushqimor. Shoqeria per permbushjen e qellimeve te saj mund gjithashtu, si shembull por pa u kufizuar: Te bleje, shese, te marre me qira, te jape ose te marre hua ose me qira pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme; Te nenshkruaje marreveshje; Te marre hua, hipoteka dhe cdo gje tjeter qe konsiderohet te jete e nevojshme nga asambleja e pergjithshme.Tregtim material higjeno-sanitare.Tregtim dizmfektanteshTregtim inpute bujqesore.Tregtim material kancelarike.Tregtim bime dekorative.Tregtim materiale te ndryshme industriale me perdorim te gjere. Konsulence.Tregti me shumice tonera, fikese zjarri dhe koalidim fikese zjarri. Mirembajtje, riparim te pajisjeve te teknologjise se informacionit, telekomunikacionit, radio nderlidhje, teknologjise se interkonjeksionit, paisje per rruajtje fizike, fotokopje, printera dhe servise te pajisjeve te mesiperme. Sherbime dhe tregtime te materialeve audiovizive, video telekonference.Ne fushen e tregetimit me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti te : veshmbathje, konfeksione, kostume sportive, hidrosanitare, hidraulike, elektrike, detergjente, artikuj tualeti dhe kozmetike, kancelari per zyra dhe shkolla, orendi shtepiake, mobilje, pajisje elektrike, elektronike elektroshtepiake, fruta perime, artikuj industrial ushqimor dhe blegtoral, bime medicinale e etero vajore, pije te ndryshme alkoolike e freskuese, automjete te te gjitha llojeve, transport per vete dhe per te tjeret, prodhim dhe tregetim te materialeve duralumini, plastike dhe druri, dyer e dritare shkollore etj, pjese kembimi per makina e automjete, goma e bateri, pike servisi Rikonstruksione. Punime karpanierie.Punime dhe ndertime hidraulike dhe hidroteknike. Ndertime ujsjellesi, kanalizime, impinte vaditje, kanale, puse etj. Sistetem disifektimi te lokaleve Ambjemte te mbyllur dhe te hapur.Punime restaurimi, restaurimi i monumenteve te kultures dhe veprave te vecanta arkeologjike. Punime sherbimi, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe pyll;pastrim i siperfaqeve urbane, mirembajtje dhe zhillim I siperfaqeve urbane dhe dekorit ndricime e sinjalizime Sherbime pastrimi te ndryshme te ambjenteve te brendshme dhe te jashteme. Tregetim i te gjitha llojeve te mallrave, materialeve, automjeteve te te gjitha llojeve me zinxhire dhe goma. Tregetim i paisjeve dhe impianteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, kulturor, sportiv dhe bujqesor. Importim dhe eksportim te tyre. Tregetim vegla pune, vajra lubrifikante, paisje elektronike , kompjutera dhe aksesore. Tregetim te paisjeve dhe sistemeve te impianteve te ftohjes dhe ngrohjes, kondicionere, si dhe impiante te tjera te ndryshme te cdo lloji. Projektim instalim i paisjeve elektrike, industriale, elektro shtepiake, sistemeve te ngrohje ftohjes, kondicionere etj.Tregetim te paisjeve elektrike dhe elektronike te prodhimit, transmetimit, shperndarjes, kontrollit dhe matjes se energjise elektrike: transformatore, gjenerator, elektrdmotorr, matesa inteligjente,impiante te prodhimit dhe furnizimit me energji, sisteme automatike industriale dhe te ndricimit. Tregetim pjese kembimi, goma te llojeve te ndyshme, bateri etj Tregetim I karburanteve. Shitje te koshave te mbeturinave. Pergatitje kendesh lojrash dhe argetimesh.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/11/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.8 - Shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjenosanitare
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga " Komuna e Parisit me numer pasurie 6/276+1-G4 rregjistruar me volum 19faqe 237,Zone kadastrale 8260 , Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 12.01.2022
Akti I themelimit te Shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.05.2023
Kontratë Shitje Kuotash date 14.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 118 833,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 40 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:38 019 879,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:396 000,00
Punuar Nga : L.Kanani / P. Nikolli