Skip to content

"ALBKROMI"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-29 08:55:59
JSON

NIPT: J61827513H
Administrator: Agim Bega, Gentian Dalipaj (likuidator)
Objekti i Veprimtarisë: Hapja, përgatitja, nxjerrja, pasurimi dhe përpunimi i mineralit të kromit me rezultat përfundimtar prodhimi i mineralit të kromit, koncentratit të kromit e ferrokromit. Shitja e blerja e mineralit të kromit, koncentratit të kromit, ferrokromit si dhe materialeve, makinerive e pajisjeve që përdoren në industrinë e kromit. Shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e vendburimeve minerare, hapja dhe mbyllja e vendburimeve të reja e atyre ekzistuese për prodhimin e mineralit të kromit e mineraleve të tjera, etj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBKROMI
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 18/01/1996
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 405 413 224,00
Numri i pjesëve: 3 405 413
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Ilir Shemili; Gole Vasha; Indrit Selba; Ylli Panariti; Edmond Bejleri; Albert Brojka; Pjereta Sata; Alfred Mero; Genc Çifliku.
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Prishja e Shoqërisë:
01.Në datë 24.03.2004: Në bazë të Urdhrit Nr.38 datë 01.03.2004, të Ministrisë së Ekonomisë, është kërkuar prishja e shoqërisë për shkak të vështirësive ekonomike. Statusi i shoqërisë nga "Aktiv" kaloi në "Shoqëri në likuidim e sipër." Likuiditator u emërua Mark Pepkolaj.
02.Në datë 02.11.2005: Në bazë të Urdhrit Nr.49 datë 12.10.2005 të aksionerit të shoqërisë Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, është miratuar emërimi i likuiditatorit Kujtim Mezini dhe largimi i likuiditatorit Mark Pepkolaj.
03.Në datë 06.11.2009. Në bazë të Urdhrit Nr.292 datë 27.10.2009, është miratuar emërimi i likuiditatorit Agim Bega dhe largimi i likuiditatorit Kujtim Mezini.
04.Në datë 28.12.2010: në bazë të Urdhrit Nr.888 dhe Nr.889 datë 16.12.2010, është miratuar emërimi i likuiditatorit Fejzi Lila dhe largimi i likuiditatorit Agim Bega.
05.Në datë 18.04.2013: në bazë të urdhrit Nr.256 datë 15.04.2013, është miratuar emërimi i likuiditatorit Kujtim Mezini dhe largimi i likuiditatorit Fejzi Lila.
06.Në datë 11.02.2014:Në bazë të Urdhrit Nr.50 datë 01.11.2013, është miratuar emërimi i likuiditatorit Kujtim Bebja dhe largimi i administratorit Kujtim Mezini.
07.Në datë 24.03.2014: Në bazë të Urdhrit Nr.186, datë 17.03.2014 dhe Nr.187 datë 17.03.2014, është miratuar emërimi i likuiditatorit Mentor Spahiu dhe largimi i likuiditatorit Kujtim Bebja.
08.Në datë 07.05.2018:Në bazë të Urdhrit Nr.128 datë 27.04.2018, është miratuar emërimi i likuiditatorit Flamur Qeli dhe largimi i likuiditatorit Mentor Spahiu.

09.Me date 02.06.2022, me vendim te asamblese se pergjithshme, u emerua Z. Gentian Dalipaj ne detyren e likuidatorit te shoqerise.

10.Me date 09.05.2022, me vendim te asamblese se pergjithshme, u lirua nga detyra likuidatori Flamur Qeli.

II-1.Në datë 22.12.2017: Është bërë depozitim i Urdhrit Nr. 3821 -15 Regj., Nr. 40732 Prot., datë 13.12.2017, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore “Shërbimi Përmbarimor ASTREA”, është urdhëruar: "Vendosjs e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërise “ALBKROMI” sh.a, me Nipt- J61827513H ". Pala kreditore: Shoqëria "Ylberi" Sh.p.k me NUIS J78311906O.
2.Ne date 19.07.2019:Ne baze te depozitimit te Urdhrit Nr.478Prot, date 15.07.2019 te leshuar ngaPermbaruesja Gjyqesore Private Ina Barjamaj eshte urdheruar:"Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit shoqeria“Albkromi” sh.a me NIPT- J61827513H si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter."
03.Ne date 06.03.2020: Ne baze te Urdhrit Nr.Nr.948/D, Nr.948/5Prot., datë 24.02.2020 te lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqesore "ALBASE" është urdhëruar: Qendra Kombetare e Biznesit Tirane te beje bllokimin dhe sekuestrimin e pales debitore: Shoqeria “ALBKROMI” sh.a me administrator Agim Bega, me NIPT- J61827513H." Kjo mase eshte hequr ne date 25.03.2020 ne baze te Urdhrit Nr.948/D &Nr.948/8 D date 26.02.2020 te leshuar nga shoqeria e permbarimit "Albase" Sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës; Skënderbej.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 29.04.2023
Vendimi i asamblese per emerimin e likuidatorit date 02.06.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Prishja e Shoqerise ALBKROMI
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -2 204 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -70 814,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 680 641,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -9 587 507,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -568 366,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -274 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 442 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -28 517 782,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -3 607 506,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -217 789 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -79 401 325,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 942 917,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:17 043 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:21 816 874,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:18 020 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:4 380 075,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 244 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 18 478 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 28 638 917,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 12 417 985,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 34 265 607,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 9 320 917,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.B / A. Lala