Skip to content

PortoEuropa
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-07-09 12:53:31
JSON

NIPT: M11425002H
Administrator: Ardit Zervoi
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke perfshire ne veçanti: Zhvillimin e pasurive te paluajtshme, investimet ne infrastrukture, turizmin dhe aktivitete te tjera te lidhura me sa me siper; Ndertimin dhe zbatimin e punimeve duke perfshire por pa u kufizuar nga, ndertimet civile, urbanistike, çdo transaksion tregtar ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, shitje dhe blerje pjesemarrjesh ne shoqeri, dege, konsorciume ose ente te tjera, garantimi dhe/ose vendosja a barreve (mbi pasuri te luajtshme ose te paluajtshme), si edhe lidhja e çdo marreveshjeje financiare, ofrimi i sherbimeve keshilluese, zhvillimi i studimeve kerkimore te tregut, krijimi i patentave dhe markave tregtare si edhe te drejta te tjera te pronesise intelektuale, themelimi dhe organizimi i rrjeteve tregtare, lidhja e marreveshjeve te agjencise dhe te sherbimit. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje çdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj perfshire edhe aktivitetin e ofrimit te sherbimeve, tregtimin, importin dhe eksportin e mallrave dhe sherbimeve.
Emërtime të tjera Tregtare: PortoEuropa
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/02/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “klar”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 31/12/2007 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81309049N, me adrese aktuale në Tiranë Rruga Dervish Hatixhe, Pallati Mozart, Kati i 2, Zip Code 1001, dhe me administrator Gentjan Sali. Ortak i vetëm i shoqërisë është Shkelqim Beshiri, zotërues për 100% të kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.07.2024)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 30.04.2024, terhequr datë 09.07.2024, Pronaret perfitues te subjektit “PortoEuropa”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Shkelqim Beshiri, shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 100% te pronësisë, pasi zotëron 100% të kapitalit të “klar” – shoqëri mëmë për 100% të kapitalit të “PortoEuropa”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 07.03.2024.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me datë 23.04.2024, me vendim të ortakut të vetëm, u pezullua aktiviteti i shoqërisë. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Dervish Hatixhe, Pallati Mozart, kati 2, (siperfaqe 40 m2), Tirane 1001

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 7.10.2021
Akt themelimi dhe statuti i shoqerise, date 23.02.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 09.07.2024
Marrëveshje Shitje Kuotash datë 09.10.2023
Depozitimi i Mandateve Bankare për transferimin e 100% të kuotave datë 06.03.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 09.07.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -698 052,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -766 087,00
Punuar Nga : I.Cara / P. Nikolli