Skip to content

INDUSTRIALIMPEKS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-20 09:24:59
JSON

NIPT: J61814041J
Administrator: Magdaleni Kokëdhima
Objekti i Veprimtarisë: Importimi dhe eksportimi i artikujve të ndryshëm ushqimore, industriale, bujqësore, elektrike, elektronike, elektroshtëpiake, konfeksione etj. Tregtimi dhe shitja e artikujve të ndryshëm ushqimore, industriale, bujqësore, elektrike, elektroshtëpiake, konfeksione etj. Transporti nëpërmjet rrugëve tokësore, detare dhe ajrore, etj, i mallrave të sipërpërmendur për llogari të vetë shoqërisë si dhe shoqërive dhe personave të tjerë juridike private dhe shtetërore; Shërbime komisioneve për të gjitha operacionet tregtare që do të zhvillohen brenda dhe jashtë vendit në emër dhe për llogari të vetë shoqërisë si edhe të shoqërive dhe personave të tjerë juridike private dhe shtetërore brenda dhe jashtë vendit; Kryerja e rolit të agjentit dhe magazinës doganore, përfaqësuesit 2 dhe distributorit (shpërndarësit) të autorizuar ose ekskluziv sipas rastit. Shoqëria brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryeje çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin: hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqërive të reja si dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: INDUSTRIALIMPEKS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22/06/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 6 900 000,00
Numri i pjesëve: 6 900
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: 2K GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 22/06/1998 me NUIS J82221005L me seli qendrore ne Tirane, Ismail Qemali, Pallati Abissnet K.2 dhe me administratore Brixhilda Kokëdhima. Ortaket e shoqerise jane Brixhilda Kokëdhima me 35% te kapitalit dhe Koço Kokëdhima me 65% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 20.01.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 09.03.2021, terhequr nga QKB date 20.01.2023 Pronaret perfitues te subjektit INDUSTRIALIMPEKS, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Koço Kokëdhima , shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 65% te kapitalit, pasi zoteron 65% te kapitalit te shoqerise meme 2K GROUP, ndersa shoqeria 2K GROUP zoteron 51% te kapitalit tek INDUSTRIALIMPEKS. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 12.11.2018

Brixhilda Kokëdhima , shtetase shqiptare, e datelindjes 1964, pronar perfitues per 35% te pasi zoteron 35% te kapitalit te shoqerise meme 2K GROUP, ndersa shoqeria 2K GROUP zoteron 51% te kapitalit tek INDUSTRIALIMPEKS. Data e percaktimit si pronare perfituese eshte 11.09.2017

Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Pandora Kumanaku; Merita Shaqelli; Adnand Zaka
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Pezullimi i aktivitetit:

01. Në datë 07.04.2010: Në bazë të Vendimit të Asamblesë së Përgjithshme Nr.01 datë 08.02.2010, u vendos pezullimi i aktiviteti tregtar të shoqërisë, dhe kalimi në statusin "Pezulluar".
02.Në datë 11.09.2014: Në bazë të Kërkesës së Administratorit të Shoqërisë Nr.516Prot., datë 10.09.2014,u vendos aktivizimi i aktivitetit të pezulluar, dhe kalimi në statusin "Aktiv".
03.Në datë 01.08.2016: Në bazë të Kërkesës Nr.01 datë 25.07.2016 të administratorit, u vendos pezullimi i aktivitetit tregtar te shoqërisë, dhe kalimi në statusin "Pezulluar".
04.Në datë 13.02.2017: Në bazë të Kërkesës së Administratorit të Shoqërisë Nr.01 datë 10.02.2017,u vendos aktivizimi i aktivitetit të pezulluar, dhe kalimi në statusin "Aktiv".
05.Në datë 22.02.2017: Në bazë të Kërkesës Nr.02 datë 15.02.2017, u vendos pezullimi i aktivitetit tregtar te shoqërisë, dhe kalimi në statusin "Pezulluar".
II-Në datë 15.12.2017: Në bazë të Urdhrit Nr. 1145/9 Prot. datë 07.12.2017, protokolluar në QKB Nr.17159prot., datë 12.12.2017, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private "JUS" Shpk., është vendosur: "Sekuestro mbi kuotat e debitorit INDUSTRIALIMPEKS Sha me Nipt- J61814041J dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për Shumën e detyrimit prej 157.252 USD dhe 1.289 Lekë". Pala kreditore: N.N Vllaznimi Bubvec. Objekti: Pagim detyrimi.
Ne date 15.11.2022: Në bazë të Urdhrit Nr. 1086/D, Nr. 1086/7 Prot., datë 20.10.2022, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “ALBASE” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 29615 Prot., datë 01.11.2022,u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi asetet e debitorit “INDUSTRIALIMPEKS” SHA, me NIPT J61814041J. Kreditor: Firma "Vllazerimi" Bubavec, Kosove; Objekti: Pagim Detyrimi
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; 5 Maji; Ish Ndërm. Kimike.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 12.06.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 20.01.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 20.01.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 123 710,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 95 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 239 941,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 560 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 495 000,00
Punuar Nga : A.B/ A.Baja