Skip to content

MARINER ADRIATIC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-21 14:32:13
JSON

NIPT: M11425014H
Administrator: Gentian Çomo; Artis Pugacs
Objekti i Veprimtarisë: Të operojë, menaxhojë dhe realizojë marketingun e porteve dhe terminaleve të transportit të cilësdo natyre, si dhe të vendosë, mbajë dhe operojë të gjitha shërbimet dhe objektet e lidhura apo ndihmëse për to. Të krijojë, dizenjojë, ndërtojë, zhvillojë, mirëmbajë, kontrollojë dhe konservojë, limane, porte, terminale të transportit, skela, kalata, bankina, mure mbrojtëse, dallgëthyese, vendankorimet, vendzbarkimet, së bashku mebrigjet, radat, cektinat, kanalet, akuariumi, si dhe të gjitha punimet e lidhura me to dhe objektet ndihmëse për to ose për secilën prej tyre, përfshirë muret detare dhe bankinat, magazinat, depot, zyrat, vendparkimet, ndërtesat dhe strukturat e çdo lloj përshkrimi, si dhe të blejë, marrë me qira, të këmbejë ose marrë me huapërdorje, të posedojë me cilindo titull, pa kufizim, të gjitha llojet e limaneve, porteve, terminaleve të transportit, skela, kalata, bankina, mure mbrojtëse, dallgëthyese, vendankorimet, vendzbarkimet, si dhe të gjitha llojet e makinerive, aparaturave dhe gjërave të nevojshme ose në gjendje për tu përdorur në lidhje me porte dhe terminale transporti dhe me krijimin, dizenjimin, ndërtimin, zhvillimin, mirëmbajtjen, kontrollin ose ruajtjen, për qëllime të transportit ose çdo përshkrimi tjetër, me ujë, tokë ose ajër, ngarkimi dhe shkarkimi i ngarkesave, kargos, konteinerëve ose çdo të mire dhe sendi, kalimi i mallrave nga një mjet në një mjet tjetër, ndarja e tyre, peshimi, trajtimi, magazinimi ose lëvizja e ngarkesave, kargove, konteinerëve, të mirave, sendeve dhe vazhdimi me cilindo operacion tjetër i cilit kryhet në një liman ose port (operacion portual). (c) Të kryejë të gjitha ose ndonjë nga veprimtaritë e biznesit të transportuesve dhe trajtuesve në tokë, ujë dhe ajër të ngarkesave, kargos dhe mallrave, të agjentëve (forwarding agent), brokerave të ngarkimit, ngarkim shkarkimit, si dhe të kryejë biznesin e këshilltarit, konsulentit, brokerit dhe agjentit të çdo lloji, me përjashtim të këshilltarit dhe konsulentit për shërbime financiare dhe brokerit të sigurimeve. Të kryejë të gjitha ose ndonjë nga veprimtaritë e biznesit të inxhinierit marin, naval, aeronautik, elektrik, civil, dhe të inxhinierive të tjera të të gjitha përshkrimeve, roje të fareve, pilotë, kontraktorë të magazinimit, kujdestarëve të skelave, magazinues, prodhues dhe tregtues në mallra për furnizimin e anijeve, qymyrit bruto dhe të përpunuar, gazit, naftës, benzinës dhe nënprodukteve të naftës dhe karburanteve dhe të ngjashmeve, të garazheve të barkave dhe barkave shtëpi, të magazinave frigoriferike, të restoranteve, ambienteve të ngjashme, klubeve, hoteleve, moteleve, dhe pronarëve të anijeve dhe tregtuesve të ushqimeve dhe çdo tregti ose biznes në gjendje të kryhet në lidhje ose kombinim me cilindo biznes të shoqërisë me qëllim për të kthyer në fitimprurës ose edhe më fitimprurës ndonjë nga asetet ose përdorimin e know-how ose fitimin e shoqërisë ose të ndonjë prej bijave të saj. Të prodhojë, procesojë, importojë, eksportojë, agazinojë dhe tregtojë me të gjitha llojet e makinerive, artikujve, produkteve, aparaturave, dhe sendeve të nevojshme dhe të përdorshme në çdo biznes të shoqërisë se ndonjë preh bijave ose që kërkohen zakonisht nga personat e përfshirë në