Skip to content

SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-14 22:48:13
JSON

NIPT: J61827076U
Administrator: Besmir Hysa
Objekti i Veprimtarisë: Shtypshkrimi i të gjitha llojeve të biletave, biletave të llotarisë, faturave dhe formularëve që kanë të gjitha numër serie dhe që shërbejnë për tu konvertuar në para, si dhe biletat e transportit rrugor të udhëtarëve, kinemave, teatrove etj.; Shtypshkrimi i të gjitha biletave të llotarive; Shtypshkrimi i të gjitha llojeve të formularëve me numër serie; Shtypshkrimi i të gjitha llojeve të faturave me numër serie; Shtypshkrimi i pullave fiskale të te gjitha llojeve dhe pullave të tjera me numër serie; Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: SHTYPSHKRONJA E LETRAVE ME VLERE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01.09.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 420 663 000,00
Numri i pjesëve: 420 663
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Arjana Dyrmishi; Dajna Sorensen; Silvia Qesku; Majlinda Demko; Diana Dervishi; Rudolf Papa (Kryetar)
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I-Masat e sekuestros Konservaive:
Në datë 14.07.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.1508/7 0590-16 Prot, datë 07.07.2016 të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Kodra Bailiff Service”, është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e subjektit "Shtypshkronja e Letrave me Vlerë” sh.a Nipt-J61827076U, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar." Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 04.08.2016, në bazë të Urdhrit Nr. 1518/15-0590-16 Prot datë 27.07.2016, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore Kodra Bailiff Service.

Bashkimi me Perthithje te shoqerise "Tipografia Ushtrarake":
Ne date 07.10.2020: Ne baze te Vendimit tw Asamblese Nr.01 date 04.1.2018 eshte kerkuar te filloje procesi i Bashkimit me Perthithje te shoqerise "Tipografia Ushtarake" Sh.a (shoqeria e perthithur) nga shoqeria "Shtypshkronja e Letrave me Vlere" Sh.a(shoqeri perthithese). Procesi do te ndiqet nga admnistratori i shoqerise "Shtypshkronja e Letrave me Vlere" Sh.a Z.Artan Gjoka qe do te jete edhe administratori i shoqerise perthithese.
02.Ne date 25.02.2021: Ne baze te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme Nr.09 date 08.02.2021, eshte miratuar Marreveshja e Bashkimit me Perthithje te shoqerise perthithese "Tipografia Ushtarake" nga shoqeria perthithese "Shtypshkronja e Letrave me Vlere". Sha. Me miratimin e marreveshjes, shoqeria "Tipografia Ushtarake" cilesohet e prishur dhe me status Ç'regjistuar ndersa shoqeria e "Shtypshkronja e Letrave me Vlere" Sh.a ka ndryshyar kapitalin themeltar nga 430,238,000 Leke ne 420,663,000 Leke si rrjedhoje e aktiveve neto te rezultatit te perthithjes ne vleren -9,575,000 Leke (Raporti i Audituesit Ligjor).
Ndryshime
Shënime: Ne date 07.07.2020: Ne baze te Kerkeses Nr.11823Prot Date 25.06.2020 te Drejtorise se Pergjithshme te Tatimeve eshte kerkuar saktesimi ne QKB te pronesise ku nga "Shqiptare 100%" te behet "Shqiptare Shteterore".
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Ish Tipografia Ushatarake.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 10.04.2021
Bashkimi me Perthithje - Vendimi i Asamblese
Bashkimi me perthithje- Raporti i Audituesit Ligjor
Bashkimi me Perthithje - Raporti i miratimit
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare (Shenimet) 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 32 190 603,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 106 149 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 75 699 635,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 77 414 103,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 108 345 649,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 107 189 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 58 332 248,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 14 934 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 30 326 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 55 486 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 52 064 479,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 27 138 955,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 4 541 155,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:228 247 013,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:345 645 793,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:311 358 868,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:288 593 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:316 490 473,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:282 318 327,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 175 458 773,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 112 817 871,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 147 819 896,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 193 465 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 179 472 854,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 56 671 448,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 26 998 180,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B