Skip to content

"NIMEKS" (Ne proces perthithje nga K81706017T)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-05-01 13:46:59
JSON

NIPT: J62006501S
Administrator: Teodor Vide
Objekti i Veprimtarisë: Trajtim, menaxhim dhe tregtim të produkteve ushqimore.
Emërtime të tjera Tregtare: "NIMEKS"
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 16.10.2001
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 109 658 748,00
Numri i pjesëve: 109 658
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Albana Osmanaj; Besnik Ylli; Zarina Taja
Statusi: Në proces likuidimi
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I-Likuidimi i shoqerise:
01.Në datë 09.10.2007: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.751 datë 09.10.2007, është miratuar prishja dhe shpallja e likuidimit të shoqërisë “Nimeks” Sh.a, si dhe emërimi i likuiditatorit Gani Ismaili.
02. Në datë 11.09.2009: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.772 datë 11.09.2009, është miratuar emërimi i likuiditatores Shpresa Sagajeva dhe largimi i likuiditatorit Gani Ismaili.
03.Në datë 20.02.2010: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.83 datë 08.02.2010, është miratuar emërimi i likuiditatorit Bajram Likmeta dhe largimi i likuiditatores Shpresa Sagajeva.
04.Në datë 15.03.2013: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.139 datë 04.03.2013, është miratuar emërimi i likuiditatores Miranda Koka dhe largimi i likuiditatorit Bajram Likmeta.
05.Në datë 23.04.2013: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.288 datë 17.04.2013, është miratuar emërimi i likuiditatorit Gëzim Keqi dhe largimi i likuiditatores Miranda Koka.
06.Në datë 24.09.2015: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.875/5 datë 16.04.2015, është miratuar emërimi I likuiditatorit Sokol Skëndaj dhe largimi i likuiditatorit Gëzim Keqi.
07.Në datë 29.12.2016: Në bazë të Urdhrit të aksionarit Nr.10/101 datë 27.12.2016, është miratuar emërimi i likuiditatores Ardiola Huta dhe largimi i likuiditatorit Sokol Skëndaj.

II-Masat konservatore:
1.Ne date 19.07.2019: Ne baze te Urdhrit nr. 2896Prot., datë 11.07.2019 te lëshuar nga “Shoqëria Përmbarimore E.G BAILIFF” është urdhëruar QKB për: “Vëndosjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit nga pala debitore shoqëria “NIMEKS” SHA me Nipt J62006501S." Kjo mase eshte hequr ne date 29.01.2020 ne baze te Urdhrit Nr.742 Date 23.01.2020 te leshuar nga shoqeria permbarimore E.G.Bailiff Service.
02.Ne date 24.12.2019: Ne baze te Urdhrit Nr.248 Prot., me Nr.132 Regj., datë 09.12.2019, te lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Valbona Qehaja” është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/luotat që zotëron pal debitore Shoqëria “NIMEKS” SHA, me Nuis/Nipt J62006501S." Kjo mase eshte hequr ne date 04.02.2020 ne baze te Urdhrit nr.14 date 24.01.2020 te leshuar nga Permbaruesi GJyqesor Privat "Valbona Qehaja".
03.Ne date 05.06.2020: Ne baze te urdhrave Nr. 1814 Prot., datë 01.06.2020, Nr. 1819 Prot., date 01.06.2020, te lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Ermir Godaj eshte urdhëruar: Vendosja e sekuestros konservative mbi pasurinë dhe kapitalin e debitorit, shoqëria “ Nimeks” sha, me NUIS (NIPT) – J62006501S, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi. Kjo mase eshte hequr ne date 06.10.2020 ne baze te Urdhrit 4333 date 28.09.2020 te leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Ermir Godaj.
04.Ne date 10.02.2021 eshte depozituar Kerkesa per Vendosje te mases se Sigurimit të detyrimit tatimot Nr. 3944 prot, date 18.12.2020, mbi Tatimpaguesin "NIMEKS" me NIPT J62006501S.

III-Bashkimi me perthithje: Ne date 17.12.2020: Ne baze te Vendimit te Asamblese te aksionarit te Vetem Nr.109 date 26.11.2019 dhe Marreveshjes me Perthithje Nr.Prot 74/2 date 13.11.2020 eshte bere miratimi i bashkimit me perthithje te shoqerise NIMEKS Sh.a, shoqeri ne likuidim (shoqeria e perthithur) nga shoqeria "PetrolAlba" Sh.a, shoqeri ne likuidim (shoqeria perthithese). Shoqeria "Petrol Alba" Sh,a ka perthithur edhe shoqerite Kombinati Energjitik Sh.a, Beratek Sh.a, Bursa e Tiranes Sh.a ne baze te Vendimit te Asamblese date 26.11.2019 dhe raporteve te Bashkimit me Perthithje date 13.11.2020.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Abdyl Frasheri, objekt me nr pasurie 2/355+1-N11 dhe zone kadastrale nr 8270, Tirane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Likujdimi Shoqerise Nimeks Sh.a
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 13.03.2021
Bashkimi me Perthithje i "Nimeks" Sh.a nga "Petrol Alba" Sha (Dokumentacion)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare (Shenimet) 2018
Pasqyra Financiare 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 154 171,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -4 019 256,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -5 411 828,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 409 238,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 605 158,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -5 477 839,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -13 052 494,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -32 630 300,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -5 809 972,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: -2 062 588,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:12 029 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:120 094,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:18 076 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:80 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 80 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 315 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 9 814 480,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 5 994 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 3 555 409,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.B