Skip to content

ALBANET-AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-10-09 08:45:21
JSON

NIPT: M08407001O
Administrator: Elton Jorgjis
Objekti i Veprimtarisë: Import - eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriuale, materiale ndertimi, paisje elektronike, audio - vizive, elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione, artikuj te ndryshem mobilierie, hapje bar - kafe dhe restorante, dyer, dritare, paisje zyre, kancelari, paisje ventilimi dhe kondicionimi. Konsulenca, ndermjetsime ne fushat e ndryshme te tregtis.Administrim objektesh. Shit blerje Kontenti Televiziv, shitblerje kapaciteti interneti. Ndertimi dhe perpunimi i qendrave Data Base. Produksiote Televizive me ze dhe figure. Evente Radio Televizive Live. Transmetimeve dhe Ritransmetimeve Audio, Video dhe Data. Ndertim i Rijeteve Fizike dhe Virtuale dhe te sherbimeve IP/telefoni (Internet Protocol) .Krijimi Platformave audio video ofruese, kanaleve televizive dhe transmetimi nepermjet satelitit, internetit, sistemeve te frekuencave toksore, ajrore, kabllore. Punime germimi ne toke.Ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasada. Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha , tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujesjellesa, gazsjeliesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi i mpianteve per prodhimin e energjise elektrike.Ndertime per n/stacionet, kabinat e transformatoreve, linja ne TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime te inxhinierise se mjedisit. Distribucion, Shitje, Mirembajtje dhe Suport i produkteve per institucione te sigurise se larte. Te ideoje, planifikoje dhe zbatoje: Rrjete elektrike, Rrjete data, Sisteme Survejimi dhe Sigurie te te gjitha llojeve, Rrjete telefonike IP dhe analoge, Sisteme Fonie te llojeve te ndryshme, Data Center te permasave te ndryshme duke perfshire pajisjet Hardware the Softwaret e nevojshem. Punime Civile te nevojshme per kryerjen e lidhjeve ne fushat e mesiperme. Te ofroje mirembajtje teperhershme. Sherbim Konsulence, Keshillimi dhe Trajnimi per Sistemet informatike dhe cdo gje tjeter te permendur me siper. Te ofroje Sherbime lidhje Informatike online. Materiale te ndryshme kancelarie. Ne funksion te qellimeve te mesiperme Shoqeria mund te hyje ne tregje dhe operacione te ndryshme, te zoteroje pasuri te luajtshme e te paluajtshme dhe/ose pjesemartje ne shoqeri te tjera tregtare. Import- eksport te produkteve Rreze X, produkte te sigurise se larte. Mirembajtje dhe riparime te produkteve Rreze X, produkte te sigurise se larte. Per me teper, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter i cili nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni ne fuqi. Ortakët e Shoqërisë kane të drejtë te marrin vendim per të shtuar objektin e veprimtarisë se shoqerisë
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANET-AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02.10.2020
Rrethi: Kolonjë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: AlbaScan, shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e se drejtes shqiptare, me NIPT L71416010E, me seli qendrore ne Tirane/Rruga Barrikada, Hyrja 1, perballes gjimnazit “ Sami Frasheri “, zona kadastrale 8360, nr.pasurie 5/351 dhe me perfaqesues ligjor Elton Jorgjis. (Sipas statutit të shoqërisë)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korce, Erseke, Rruga e Dëshmorëve, ish-pallati i "Pionerëve", Ndertesa nr.5, Hyrja Nr.5, Ersekë-Kolonjë, Kutia Postare 7401

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 09.10.2020
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani