Skip to content

FIER THERMOELECTRIC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-12 11:38:03
JSON

NIPT: M22211019U
Administrator: Vasil Nasti
Objekti i Veprimtarisë: Aksionaret ne perputhje me nje marrveshje kuader te nenshkruar me njeri tjetrin me 4 Gusht 2022, synojne te zhvillojne financojne ,prokurojne lejet dhe llcencat e kerkuara , te ndertojne, zoterojne operojne dhe mirembajne nje termocentral te prodhimit energjise CCGT, prej peraferslsht 170MW, vendosur ne Roskovec, Fier dhe ne menyre te drejt ose te terthorte te shesin, tregtojne ose disponojne ndryshe energjine elektrike te prodhuar nga Impianti. (Aktivitetet e mesiperme 2 dhe te gjitha aktivitetet e nderlidhura qe do te kryhen ne vijim te referuar edhe si biznesi Shoqeria nuk do te angazhohet ne asnje aktivitet tjeter jashte fusheveprimit pervec nese vendoset ndryshe nga Mbledhja e Aksionarve
Emërtime të tjera Tregtare: FTE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 28/09/2022
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi; Greqi
Kapitali Themeltar(Lekë): 39 654 200,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. "GEK TERNA Holdings, Real Estate & Constructions Societe Anonyme", me emertese dalluese "GEK TERNA S.A." , nje shoqeri aksionare e themeluar dhe qe vepron sipas ligjeve te Republikes se Greqise, me seli te regjistruar ne 85, Messogion Avenue, 115 26 Athine, Greqi, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar me date 26.09.2012 me nr. regjistrimi 253001000 dhe me numer tatimor 094005751, perfaqesuar nga Efstathios Natsis dhe Georgios Kouvaris. Sipas Statutit te Shoqerise

II. "GENER 2", shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K58615301M me seli qendrore ne Tirane, Njesia administrative nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali II", Ndertesa nr 12, ABA Business Center dhe administratore Artila Ulaj & Bashkim Ulaj. Ortake jane AstritUlaj dhe AhmetUlaj me 33% te kapitalit secili dhe BashkimUlaj me 34% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 12.10. 2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Gëzim Pani; Georgios Kouvaris; Efstathios Natsis
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne euro (ne shumen 344.000 euro), por eshte konvertuar sipas kursit te kembimit valutor, date 12.10.2022
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.1, Rruga "Papa Gjon Pali II- te", Ndertesa Nr.12, Aba Business Center Kati i 7-te, nr pasurie 7/52-N9, ZK 8160, vol 36, faq 212,Tirane, Shqiperi.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.10.2022
Statuti i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues, date 12.10.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : K.Laro