Skip to content

PENINSULA DEVELOPMENT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-14 11:20:54
JSON

NIPT: M12206056V
Administrator: Idlir Lopçi
Objekti i Veprimtarisë: Aktivitet ne fushen e ndertimit dhe investimeve e te sektoreve te ndryshem prodhues dhe te sherbimit. Aktivitet ne fushen e sherbimeve te konsulences ligjore, financiare, audituese etj. Aktivitet ne fushen e ndermjetesim, nenkontraktim me te trete. Per realizimin e ketij objekti Shoqeria do te kryej edhe veprimtari te tjera plotesuese te tilla si por pa u kufizuar: te kryej cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme e te paluajtshme si dhenia me qera, huaperdorje, uzufrukt apo kalimi ne cfaredolloj menyre tjeter te lejuar nga ligji i te drejtes posedimore te pasurive te paluajtshme apo te drejtave reale te lidhura me to dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendos pengje dhe barre hipotekore, aktivitete keto te konsideruara te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e Shoqerise. Aktivitet importi - eksporti dhe tregtimi me pakice dhe shumice te artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, blegtoral, brenda e dhe jashte vendit, per llogari te vete shoqerise apo te treteve; Ndertimin e cdo godine, qendra biznesi, hotele, bar-restorante, magazina, parking, komplekse turistike etj. Qirramarrjen, qiradhenien dhe leasing te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme, mallrave dhe produkteve per realizimin e qellimit kryesor te shoqerise. Te fitoje, direkt apo indirekt interesa ne shoqeri te tjera te cilat kane nje objekt te ngjashem me ate te Shoqerise , ne Shqiperi ose jashte saj. Gjithashtu per te realizuar objektin e qellimet e saj, Shoqeria mund te ndermarre dhe zhvilloje cdo lloj aktiviteti tregtar, financiar qe e vlereson te dobishme apo te nevojshme per arritjen e qellimeve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: PENINSULA DEVELOPMENT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 15/09/2021
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “GENERATE” shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e themeluar me 24.03.2016, ne Shqiperi, me NIPT L61529028E, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga "Dervish Bej Mitrovica", Pallati "Kristi- Co", nr. 6, kati përdhe, dyqani nr. 1. dhe me perfaqesues si administrator Andi Canaj.(Sipas Ekstraktit Historik te Shoqerise date 25.02.2022)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: South Adriatic Development, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 13/10/2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M12215020U, me adrese ne Tirane, Njesia bashkiake nr. 8, rruga "Qemal Stafa", pallati 25, hyrja 4, apartamenti 4, perballe Qendres Lincoln, me administrator Redi Struga. PENINSULA DEVELOPMENT zoteron 40% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.03.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr. 5, Rruga "Dervish Bej Mitrovica", Pallati "Kristi- Co", nr. 6, kati perdhe, dyqani nr. 1.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.03.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendimi i asamblese se pergjithshme date 12.10.2021
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja