Skip to content

F E R L U T SH.A.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2017-09-13 12:08:23
JSON

NIPT: J61825086R
Administrator: Ferdinand Ibrahimi
Objekti i Veprimtarisë: 1 - Tregtimi të pjesëve të këmbimit për automjete. 2 - Kryerje kontroll teknik të automjete. 3- Kryerjen e veprimtarisë së peshkimit. Agjensi publicitare dhe marketingu. Studio grafike krijuese dhe realizuese. Menaxhim i hapësirave publicitare të kompanive të ndryshme. "Kryerjen e veprimtarisë në përputhje me kërkesat ligjore të blerjes, mbajtjes, ruajtjes, prodhimit, riparimit, çaktivizimit, tregtimit, shitjes, gjurmimit, transportimit, importimit të armeve dhe të municionit brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, si dhe eksportimit të tyre nga Republika e Shqipërisë". Dhënie automjetesh dhe autobusë me qira. Botim të gazetave të përditshme, javore ose mujore. Import, magazinim dhe tregtim me shumice dhe pakice i vajrave lubrifikante. Transport i rregullt udhëtarësh, shërbim në linje të rregullt transporti me frekuence dhe itinerare të pandryshuara. Transport i rregullt udhëtarësh; shërbim në linje të rregullt transporti me frekuence dhe itinerare të pandryshuara, ku udhëtarët mund të merren dhe të lihen në vendqëndrime të përcaktuara me pare. Shërbimet e rregullta mund të shfrytëzohen nga të gjithë, përjashto rastet kur prenotimi është i detyruar. Ky shërbim kryhet vetëm me autobusë dhe mund të jete qytetës, rrethqytetës, ndërqytetës, ndërkombëtar dhe shërbim i rregullt i specializuar. Transport qytetës; shërbimi i rregullt i transportit me autobusë që plotëson nevojat e popullsisë së një qyteti. Brenda vijave kufizuese të tij duke lidhur qendra të rëndësishme ekonomike dhe sociale me pjesët e tjera të qytetit. Transport rrethqytetës. Pike servisi, Veprimtari Autoriparimi ( repart- motorist dhe kutia e shpejtësisë, repart-elektroaut, repartkarroboje, repart-xhenerik, repart-diagnostrifikimi)
Emërtime të tjera Tregtare: F E R L U T SH.A.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 27.03.2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 289 600 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Altin Marjani, Katerina Ibrahimi, Lindita Kushi,
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz AA 032 NZ Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz AA 033 NZ Tiranë Tiranë Tiranë AA 130 DD Tiranë Tiranë Tiranë AA 121 DD Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz TR 4809 T Tiranë Tiranë Tiranë TR 5716 U Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz TR 4804 T Tiranë Tiranë Tiranë AA 423 DD Tiranë Tiranë Tiranë TR 5718 U Tiranë Tiranë Tiranë TR 5711 U Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz, AA 037 OH Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz AA 039 PF Tiranë Tiranë Tiranë AA 127 DD Tiranë Tiranë Tiranë AA 129 DD Tiranë Tiranë Tiranë Qendra Tregtare Olympia,Rruga Ymer Kurti,prane Postes nr 8. Tiranë Tiranë Tiranë AA 124 DD Tiranë Tiranë Tiranë TR 7371 D Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz, AA 036 OH Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz, AA 038 OH Tiranë Tiranë Tiranë Njesia Bashkiake nr.11, Rruga Durrësit nr.61 Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz AA 034 NZ Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz, AA 035 OH Tiranë Tiranë Tiranë TR 5714 U Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz AA 046 PS 4 Tiranë Tiranë Tiranë AA479CZ Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz TR 4802 T Tiranë Tiranë Tiranë TR 5715 U Tiranë Tiranë Tiranë TR 5720 U Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz TR 4807 T Tiranë Tiranë Tiranë Rruga "Myslym Keta", nr. 5 Tiranë Tiranë Tiranë TR 5712 U Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz TR 4806 T Tiranë Tiranë Tiranë TR 5719 U Tiranë Tiranë Tiranë AA 128 DD Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz AA 031 NZ Tiranë Tiranë Tiranë TR 5717 U Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz AA 045 PS Tiranë Tiranë Tiranë TR 5713 U Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz TR 4803 T Tiranë Tiranë Tiranë AA 122 DD Tiranë Tiranë Tiranë AA 126 DD Tiranë Tiranë Tiranë Autobuz TR 4805 T Tiranë Tiranë Tiranë AA 125 DD
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
MK -
Çështje Ligjore: Numri i ceshtjes: CN-334689-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.209/8 Dosje, datë 14.06.2017, "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me Nr.8756 Prot, datë 14.06.2017, ku është urdhëruar: Sekuestrimin e aktiveve të personit juridik shoqëria "Ferlut" sha me NIPT J61825086R.
Numri i ceshtjes: CN-344872-06-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.209/16 Dosje, datë 16.06.2017,protokolluar nga QKB me Nr.9155 Prot, datë 21.06.2017 lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Euglent Osmanaj, ku është urdhëruar: "Heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e personit juridik shoqëria "Ferlut" sha me NIPT J61825086R me perfaqesues ligjor Ferdinand Ibrahimi, me adrese Njesia bashkiake nr 3, Rruga Bardhyl, pallati nr 3, ZK.8140, kati 1, Tiranë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njesia bashkiake nr 3, Rruga Bardhyl, pallati nr 3, ZK.8140, kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -25 115 518,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -906 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -11 061 384,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -12 979 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:223 292 625,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: -906 844,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015