Skip to content

SENA SOLAR ENERGY OF ALBANIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-12 07:16:00
JSON

NIPT: M11602045T
Administrator: Alban Velo
Objekti i Veprimtarisë: Objekti i aktivitetit të Shoqerisë ështe perfshirja në çdo transaksion të ligjshëm dhe/ose angazhimi në aktivitete të ligjshme per qellime të të cilave mund të themelohet nje shoqeri aksionare sipas ligjeve të Shqiperise, me ndryshimet e tyre te here pas hershme, ku perfshihet pa kufizim sa me poshte: a) studimi, projektimi, ndërtimi, operimi dhe administrimi i impiantit fotovoltaik lundrues në liqenin e HEC Vau Dejë dhe i sistemeve të lidhura me to, per prodhimin e energjisë nga dielli, riparimi i tyre si dhe mirembajtja dhe mbështetja teknike; b) prodhimi, shitja, tregtimi, studimi, pergjithësisht te gjitha shërbimet mbështetëse në fushën e industrisë dhe energjisë; c) pjesemarrja në tendera të të gjitha llojeve në fushën e energjise qofte shqiptar apo i huaj; d) aktivitete tregtare ne fushen e energjisë; e) kryerja e cdo aktiviteti tregtar e cdo veprimi në Shqiperi apo jashtë saj, që ka lidhje të drejtpërdrejt apo te tërthortë me objektin e mesipërm të Shoqërisë ose që është e nevojshme per promovimin e biznesit të Shoqërisë dhe per arritjen e objektivave të Shoqërisë. 5.2 Shoqeria mund të kryeje cdo aktivitet tjeter i cili nuk është i ndaluar nga ligji ne fuqi. Mund të kryejë cdo lloj aktiviteti ne raport me objektin per të cilin është krijuar.
Emërtime të tjera Tregtare: SENA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30/03/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 435 961 000,00
Numri i pjesëve: 10
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Korporata Elektroenergjitike Shqiptare”, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 17/10/1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61817005F, me adrese aktuale në Tiranë, Blloku Vasil Shanto, Rruga "Viktor Eftimiu", dhe me administrator Erlind Sulo. Aksionar i vetëm i shoqërisë është “Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë”. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.04.2024)
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Granit Korbi, Dritan Dema, Mariglen Shuli
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Blloku Vasil Shanto, Rruga "Viktor Eftimiu", Nd.26, H.1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 01.07.2023
Akt themelimi, date 30.3.2021
Statuti i shoqerise, date 30.3.2021
Vendim, date 08.09.2021
Vendimi per zmadhimin e kapitalit date 02.02.2022
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues, date 01.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Vendim i Aksionarit të Vetëm, Zvogëlim Kapitali datë 05.03.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -30 006 554,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -5 612 859,00
Punuar Nga : I.Cara/ A.Lala / P. Nikolli