Skip to content

SENA SOLAR ENERGY OF ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-01 10:30:14
JSON

NIPT: M11602045T
Administrator: Besjan Kadiu
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i aktivitetit të Shoqerisë ështe perfshirja në çdo transaksion të ligjshëm dhe/ose angazhimi në aktivitete të ligjshme per qellime të të cilave mund të themelohet nje shoqeri aksionare sipas ligjeve të Shqiperise, me ndryshimet e tyre te here pas hershme, ku perfshihet pa kufizim sa me poshte: a) studimi, projektimi, ndërtimi, operimi dhe administrimi i impiantit fotovoltaik lundrues në liqenin e HEC Vau Dejë dhe i sistemeve të lidhura me to, per prodhimin e energjisë nga dielli, riparimi i tyre si dhe mirembajtja dhe mbështetja teknike; b) prodhimi, shitja, tregtimi, studimi, pergjithësisht te gjitha shërbimet mbështetëse në fushën e industrisë dhe energjisë; c) pjesemarrja në tendera të të gjitha llojeve në fushën e energjise qofte shqiptar apo i huaj; d) aktivitete tregtare ne fushen e energjisë; e) kryerja e cdo aktiviteti tregtar e cdo veprimi në Shqiperi apo jashtë saj, që ka lidhje të drejtpërdrejt apo te tërthortë me objektin e mesipërm të Shoqërisë ose që është e nevojshme per promovimin e biznesit të Shoqërisë dhe per arritjen e objektivave të Shoqërisë. 5.2 Shoqeria mund të kryeje cdo aktivitet tjeter i cili nuk është i ndaluar nga ligji ne fuqi. Mund të kryejë cdo lloj aktiviteti ne raport me objektin per të cilin është krijuar.
Emërtime të tjera Tregtare: SENA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 471 579 710,00
Numri i pjesëve: 10
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH) eshte nje shoqëri aksionare, e themeluar në date 17/10/1995 me seli ne Tirane, Blloku Vasil Shanto, Rruga Viktor Eftimiu, me administrator Ergys Verdho, e zoteruar nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 06.05.2023)
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Dritan Dema; Mariglen Shuli; Jonid Kazani (kryetar)
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Blloku Vasil Shanto, Rruga "Viktor Eftimiu", Nd.26, H.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 01.07.2023
Akt themelimi, date 30.3.2021
Statuti i shoqerise, date 30.3.2021
Vendim, date 08.09.2021
Vendimi per zmadhimin e kapitalit date 02.02.2022
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues, date 01.07.2023
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara/ A.Lala