biznese të tilla, si dhe kryerja e biznesit të prodhuesit, procesuesit, importuesit, eksportuesit dhe magazinuesit dhe tregtuesit në cilëndo nga këto makineri, artikuj, produkte, aparatura dhe sende. Të blejë, të marrë me qira ose këmbim, hua ose në mënyrë tjetër të shtjerë në dorë dhe marrë pronësinë ose posedimin e tokës dhe pasurive të tjera të paluajtshme ose ndërtesave ose strukturave mbi to dhe të ndërtojë, ngrejë, instalojë, zmadhojë, ndryshojë dhe mirëmbajë ndërtesat, impiantet dhe makineritë dhe kryejë biznes si ndërtues dhe kontraktor. Të hyjë në marrëveshje me cilëndo qeveri ose legjislaturë ose administratë ose autoritet tjetër ose ndonjë person tjetër që mund të ketë lidhje me ndonjë nga zërat e objektit të aktivitetit të shoqërisë ose ndonjë prej bijave të saj dhe të marrë nga këto autoritete ose persona të drejta, privilegje dhe koncesione për të kryer, zbatuar dhe respektuar cilëndo nga këto marrëveshje, të drejta, privilegje dhe koncesione. Të investojë para të shoqërisë, vetëm në emër dhe për llogari të shoqërisë, në investim dhe të mbajë, shesë ose ndonjë mënyrë tjetër të bëjë biznes me këto investime. Të sigurojë objekte ose shërbime teknike, edukuese dhe trajnuese dhe të kryejë çdo biznes që përfshin ndonjë nga këto parashikime. Të japë hua ose depozitojë para ose dhurojë ose sigurojë kredi dhe garanci financiare për persona të çdo lloji, me ose pa garanci. Të marrë hua dhe të sigurojë financim dhe pranojë para si depozitë si dhe të garantojë pagimin e borxheve ose detyrimeve të shoqërisë dhe/ose ndonjë pale tjetër në cilëndo mënyrë dhe në veçanti (pa paragjykuar përgjithësimin si më sipër) të çdo barre dhe mjeti sigurimi mbi të gjitha ose pjesë të sipërmarrjes, pasurisë dhe aseteve (të tashme dhe të ardhshme) dhe kapitalit të papaguar të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: MARINER ADRIATIC
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25/02/2021
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Malte
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "HILI COMPANY LIMITED", nje shoqeri e regjistruar ne Malte, me 06.12.2013, me nr. regjistrimi C 62988, me seli ne nr. 37, Triq Censu Tabone, St. Julians, STJ 1218, Malte. (Sipas statutit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar “MARINER ADRIATIC” shpk, date 25.02.2021)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.06.2021 terhequr nga QKB date 21.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “MARINER ADRIATIC”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Marin Hili, shtetas Maltez, i datelindjes 1957, Pronar përfitues për 60% të kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të “M.E.H HOLDINGS LIMITED”, e cila zotëron 60% të kapitalit të shoqërisë “HILI COMPANY LIMITED” dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të “MARINER ADRIATIC”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 25.02.2021.

Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durres Lagjia Nr.3, Rr.H.Troplini, Shk.1, K.12, Ap.74, Durres, Albania

Adresa:
I. Durres Terminali Kontejnerëve
II. Durres, Laqjia 1, Rruga Tregtare, Durres, Albania

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.03.2021
Statuti i shoqerise
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 21.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 210 611 716,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:584 677 370,00
Punuar Nga : A.Lala / P. Nikolli