Skip to content

AUTO STAR ALBANIA (Ish ASA AUTO STAR ALBANIA)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-11-02 14:38:45
JSON

NIPT: J62023007G
Administrator: Musa Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Importin, eksportin dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të të gjitha llojeve të mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve të transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin me shumicë apo pakicë të pjesëve të këmbimit, aksesorëve , agregateve për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë pjesët e këmbimit për të gjitha llojet e autoveturave, mjeteve motorike për transportin e pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Kryerjen e shërbimeve të mirëmbjatjes dhe të riparimit (servisit) për të gjitha llojet e mjeteve motorike, duke përfshirë kryerjen e këtij shërbimi për autoveturat, mjetet e transportit të pasagjerëve, kamionëve dhe transportierëve të çdo lloji. Riparimin dhe kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes për motorët e mjeteve lundruese (anijeve). Importimin dhe përdorimin nga shoqëria dhe për tregtimin në tregun e brendshëm të vajrave, lubrifikantëve dhe të nënprodukteve të tyre. Dhënia me qira tek të tretët të të gjitha llojeve të automjeteve. Kryerja e veprimtarisë tregtare në aktivitete publiciteti, reklamash, marketing, sponsorizimi, etj. Veprimtari në fushën e ofrimit te shërbimit të gjurmimit me GPS. Importin, tregtimin, projektimin, instalimin dhe programimin e paisjeve të sistemit GPS, si dhe monitorimin ne distance të automjeteve me anë te sistemit GPS. Ushtrimin e aktivitetit të Ofiçinës (Qendres Teknike) të Tahografit. Ushtrimin e veprimtarisë së trajtimit të praktikave të qarkullimit te mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove (agjencive). Kryerja e këshillimit, asistencës, përshpejtimit të procedurave dhe plotësimit të dokumentacionit per llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të kryejë veprimtari që lidhen me qarkullimin rrugor të mjeteve me motor dhe/ose rimorkiove. Veprimtari në fushën e shërbimit per kontrollit teknik të mjeteve me motor dhe rimorkiove te tyre, (Qendër e Kontrollit Teknik), perfshi këtu edhe kontrollin e detyrueshëm të tyre dhe paisjen me Çertifikatën e Vlefshme të Kontrollit Teknik per mjetet me motor dhe rimorkiove të tyre në Republiken e Shqiperisë. Veprimtari në fushën e ofrimit të shërbimit të këshillimit, asistencës, përshpejtimit të procedurave dhe plotësimit të dokumentacionit për llogari të çdo personi ose subjekti që kërkon të kryejë veprimtari që lidhen me procedurat doganore. Aktivitet në fushën e shitblerjes së pasurive të paluajtshme. Veprimtari në fushën e ofrimit të shërbimit të ruajtjes dhe ekspozimit për të gjitha llojet e automjeteve në mjediset/ambjentet e saj, për palët e treta. Veprimtari në fushën e transportit rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë dhe me qira.
Emërtime të tjera Tregtare: AUTO STAR ALBANIA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 30.07.1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 140 000 000,00
Numri i pjesëve: 114 000
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: KASTRATI SHA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30.04.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K21711502V, me adresë në Durrës, Lagjia 14, Rruga “Tiranës”, ura e “Dajlanit”, me administrator Gani Kastrati, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 21.10.2019)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Shkëlqim Spahiu, Muharrem Bardhoci, Shefqet Kastrati
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Mercedes Benz TR 3673 N
2) Tiranë, Mercedes Benz TR 7389 I
3) Tiranë, Mercedes-Benz Vito 110 CDI me targa AA 697 BT
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.3.B.2 - Shitblerja e mjeteve rrugore me motor dhe/ose e rimorkiove te reja ose te perdorura
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.3.B.3 - Tregtimi i pjesëve të këmbimit të mjeteve rrugore me motor dhe/ose të rimorkiove
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Lagjja Kashar, autostrada Tiranë Durrës, km 7, godinë 2-katëshe, nr 10

Adresa:
1) Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë Durrës, Km 7, Pasuria me Zonë Kadastrale 2119, Nr Pasurie 148/39, Vol 8, Faqe 240
2) Tiranë, Njësia Administrative Nr. 11, Rruga e Durrësit, Nr.Pasurise 7/411, Z. Kadastrale Nr.8210, Volumi 29, Faqe 180
3) Fier, Lagjja Kryengritja e Fierit, Unaza Fier, Rruga Nacionale Fier-Vlorë, Zona Kadastrale 8531, Nr. Pasurise 10/389, Ndërtesë 1 katëshe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.10.2019
Akti I themelimit
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 10.12.2002
Vendimi i asamblese per zvogelimin e kapitalit 28.01.2014
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 28.04.2014
Vendimi per shnderrimin e formes ligjore te shoqerise 04.02.2015
Raporti I ekspertit per shnderrimin e "Auto Star Albania" ne shoqeri aksionere, date 05.02.2015
Vendimi per pranimin si ortak te Kastrati sh.a 23.09.2015
Vendimi per pranimin si ortak te Kastrati sh.a 23.09.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 90 252 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 57 618 274,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 920 717,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -17 742 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -33 465 657,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -19 939 703,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -51 180 804,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 28 454 380,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 20 244 811,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 625 675 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 041 894 462,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 740 167 987,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:636 636 942,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 585 875 819,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 575 996 129,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 636 881 205,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 734 429 853,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 744 363 720,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala