Skip to content

BOTIMET ENCIKLOPEDIKE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-23 08:01:36
JSON

NIPT: J61807025P
Administrator: Ajola Xoxa
Objekti i Veprimtarisë: Botim dhe tregtim librash, revistash, kalendarësh, blloqesh, pllakatesh dhe gjithcka tjetër që shtypet mbi letër, karton ose material e të tjera. Tregtim i materialeve të kancelarisë që nuk futen në kategorinë e mësipërme, si lapsa, bojra, mjete të ndryshme për zyrat, shkollat dhe institucionet e tjera. Tregtimin e pajisjeve të zyrash. Tregtimim të letres dhe çdo materiali tjetër mbi të cilin mund të shtypet, në të gjitha format. Tregtimi i instrumentave dhe pajisjeve të ndryshme për të gjitha fushat e artit (muzikës, arteve figurative, filmit, fotografisë, lojrave elektronike, programeve komjuterike etj.). Në përputhje me ligjin dhe të drejtën e autorit, realizon riprodhimin dhe tregtimin e materialeve artistike e kulturore, si kaseta, vidiokaseta, vidiogames, riprodhime pikture e skulpture, filma etj.
Emërtime të tjera Tregtare: BOTIMET ENCIKLOPEDIKE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18/03/1996
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 170 000,00
Numri i pjesëve: 12 170
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Greta Domi; Xhoi Skënderasi; Erald Simixhiu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 04/02/2021, me ane te vendimit te asamblese date 28.12.2020 per efekti publikimi :
1. Emetimit te 16.000 aksioneve te reja me qellim rritjen e kapitalit te shoqerise.
2. Cdo aksionari i lind e drejta te nenshkruaj nje numer aksionesh te emetuara proporcionalisht me numrin e aksioneve qe ai disponon.
3. Cdo aksioner ka 21 dite kohe per te nenshkruar aksionet e emetuara qe nga publikimi i ketij vendimi ne QKB.
4. Ne perfundim te ketij afati e drejta e nenshkrimit te aksioneve te reja te emetuara u kalon aksionareve te tjere sipas ligjit dhe statutit.
5. QKB do te regjistroje aksionet e emetuara ne perfundim te afateve ligjore do te regjistroje dhe aksionaret qe do te kene nenshkruar aksionet perkatesisht si dhe rritjen e kapitalit.
6.Emerimin e anetareve te keshillit te administrimit perkatesisht: Greta Domi, Xhoi Skenderasi, Erald Simitxhiu.
7. Anetaret do te emerohen per nje mandat 3 vjecar.
8 Miratimin e Raportit te Vleresimite te Pronave te paluajtshme te shoqerise kryer nga inxhiniere Xhuljeta Baxhaku.
9. Kryrjen ne vijim te regjistrimit te vlerave te rivleresuara te pronave te paluajtshme qe shoqeria disponon prane ASHK/apo Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve apo institucioneve te tjera perkatese brenda vitit 2021.
10. Kryerjen e te gjitha pagesave per permbushjen e pikes 9 per pergatitje dokumentacionit te nevojshem.

II. Me date 01/03/2021, me ane te Akt Marrveshjes datë 27.04.2019, ka si objekt: Caktimi i Greta Domi ne cilesine e personit te besuar te aksioneres Ajola Xoxa, ne lidhje me vazhdimin normal te aktivitetit te Shoqerise ne perputhje me ligjin nr.9367, date 07.04.2005 "Per parandalimin e konfiliktit te interesave ne ushtrimin e funksioneve publike" i ndryshuar si dhe tagrave te specifikuara me poshte, si pasoje e humbjes individuale te cilesise te aksionares si "zoteruese aktive e kuotave" qe ajo zoteron ne Shoqeri, nepermjet kalimit te saj si zoteruese pasive e kuotave

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, M Gjollesha

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.05.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Urdher per Shnderrimin e Formes Ligjore date 16.01.1996
Statuti i Shoqerise i Ndryshuar pas Shnderrimit te Formes Ligjore date 30.01.1997
Lista e Aksionereve Pas Privatizimit date 30.01.1997
Lista e Aksionereve Pas Privatizimit date 05.02.2019
Vendim Për Lëshimin e Dëshmisë së Trashëgimisë Ligjore date 18.03.2019
Kontrate Tr./Shitje Aksionesh date 07.05.2019
Kontrate Shitje Aksionesh date 18.09.2020
Vendim i Asamblese se Aksionereve date 28.12.2020
Akt Marreveshje date 27.04.2019
Deklarate/ Njoftim per Zmadhim Kapitali date 02.11.2021
Lista e Aksionereve Pas Realizimit te Zmadhimit te Kapitalit date 02.11.2021
Deklarate e Administratorit per Korigjimin e Deklarates/ Njoftim per Zmadhim Kapitali date 02.11.2021, date 11.11.2021
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Propozimi dhe Miratimi i Tjetersimit te Aseteve te Shoqerise date 26.01.2022
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Ndarjes se njesise. Miratim ne parim i shitjes se aseteve. date 30.08.2022
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja