Skip to content

Remonti Elektrik
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-23 09:52:57
JSON

NIPT: J62903394N
Administrator: Koço Kokëdhima
Objekti i Veprimtarisë: Riparimet dhe remontet e mesme dhe kapitale te makinave elektrike rrotulluse te cdo tipi, fuqie e tensioni. Sherbim dhe remont kapital te transformatoreve te fuqise, furrave elektrike,rrotulluese reaktoreve te cdo tipi,fuqie dhe tensioni.Sherbime dhe remont kapital i te gjitha pajisjeve elektrike dhe çdo operacion financiar dhe tregtar qe lidhet me veprimtarine e saj ose qe jane te lidhur me te gjithe pasurine e shoqerise.Prodhimi i energjise elektrike nepermjet shfrytezimit te burimeve te rinovueshme te energjise, per vetekonsum apo per ta shperndare ne rrjetet e energjise elektrike. Shperndarja dhe furnizimi i energjise elektrike. Tregtimi i energjise elektrike, brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke perfshire, por pa u limituar ne: shitje, blerje, import, eksport, ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Te kryeje cdo veprim tjeter ne funksion te objektit te veprimtarise se saj. Diagnostikimi, testimi gjate procesit te riparimit dhe testimi perfundimtar pas riparimit te makinave rrotulluese te cdo tipi, fuqie e tensioni, te transformatoreve te fuqise, furrave elektrike dhe reaktoreve te cdo tipi, fuqie e tensioni. Kryerjen e çdo operacioni tregtar dhe financiar qe ka te beje me shitjen dhe blerjen e objekteve te tilla, si objekte arti, objekte antike, objekte te tjera te kesaj natyre.
Emërtime të tjera Tregtare: REMONTI ELEKTRIK SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 02/08/1995
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 469 840 222,00
Numri i pjesëve: 469 840
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Pandora Kumanaku, Erjon Lena, Pëllumb Kika
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 18.11.2011, me ane te Urdhrit Nr.2393 Prot, Nr.408 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services Albania” shpk, u vendos masa e sekuestros konservative në kuotat/aksionet që zotëron debitori Koço Theodhori Kokëdhima në shoqërinë “Remonti Elektrik” sha , me NUIS ( NIPT)- numri unik i identifikimit të subjektit J62903394N, si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

II. Me date 12.12.2011, me ane te shkreses Nr.2506 Prot te shoqerise permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k. per sqarim ne lidhje me urdhrin e sekuestros konservative Nr. 2393 Prot. date 18.11.2011 te shoqerise permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k.

III. Me date 06.06.2012, me ane te Urdhrit per heqjen e sekuestros konservative nr.1212 Prot, nr.408 Regj, dt. te shoqerise permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative te urdheruar nga shoqeria permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k. me shkresen nr.2393 prot, date 18.11.2011 nga kuotat/aksionet qe zoteron debitori Koço Theodhori Kokedhima ne shoqerite tregtare te regjistruara prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

IV. Me date 06.06.2012, me ane te Urdhrit per heqjen e sekuestros konservative nr.1212 Prot, nr.408 Regj, dt. te shoqerise permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative te urdheruar nga shoqeria permbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k. me shkresen nr.2393 prot, date 18.11.2011 nga kuotat/aksionet qe zoteron debitori Koço Theodhori Kokedhima ne shoqerite tregtare te regjistruara prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

V. Me date 31.05.2013, me ane te Urdherit Nr.3227 Prot, Nr.Dosje 874, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese Private “TRIS” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros nga kuotat e Koco Theodhori Kokedhima te bllokuara me shkresen Nr.4499 Prot, date 15.08.2012.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, BRADASHESH KOMB. SIDERURGJIK

Adresa:
Tirane, Rruga "Ismail Qemali", pallati "Abissnet", kati i Tete, Tirane.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 23.09.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendim per Leshimin e Deshmise se Trashegimise date 25.11.2004
Konrate shit-blerje aksionesh date 11.09.2013
Deshmi trashegimie testamentare date 24.11.2017
Kontrate shit-blerje aksionesh date 27.03.2016
Kontrate shit-blerje aksionesh date 12.06.2018
Kontrate shitblerje aksionesh date 17.04.2013
Urdher Nr.1/11 date 18.08.1995 per shitjen e aksioneve te shoqerise anonime Remonti Elektrik Elbasan
Kontrate shit-blerje aksionesh date 02.05.2018
Kontrate shit-blerje aksionesh date 26.03.2018
Kontrate dhurimi kuotash date 14.11.2017
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 30.03.2010
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 04.11.2010
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 19.10.2011
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit te shoqerise date 23.10.2017
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 14.11.2016
Vendimi i asamblese se aksionareve per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 24.11.2014
Vendimi i asamblese se aksionareve per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 16.11.2012
Vendimi i asamblese se aksionareve per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 23.09.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 55 861 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 52 745 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 99 985 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 100 857 922,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 107 511 731,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 100 774 056,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 69 883 541,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 69 623 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 16 951 199,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:133 729 921,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:124 628 141,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:175 637 411,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:161 318 889,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:157 722 905,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:140 906 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 100 224 242,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 166 939 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 46 567 132,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala