Skip to content

TIPOGRAFIA USHTARAKE (Perthithur nga SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE- J61827076U)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-12 11:04:24
JSON

NIPT: J61821057H
Administrator: Fabiola Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim, tregtim libra artistik, rregullore, blloqe, patenta, leje qarkullimi në kufi, pasaporta, licenca dhe letra me vlerë, porosi shteterore dhe private, lidhje speciale regjistrash, riparim regjistrash të gjëndjes civile, prodhim dosjesh, sistemim dokumentacioni në arkiva etj.
Emërtime të tjera Tregtare: TIPOGRAFIA USHTARAKE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 11.07.1997
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 66 857 000,00
Numri i pjesëve: 66 857
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Bledar Doracaj; Fatmir Hoxhaj; Knidi Bashari
Statusi: Ç’regjistruar pa likuidim (me perthithje)
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Barra e Sigurise:

01.Në datë 14.03.2015. Në bazë të shkresës Nr.16246/4 Prot, datë 27.02.2015, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, është kërkuar: "Vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, moslejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor". Kjo mase eshte hequr ne date 24.02.2021 ne baze te Urdhrit Nr.2789 date 23.02.2021 te leshuar nga Drejtoria e Mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror.

02. Në datë 15.09.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.74Regj , Nr. 515 Prot, datë 08.09.2016, të lëshuar nga përmbaruesi “Gazmor B Guri", është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat apo aksionet e palës debitore Shoqëria “Tipografia Ushtarake”sh.a me Nipt J61821057H me administratore znj. Xheni Krypi." Pala kreditore: Hate Çela. Objekti: Dëmshpërblim page.

03.Në datë 11.01.2017: Në bazë të Urdhrit Nr. 777 Prot, datë 06.12.2016, të lëshuar nga zyra përmbarimore Gazmor B Guri, Është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/ aksionet që zotëron shoqëria "TIPOGRAFIA USHTARAKE "sha me Nipt-J61821057H. Pala kreditore: Hate Çela. Objekti: Pagim page. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 20.02.2018, në bazë të Urdhrit Nr. Nr. 80 Regj., Nr. 180 Prot., datë 13.02.2018, dhe Nr. 74 Regj Nr. 179 Prot., datë 13.02.2018, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Gazmor B Guri”.

04. Sipas Kërkesës Nr. 2789 Prot, datë 23.02.2021 “Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror, u kerkua lirimi nga barrat mbi titujt e pronesise te tatimpaguesit “TIPOGRAFIA USHTARAKE ” sha, pajisur me NUIS (NIPT) J61821057H .

II Bashkimi me perthithje:

Ne daten 19.02.2021, u miratua marreveshja e bashkimi me përthithje të shoqërisë Tipografia Ushtrarake nga shoqëria Shtypshkronja e Letrave me Vlerë. Me përfundimin e procesit të bashkimit, shoqeria "Tipografia Ushtarake" cilesohet si shoqeri e prishur dhe kapitali themeltar i shoqerise nga 66,857,000 Leke behet 0 Leke. Statusi nga Aktiv bëhet Ç’regjistruar. Shoqeria "Shtypshkronja e Letrave me Vlere" me miratimin e Bashkimit me Perthithje ka zmadhuar kapitalin themeltar ne vleren 420,663,000 Leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Rruga "Qemal Stafa", përball porcelanit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 22.04.2023
Bashkimi me Perthithje -Projekt Marreveshja
Bashkimi me Perthithje - Raporti i ekspertit kontabel
Bashkimi me Perthithje - Vendimi i Asamblese
Marreveshje e bashkimit me perthithje date 19.02.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare (Shenimet) 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare (shenimet) 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -7 824 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 6 852 006,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 752 704,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -7 888 925,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 933 038,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 384 064,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 039 638,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -436 309,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 100 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -5 998 698,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -14 300 074,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -13 560 720,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -2 479 039,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: -3 789 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 210 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:14 086 228,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 135 300,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:3 340 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 627 911,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 484 994,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 788 487,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 337 783,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 4 877 962,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 3 841 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 4 430 037,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 7 398 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 8 038 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 5 883 888,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.B / A. Lala/ A. Baja