Skip to content

BOJA TIRANA (Ish-BOJA LLAQE)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-10-01 10:17:16
JSON

NIPT: J61817074A
Administrator: Magdaleni Kokëdhima
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim tregtim të bojrave e llakëve të ngjyrave dhe ambalazheve të ndryshme si bojra vaji, bojra zmalto alkide, bojra hidromat, të trafikut rrugor etj. Dhënien me qira të pronave të paluajtshme në pronësi të kësaj shoqërie.
Emërtime të tjera Tregtare: BOJA TIRANA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30.04.1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 129 192 918,00
Numri i pjesëve: 129 192
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Vjoalba Bengu; Pandora Kumanaku; Adnand Zaka
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Masat Konservatore:
01. Në datë 23.11.2011:Në bazë të Urdhrit Nr.2393 Prot, Nr.408 Regj, datë 18.11.2011, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services Albania” shpk, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet që zotëron debitori Koço Theodhori Kokëdhima në shoqërinë “BOJA TIRANA” sha, me NUIS( NIPT)- J61817074A, si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar." Pala kreditore: Mystehak Xhemali. Objekti: Kthim Shume. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 11.06.2012, në bazë Urdhrit Nr.1212 Prot, nr.408 Regj, dt.06.06.2012 , te lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k.
02.Në datë 20.08.2012: Në bazë të Urdhrit Nr.4499 Prot., datë 15.08.2012 të Shoqërisë Përmbarimore Private “TRIS” shpk, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros mbi aksionet që zotëron debitori Koço Theodhor Kokëdhima në shoqërinë "BOJA TIRANA” Sh.a, me NUIS (NIPT) J61817074A dhe mbi te drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve, duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto aksione". Pala kreditore: OSHEE. Objekti: Pagim faturash. Heqja e masës së sekuestros është bërë në datë 05.06.2013, në bazë të Urdhrit Nr.3227 Prot, Nr.Dosje 874, datë 31.05.2013, të lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “TRIS” sh.p.k.
03.Në datë 29.03.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.2141 Prot., Nr.219 Dosje, datë 23.03.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k., është urdhëruar: "Bllokimi i kuotave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin shoqëria “BOJA TIRANA” sh.a, pajisur me NUIS (NIPT)- J61817074A, me përfaqesues ligjor Brixhilda Kokëdhima". Pala kreditore: Arb Security Sh.p.k Ç'bllokimi aksioneve është bërë në datë 23.05.2016 në bazë të Urdhrit Nr. 3799 Prot. datë 17.05.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private "E.P.S.A" Sh.p.k.
04.Në datë 19.08.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.5685 Prot. datë 19.07.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private "E.P.S.A" Sh.p.k, protokolluar nga QKB me Nr. 4999 Prot. datë 03.08.2016, është urdhëruar: "Bllokimi i kuotave/aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin: Shoqëria " BOJA TIRANA " sh.p.k, me NUIS (NIPT) J61817074A , deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi gjyqësor". Pala kreditore: Arb Security Sh.p.k. Ç'bllokimi i aksioneve/kuotave është bërë në datë 01.11.2016, në bazë të Urdhrit Nr.7966 Prot, datë 27.10.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private "E.P.S.A" Sh.p.k.
05.Në datë 13.12.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.2561Prot, Nr.560 Dosje, datë 07.12.2016, protokolluar nga QKB, me Nr. 10809 Prot, datë 09.12.2016, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Elite Bailif’s Office”shpk, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria “Boja Tirana”shpk, me Nipt-J61817074A, me administratore Brixhilda Kokdhima". Kjo masë e sekuestros është hequr në datë 16.01.2017, në bazë të Urdhrit Nr. 63-560 Prot, datë 09.01.2017, protokolluar nga QKB, me Nr. 320 Prot, datë 10.01.2017, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Elite Bailif’s Office”shpk.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; 5 Maji.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Emrit te Subjektit
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 01.10.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 8 163 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 491 510,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 402 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 230 838,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 900 885,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 142 009,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 648 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 402 793,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -298 960,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 517 617,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 3 328 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 3 723 951,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 1 823 535,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -3 827 172,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:11 689 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:10 464 708,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:12 468 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:12 208 800,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:14 458 080,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:9 434 280,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 6 939 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 7 684 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 7 588 920,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 10 726 262,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 8 476 768,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 8 316 051,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 7 060 656,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 1 446 861,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B