Skip to content

EDG NATURAL GAS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-01-28 09:01:13
JSON

NIPT: M11707029T
Administrator: Erald Bakiu
Objekti i Veprimtarisë: Kryerjen e operacioneve perfshire, por pa u kufizuar, në fushën e hidrokarbureve, te naftës dhe gazit natyror, si me poshte: - Kërkim, vlerësim, zhvillim dhe prodhim, te lëndëve hidrokarbure te naftës dhe të gazit natyror dhe produkteve te ngjashme. - Studim-projektim të puseve te reja te kërkimit, vlerësimit dhe prodhimit të hidrokarbureve. Studime dhe projektime te operacioneve të remontit të puseve egzistues të naftës dhe gazit me qellim rivënien ne punë të tyre. - Studime gjeologo-gjeofizike dhe te rezervuarit mbi bazën e te dhënave egzistuese te puseve, analizave gjeologjike dhe kantierale, të rezervuarit dhe punimeve egzistuese sizmike. - Kryerja e punimeve të reja gjeologo-gjeofizike-kantierale dhe sizmike ne shërbim te operacioneve hidrokarbure. - Studime, projektime dhe realizim i infrastrukturës se nevojshme per kryerjen e operacioneve hidrokarbure per nxjerrjen e naftës dhe gazit si dhe per përgatitjen e nevojshme teknike-teknologjike qe produkti të jetë gati per perpunim te mëtejshëm dhe per tregtim. - Realizimi i studimeve mjedisore dhe mbi bazën e tyre sigurimi i lejeve (egzistuese apo të reja) te nevojshme të ambjentit, duke përfshirë, planimetritë, dokumentat kadastrale, etj. per 2 nevoja të operacioneve të hidrokarbureve. - Importi i perhershem apo i perkohshem i te gjithe bazes materialoteknologjike per llogari të operacioneve hidrokarbure. Sigurimi i teknologjive know-how per tu implementuar per llogari te operacioneve hidrokarbure në bashkepunim me kompani apo nen-kontraktorë te Industrisë së Naftes. Studime të ndryshme ne funksion te veprimtarisë se saj. - Importi, ndërtimi dhe montimi i te gjitha mjeteve dhe pajisjeve të kërkuara (perfshire ato të nevojshme per magazinimin dhe trajtimin, tubacionet dhe mjete te tjera transporti) në operaciorlet hidrokarbure dhe të gazit natyror. - Tregtia e naftës dhe e nenprodukteve te saj, tregtia e gazit natyror perfshire dhe pa u limituar ne eksportin e gazit natyror jashtë territorit të Republikës së Shqiperise, shitjen, blerjen dhe shkëmbimin e naftës dhe nenprodukteve të saj si dhe gazit natyror e cila mund të zhvillohet ne territorin e Shqiperise ose jashtë tij ne përputhje me nevojat e shoqerise. - Cdo aktivitet tjeter te dobishëm ose të nevojshëm per arritjen e objektit të saj ose që ka lidhje me të në kuptimin me të gjere te fjales. - Përdorimi per hogan të vet, shitja, këmbimi valutor, eksportimi, realizimi ose zotërimi i hidrokarbureve të nxjerra që i takojnë dhe të drejtën e pronesise per hidrokarburet e nxjerra. - Per të realizuar objektin e veprimtarisë së saj, shoqeria mund të veproje Brenda dhe jashte territorit të Republikës së Shqiperise dhe të kryeje cdo aktivitet tjetër te nevojshëm të lidhur, instrumental, të dobishëm, të perafert, elementar, etj në funksion të veprimtarisë së saj.
Emërtime të tjera Tregtare: EDG NATURAL GAS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/04/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “IMPACTO COMMUNICATIONS”shpk, person juridik shqiptar, regjistruar ne QKB, me date 01.10.2020, me NIPT M02202016S, e perfaqesuar nga Rezarta Bytyçi. (sipas Statutit te shoqerise, date 15.04.2021)
“Energy Development Group” sha, person juridik shqiptar, regjistruar ne QKB, me date 24.09.2008, me NIPT K82124007R, e perfaqesuar nga administratori Sokol Meqemja. (sipas Statutit te shoqerise, date 15.04.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Rruga e Elbasanit, Vila Nr.71, Njësia Administrative Nr.2, Tiranë, Shqipëri.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik I Regjistrit Tregtar, date 28.01.2022
Akt themelimi, date 15.04.2021
Statuti i shoqerise, date 15.04.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve, date 24.09.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : I.Cara