Skip to content

ALMOD
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-10 11:35:28
JSON

NIPT: J61811526E
Administrator: Avni Golja
Objekti i Veprimtarisë: Të veprojë në fushën e fabrikimit të këpucëve dhe artikujve të tjerë sportive dhe artikujve për kohën e lirë, komponentëve dhe aksesorëve. Në projektimin dhe studimin e impianteve për prodhimin e këpucëve dhe artikujve sportive dhe komponentëve dhe aksesorëve të tyre. Në dhënien asistencë teknike knoë -hoë në studimin e tregut dhe tregtimit të prodhimeve. Shoqëria do të ketë një kapacitet prodhues prej 600.000 palë këpucë dhe çizme në vit dhe 600.000 palë faqe në vit. Në veçanti shoqeria do japi asistencë për të realizuar në territorin e Republikës së Shqipërisë për prodhimin e këpucëve dhe artikujve të tjerë sportive dhe për kohën e lire si dhe për realizimin e projekteve të konstruksioneve, të bëjë studime dhe të japë teknologji, asistencë dhe drejtimin duke siguruar tregtimin qoftë për shërbime financiare të pasurisë së paluajtëshme dhe të luajtëshme të nevojshme, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALMOD
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17/12/1994
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi, Itali
Kapitali Themeltar(Lekë): 320 547 000,00
Numri i pjesëve: 320 547
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: SIMOD S.P.A, shoqëri aksionere me seli qendrore në Itali, e krijuar që në vitin 1967, nga themeluesi Paolo Sinigaglia. Shoqëria është e përqëndruar në sektorin e tregtisë të veshjeve, aksesorëve të modës etj.

Subjekti nuk ka depozituar te dhena ne regjistrin e pronareve perfitues.
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Në datë 06.12.2005: Në bazë të Vendimit të Asamblesë datë 06.12.2005 është miratuar shpallja e likujdimit të shoqërisë, pasi ka përfunduar afati i kohëzgjatjes së shoqërisë prej 10 vitesh që ishte e përcaktuar në statut. Gjithashtu u miratua dhënia me qira të aktiveve (një pjesë) tek firma ERECI Sh.p.k deri në përfundim të procesit të likuidimit dhe emërimi i Artan Golemi dhe Mimoza Sula në cilësinë e likuiditatorëve të shoqërisë.

II. Në Procesverbalin e Asamblesë në Dt.19.10.2006, është miratuar emërimi i likuiditatorit të shoqërisë Servet Borici dhe largimi i likuiditatorëve Artan Golemi e Mimoza Sula.

III. Në date 20.04.2020: Ne baze te Urdhrit Nr.3952/1Prot date16.04.2020 te leshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Durres eshte urdheruar "Te mos lejohet tjetersimi mbi pasurine dhe te drejtat e tjera pasurore qe i perkasin tatimpaguesit ALMOD SHPK me NIPT J61811526E si psh (te shese/te transferoje aktivet ose kapitalet e shoqerise etj), deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore".

IV. Me date 06.01.2022, me vendim te asamblese se pergjithshme, u konfirmua Servet Borici si likuidator i shoqerise.

V. Ne daten 21.04.2022, sipas shkreses Nr. 7141 Prot, “Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise”, leshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve, Rajoni Qendror, u kerkua lirimi i barres mbi titujt e pronesise, te vendosur me shkresen N.r. 3952/15 Prot, date 16.04.2020, mbi subjektin “Almond” shpk, pajisur me NUIS (Nipt) J61811526E.

VI. Me date 23.11.2022, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua c’regjistrimi i shoqerise nga regjistri tregtar i QKB. Statusi ndryshoi nga: “Shoqeri ne likuidim e siper” ne “C’regjistruar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës; Shkozet, Tirana.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 10.04.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Statuti i ndryshuar
Te dhenat e subjektit ne regjistrin e pronareve perfitues date 10.04.2023
Procesverbal i asamblese se ortakeve per likuidimin e shoqerise date 06.12.2005
Vendimi i asamblese se ortakeve per c'regjistrimin e shoqerise date 23.11.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -60 161 452,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -37 295 256,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -2 714 849,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -1 922 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: -1 335 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 284 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 374 313,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 604 860,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 858 578,00
Punuar Nga : A.B / A. Lala