Skip to content

Shperndarja e Librit Shkollor (Perthithur nga Petrol Alba- K81706017T)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-09 08:42:26
JSON

NIPT: J61903001V
Administrator: Hilmi Braçe
Objekti i Veprimtarisë: Shtypje, botimin, ribotimin, shpërndarjen dhe tregtimin e teksteve shkollore, botimin, shtypjen, tregtimin, shpërndarjen e revistave për fëmije dhe të rinj.
Emërtime të tjera Tregtare: Shperndarja e Librit Shkollor
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09.05.2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 225 452 000,00
Numri i pjesëve: 225 452
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Adriana Sheti; Ilia Gjermani; Anthulla Ruci
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Falimentimi
01.Në datë 22.06.2004: Në bazë të Urdhrit Nr.177 datë 02.06.2004, është miratuar prishja dhe shpallja e falimentimit të shoqërisë “Shpërndarja e Librit Shkollor”, si rrjedhojë e situatës jo të mirë ekonomiko-financiare, humbja e objektit kryesore të veprimtarisë dhe detyrimeve të shumta të palikujduara. Likuiditator i shoqërisë është vendosur Vladimir Shkurti. Statusi i shoqërisë nga “Aktiv” u ndryshua në “Shoqëri në Likuidim e sipër”.
02. Në datë 12.10.2005: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.30 datë 04.10.2005, është miratuar emërimi i likuiditatores Lindita Delia dhe largimi i likuiditatorit Vladimir Shkurti.
03.Në datë 23.12.2009: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.1087 datë 18.12.2009, është miratuar emërimi i likuiditatorit Lulzim Deçe dhe largimi i likuiditatores Lindita Delia.
04.Në datë 24.5.2013: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.445 datë 20.05.2013, është miratuar emërimi i likuiditatorit Shkëlqim Ndreu dhe largimi i likuiditatorit Lulzim Deçe.
05.Në datë 19.11.2013: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.46 datë 20.10.2013, është miratuar emërimi i likuiditatorit Petrit Perhati dhe largimi i likuiditatorit Shkëlqim Ndreu.
06.Në datë 10.02.2014: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.156 datë 28.12.2013 dhe Nr.90 datë 03.02.2014, është miratuar emërimi i likuiditatorit Gentian Dalipaj dhe largimi i likuiditatorit Petrit Perhati.
07.Në datë 29.07.2016: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.5098/2 datë 29.07.2016 dhe është miratuar emërimi i likuiditatorit Vasil Dilo dhe largimi i likuiditatorit Gentian Dalipaj.
08.Në datë 06.04.2018: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.75/1 datë 26.03.2018 dhe është miratuar emërimi i likuiditatorit Erlin Shyti dhe largimi i likuiditatorit Vasil Dilo.
09.Në datë 31.10.2018: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.287 datë 25.10.2018 dhe është miratuar emërimi i likuiditatorit Nermin Bardulla dhe largimi i likuiditatorit Erlin Shyti. Gjithashtu, me anë të procesit të bashkimit me përthithje është miratuar nisja e procesit të bashkimt të shoqërisë “Petrol Alba Sh.a” (shoqëria përthithëse) me shoqërisë “Shpërndarja e Librit Shkollor” Sh.a (shoqëria e përthithur).

II-BASHKIMI ME PERTHITHJE (Shoqeri Perthithur nga PETROL ALBA)
01.Në datë 31.10.2018: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.287 datë 25.10.2018 është miratuar nisja e procesit të bashkimt të shoqërisë “Petrol Alba Sh.a” (shoqëria përthithëse) me shoqërisë “Shpërndarja e Librit Shkollor” Sh.a (shoqëria e përthithur).
02.Ne date 21.05.2019: Eshte bere depozitimi i marreveshjes per bashkimin, date 17.01.2019 ndermjet shoqerise perthithese “PETROL ALBA “ sha, me NUIS (NIPT) K81706017T, shoqerise se perthithur “Shperndarja e Librit Shkollor ” sha, me NUIS (NIPT) J61903001V dhe Depozitimi i Raportit mbi bashkimin me perthithje. Procesi nuk ka perfunduar akoma.
03.Ne date 17.03.2022: Ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.33 date 22.02.2022 eshte rikonfirmuar edhe nje here vendimi i vitit 2019 per miratimin e Marreveshjes se Bashkimit me Perthithje te shoqerise "Shperndarja e Librit Shkollor " (shoqeria e perthithur) me shoqerine "Petrol Alba" (shoqeria perthithese). Me perfundimin e bashkimit me perthithje, statusi i shoqerise se perthithur duhet te ishte i Ç'regjisturar (akoma nuk eshte reflektuar ne QKB pasi eshte "ne proces likuidimi") ndersa shoqeria Perthithese Petrol Alba ka rritur kapitalin themeltar nga vlera 2.651.973.000 Leke ne vleren 2.877.425.000 Leke (e pareflektuar ne ekstraktin e QKB-se).
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Kavajës.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Likuidimi i Shoqerise Shperndarja e Librit Shkollor
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 09.04.2022
Bashkimi me perthithje - Urdhri i aksionerit
Bashkimi me perthithje - Raporti
Bashkimi me perthithje - Marreveshja
Vendimi i Asamblese per miratimin e Bashkimit me Perthithje
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 647 434,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 035 060,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -14 010 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -8 169 923,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 155 269,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -27 025 387,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 67 880 898,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 21 206 789,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 17 931 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:9 402 863,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:44 917 036,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:63 360 517,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 39 964 284,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 14 612 918,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 37 161 826,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 95 107 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 33 937 735,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 30 085 314,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B