Skip to content

Hekurudha Shqiptare
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-15 14:27:59
JSON

NIPT: J61811547D
Administrator: Ani Dyrmishi
Objekti i Veprimtarisë: Transport mallrash, udhëtarësh, ngarkim, shkarkim.
Emërtime të tjera Tregtare: Sha Drejt.Pergj.e Hekurudhave
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 17.11.2000
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 48 379 982 000,00
Numri i pjesëve: 48 379 982
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Teuta Balili; Anton Krasniqi; Thanas Xhillari; Thimjo Plaku; Klodian Mene; Eugena Topi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Në bazë të Urdhrit Nr.15 Regj, datë 09.09.2013, të lëshuar nga studio përmbarimore “Neritan Çuko", është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros, mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë në vlerën prej 100% të aksioneve, të cilat janë aksionet e tashme të shoqërise duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria mund të bëhet aksionere. Pasuria e sipërcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit". Pala Kreditore: Namik Hoxha. Objekti: Pagimi i pagës si dëmshpërblim për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës. Kjo masë sekuestro është hequr në 08.01.2014 në bazë të Urdhrit Nr.15 Regj, datë 23.12.2013, të lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Neritan Çuko.

II. Në bazë të Urdhrit Nr. 277/7 Regj., datë 24.01.2014, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “616/A” sh.p.k, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivitetin Drejtoria e Përgjithshme e Hekurudhave “Hekurudha Shqiptare” Sh.A, për shlyerjen e detyrimit në shumën 644.262 lekë, dhe aktivet do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë". Pala Kreditore: Guri Lena. Objekti: Pagim të pagës dhe shpenzime gjyqësore. Kjo masë sekuestro është hequr në datë 05.02.2014 në bazë të urdhrit Nr. 25 Regj, Nr.464 Prot, datë. 22.01.2014, të lëshuar nga studio përmbarimore “Endrit Hasa”.

III. Në bazë të Urdhrit Nr.177/7 Prot., datë 09.01.2014, të lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Gjyqësor “Eduard Allamani", është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative, duke bllokuar tjetërsimin e aksioneve, të palës debitore "Hekurudha Shqiptare" Sh.a, dhe Njësia e Biznesit Mallit, Njësia e Biznesit Udhëtareve, Njësia Shërbimit të mjeteve Lëvizëse, Njësia e Biznesit Menaxhimit të infrastrukturës Hekurudhave, deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor, për të bërë të mundur vjeljen e detyrimit". Pala Kreditore: Shoqëria "ALFAT" Sh.p.k. Objekti: Detyrim për pagim shume, nga kontratat e furnizimit. Kjo masë sekuestro është hequr në datë 09.01.2015 në bazë të Urdhrit Nr.177/9 Prot., datë 17.12.2014 të lëshuar nga shoqëria e Përmbarimit Gjyqësore "Eduard Allamani".

IV. Në bazë të Urdhrit Nr.15/11 Regj., Nr.15/87 Regj., datë 11.04.2014, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Neritan Çuko, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme të shoqërisë "Hekurudha Shqiptare" sh.a , në vlerën prej 100% të aksioneve të shoqërisë, të cilat janë aksionet e tashme dhe të ardhshme të shoqërisë, duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria mund të bëhet aksionere. Pasuria e sipërcituar vendoset në sekuestro deri në shlyerjen e plotë të detyrimit". Pala Kreditore: Namik Hoxha. Objekt: Pagimin e pagës si dëmshpërblim për zgjidhjen e menjëhershme dhe të pajustifikuar të kontratës së punës. Kjo masë është hequr në datë 30.12.2014 në bazë të Urdhrit Nr.87 Regj., datë 23.12.2014, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Neritan Çuko.

V. Në bazë të Urdhrit Nr. 801 Prot., datë 07.08.2014, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor privat “Endrit Hasa“ Person Fizik, është urdhëruar: "Heqja e masës së sekuestros konservative të vendosura mbi kapitalin e debitorit me Nipt-J61811547D, urdhëruar me shkresën Nr.464/Prot, datë 22.01.2014.".

VI. Në bazë të Urdhrit Nr.126617 0524-16 Prot , datë 03.06.2016 të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k. Është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e subjektit “Njësia e Biznesit te Menaxhimit te Infrastrukturës Hekurudhore”sh.a me Nipt J61811547D, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar." Pala Kreditore: International Security Albania Sh.p.k Objekti: Faturë tatimore shitje.

VII. Në bazë të Urdhrit Nr. 1266/29-524-16 Prot, datë 11.11.2016, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, është urdhëruar: "Qendra Kombëtare e Biznesit të lejojë palën debitore, të kryeje veprimet e kufizuara si më poshtë-Të regjistrojë dy anëtarët e rinj të Këshillit Mbikqyrës dhe të regjistrojë administratorin e shoqërisë." Pas kryerjes së këtyre vepimeve të mos kryen veprime të tjera pasi mbetet në fuqi urdhri për vendosjen e sekuestros konservative Nr. 1266/5-524-16 prot, datë: 03.06.2016. Heqja e masës së sekuestos është bërë në datë 06.12.2016, në bazë të Urdhrit Nr.2137/1-524-16, të lëshuar nga shoqëria përmbaruese "Kodra Bailiff Service" sh.p.k. Prot. Dt.17.11.2016.

VIII. Në bazë të Urdhrit Nr. 22/5 Prot, datë 17.10.2016, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Florian Allkaj”. Është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative, në aksionet/kuotat e palës debitore Hekurudha Shqiptare sh.a të cilat do të qëndroje të sekuestruara deri në një urdhër të dytë." Pala kreditore: Shoqëria "Top Oil" Sh.p.k. Objekt: Kthim Shume. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 31.05.2018, në bazë të Urdhrit Nr.88/5 datë 21.05.2018, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Florian Allkaj.

IX. Në bazë të Urdhrit Nr. 95-5 Prot. datë 17.02.2017, të lëshuar nga Përmbarusi Gjyqësor Privat Florian Allkja. Është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat e palës debitore. Aksionet/kuotat e debitorit do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një udhëresë të dytë". Pala Kreditore: Shoqëria "Top Oil" Sh.p.k. Objekti: Kthim shume.

X. Në bazë të Urdhrit Nr. 6548 Prot., Nr.133Dosje, datë 31.10.2017, të lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor shoqëria “E.P.S.A” shpk, është urdhëruar:"Bllokimi i aksionev/kuotave dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin: Shoqëria "Hekurudha Shqiptare" sh.a, me Nipt- J61811547D, me administrator Ilir Dashi." Pala kreditore: "Vodafone Albania" sh.a. Kjo masë është hequr në bazë të Urdhrit Nr.6904 Prot. datë 16.11.2017, të lëshuar nga Shoqëria e Përmbarimit Privat "E.S.P.A" sh.p.k.

XI. Në bazë të Urdhrit Nr.264 Regj, Nr. 1319 Prot, datë 08.08.2018, të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service” sh.p.k, është urdhëruar: "Vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e palas debitore “Hekurudha Shqiptare” sh.a., me Nipt-J61811547D, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do te sillte ndryshime në regjistrin tregtar". Pala kreditore: Gramoz Gjikolli. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 28.08.2018, në bazë të Urdhrit Nr.264.Regj. Nr.1319/1 Prot., datë 23.08.2018, të lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese "Real Bailiff Service"Sh.p.k.

XII. Në bazë të Urdhrit Nr.2273 Regj, datë 28.08.2018, të lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor “Aldo F.Gjevori”. Është urdhëruar ekzekutimi i detyrueshëm: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Hekurudha Shqiptare” sh.a, me Nipt- J61811547D, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sjellë ndryshime në regjistrin tregtar. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë nga ana e jonë." Pala Kreditore: Ahmet Shkëmbi. Objekti: Pagim shume dhe shpenzime gjyqësore. Kjo masë është hequr në datë 14.02.2019, në bazë të Urdhrit Nr.227-3Regj., datë 11.02.2019, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Aldo Gjevori.

XIII. Në bazë të Urdhrit Nr.2734 Prot., Nr.485 Regj., datë 18.12.2018, të lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Private “Real Bailiff Service” sh.p.k., është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros mbi aktivet e palës debitore Hekurudha Shqiptare sh.a me Nipt- J61811547D me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”. Pala kreditore:Ardian Naqellari. Objekti:Vendimi Nr.372 datë 07.03.2018 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës. Kjo masë e sekuestros është hequr në datë 08.01.2019, në bazë të Urdhrit Nr2733/1Prot. datë 03.01.2019, të lëshuar nga shoqëria Përmbarimore Private Real Bailiff Service Shpk.

XIV. Me date 03.01.2019, me ane te Urdhrit Nr. 2733/1 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore private Real Bailiff Service Shpk, u hoq masa e sekuestros konservative, te vendosur me shkresen Nr. 2734 Prot. date 18.12.2018, mbi aktivet e pales debitore Hekurudha Shqiptare Sha me NUIS (NIPT) J61811547D.

XV. Me date 11.02.2019, me ane te Urdhërit Nr. 227-3 Regj, lëshuar nga Zyra Përmbarimore ALDO GJEVORI, ku është vendosur: Heqja e masës sekuestro konservative te vendosur mbi aktivet e pales debitore Hekurudha Shqiptare sh.a Nipt J61811547D.

XVI. Me date 07.11.2019, me ane te Urdhërit Nr.661/10 i Aktit, protokolluar nga QKB me Nr.14225 Prot., datë 11.11.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Besnik Bajraktari”, ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet/kuotat e regjistruara të debitorit shoqëria “Hekurudha Shqiptare” sh.a., me Nuis (Nipt)- J61811547D.

XVII. Me date 25.11.2019, me ane te Urdhrit Nr.661/26 i Aktit "Për Heqjen e Sekuestros Konservative” lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Besnik Bajraktari, protokolluar nga QKB me nr. 14975Prot., datë 04.12.2019, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me Urdhërin Nr.661/10 i Aktit., datë 07.11.2019 mbi të gjitha aksionet/kuotat e regjistruara të debitorit shoqëria “Hekurudha Shqiptare” SHA, me NUIS (Nipt)- J61811547D.

XVIII. Me date 19.11.2020, me ane te Urdhërit Nr.196-04 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.10610 Prot, datë 23.11.2020, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Shefik Suparaku”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat e debitorit shoqëria “Hekurudha Shqiptare” sh.a, me Nuis (Nipt)- J61811547D, me administrator z. Ani Dyrmishi si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre. Aksionet/kuotat do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë

XIX. Me date 19.11.2020, me ane te Urdhërit Nr.196-04 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.10610Prot, datë 23.11.2020, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Shefik Suparaku”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat e debitorit shoqëria “Hekurudha Shqiptare” sh.a., me Nuis (Nipt)- J61811547D, me administrator z. Ani Dyrmishi si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre. Aksionet/kuotat do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë.

XX. Me date 06.01.2021, me ane te Urdhrit Nr. 34 Prot, lëshuar nga ZYRA PËRMBARIMORE PRIVATE REAL BAILIFF SERVICE, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "Hekurudha Shqiptare" sha, me NIPT- J61811547D me qellim mostjetersimin e tyre.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës; Lagjja Nr.3; Rruga "Egnatia".

Adresa:
1.Tiranë; KarlGega.
2.Durrës; Skernderbeg.
3.Fier; Rauf Nallbani L.Apollonia.
4.Durrës Skenderbeg L.4
5.Vlorë; Brataj; Gjorm; Fshati Gjorm.
6.Durrës; Lagjja 4; Rruga "Dëshmorët"; Godina e Stacionit Hekurudhor të Udhëtarëve; Kati 2; Njësia e Biznesit të Udhetarëve.
7.Elbasan; L. SKENDERBEJ.
8.Durrës PLAZH L.13.
9.Shkodër; L. Skenderbeg.
10.Durrës; Lagjja 3; Rruga "Egnatia"; Godina e Drejtorisë së Përgjithshme të Hekurudhave; Kati 1; Njësia e Biznesit dhe Menaxhimit të Infrastrukturës Hekurudhore.
11.Fier; Ballsh; L. Sllavenica Ballsh
12.Durrës; Lagjja 13; Rruga "Pavarësia"; Sektori Apollonia; Plazh (ish Ofiçina e Mjeteve Hekurudhore); Njësia e Shërbimit të Mjeteve Lëvizëse.
13.Durrës; Plazh; P.SH.L. 14.Durrës Lagjja 3; Rruga "Egnatia"; Godina e Drejtorisë së Përgjithshme të Hekurudhave; Kati 2; Njësia e Biznesit të Mallit.

Faqja Web:
https://hsh.com.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Shoqerise - Date 15.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 055 237 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -412 605 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -527 239 169,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -417 364 060,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -538 913 493,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -712 696 612,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -644 194 850,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -193 681 872,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -290 102 651,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -392 026 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -293 197 434,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -245 062 343,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:85 524 106,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:164 491 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:157 179 388,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:261 744 859,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:77 089 174,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:187 452 823,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 292 146 023,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 250 752 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 310 672 009,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 413 271 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 538 817 531,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 387 742 146,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B