Skip to content

RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-10-26 12:21:06
JSON

NIPT: J62904264O
Administrator: Kujtim Hasa
Objekti i Veprimtarisë: Ndermarje ndertimi per vete dhe per llogari te te treteve ne kryerjen e veprimtarive ndertimore, ndertime civile, industriale, ndertime hidroteknike, diga, damba, tunele, ura, rruge te çdo kategorie, ndertime bujqesore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike, hidrosanitare etj. qe lidhen me to.Projektim, ndertim, zbatim dhe supervizim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Zhvillim te dekorit te mjedise urbane dhe punime restaurimi. Investime ne ndertime civile, pallate, ne ndertime industriale, bujqesore e turistike. Tregtim me shumice dhe me pakice te te gjithe mallrave industriale, ushqimore, ndertimore dhe bujqesore. Tregtim me shumice e pakice, eksportim-importim-tranzitim dhe artikuj te ndryshem industrial; ushqimore; bujqesore; blegtoral; konfeksione; pije alkoolike, duhan, cigare, prodhime farmaceutike dhe dentare, makineri e paisje, makineri dhe paisje te te gjitha llojeve perfshire edhe vegla pune, paisje sinjalizimi, alarmi dhe sigurimi, kondicionere, ventilatore, paisje ventiluese, ngrohesa diellore etj.Materiale ndertimi dhe mobilimi te jashtem dhe te brendshem dhe hidrosanitare. Konstruksione dhe panele te gatshem dhe gjysem te gatshem ndertimore; Automjete te çdo lloji, marke dhe tonazhi dhe pjese kembimi per to.Frigorifere dhe dhoma frigoriferike dhe paisje te tyre, paisje elektroshtepijake dhe paisje elektrokulturore; hidrosanitare, materiale ndertimi, paisje druri, ene kuzhine, lavanteri,mpjante gazi, ashensore, shkalle te levizshme. Servis automjetesh dhe larje makinash. Prodhim dhe tregtim dyer dhe dritare duroalumini si dhe konstruksione metalike per te gjitha llojet. Hapjen e Agjensive te udhetimit, turistike dhe reklamash. Hapjen e Agjensive per shitjen e biletave ajrore, detare dhe tokesore.Transport udhetaresh dhe mallrash per vete dhe te trete brenda dhe jashte teritorit te Republikes se Shqiperise. Hapjen e qendrave dhe komplekseve sportive per argetirnin dhe clodhjen e njerezve, salla lojrash, salla per ushtximin e forces per femije dhe te rritur. Hapjen e qendrave estetike, masazheve, kozmetike etj. Paisje zyrash, motele, hotele, mobileri, kabina dhe objekte druri, aktivitet turistik, bar dhe restorante . Gjueti sportive dhe turistike. Grumbullirni, kultivimi dhe perpunimi i bimeve mjeksore dhe etero-vajore. Veprimtari industriale per prodliirnin e paisjeve, rezervuareve etj. per industrine ushqimore Veprimtari tregtare import-eksport te linjave teknologjike dhe paisjeve te industrise ushqimore, rezervuare, pjese nderrimi industriale auto, atrecatura, aksesore, laboratore etj. Dhenien me qera te ambjenteve qe shoqeria ka ne pronesi ose ne perdorim. Kultivimi i barierave per inerte. prodhim i betoneve, elementeve te papergatititur e paratensionuar. Prodhim i asfaltobetoneve. Ndertime te reja dhe rikonstruksione te objekteve civile. Punime ne siperfaqe te gjelberta e mirembajtjen e tyre. Grumbullim, perpunim, tregtim i mbetjeve dhe skrapeve metalike. ndertim vepra arti te mesem e te medha. Hoteleri-turizem. transport mallra dhe udhetare brenda e jashte vendit. Shfrytezim, tregtim, import eksport i mineraleve te grupit 1,2,3,4. Ruajtje magazinim transport dhe perdorim lende plasese sipas legjislacionit shqipetar ne fuqi. Prodhim polisteroli, prodhim sfungjeri. Shkaterrim, demolim te mjeteve dhe makinerive per skrap. Shkrirje metalesh. Grumbullim, seleksionim, trajtim, asgjesim, shkrirje dhe perpunim, tregtim i mbetjeve dhe skrapeve metalike me ngjyre te te gjitha llojeve. Financimi, projektimi, ndertimi, shfrytezimi, mirembajtje, te veprave hidro-energjitike. Prodhimi, furnizimi, transmetimi, instalim te prodhimit te energjise dhe veprave hidro-energjitike, shperndarje, importi dhe eksporti, shitje e energjise elektrike te prodhuar. Studim, projektim, asistence teknike per mbrojtjen nga zjarri te ndertesave industriale dhe civile. Sherbime ekspertize ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin si dhe hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Import-Eksport te materialeve dhe pajisjeve te ndryshme elektromekanike te çdo lloji ne funksion te (digave , hidrocentraleve,nenstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me shumice dhe pakice brenda dhe jashte vendit, dhenien e asistences teknike per mirembajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe te çdo materiali tjeter ndihmes te sistemit dhe rrjetit elektrik. Punime dhe instalime te ndryshme elektrike dhe mekanike. Sherbime te ndryshme dhe punime sherbimesh ne te gjitha fushat sipas shperndarjes se energjise. Tregtim me shumice dhe pakice te materialeve te ndryshme elektrike dhe pajisjeve te tyre etj. Projektim, zbatim, ndertim, mirembajtje te impjanteve te prodhimit te energjise elektrike me sistem Fotovoltaik. Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarje, importi dhe eksporti, instalim e shitje te energjise elektrike te prodhuar nga impianti Fotovoltaik. Projektimin, ndertimin, montimin dhe mirembajtjen per Linja TM, TU, TN te te gjitha kategorive, dhe impianteve per prodhimin dhe shperndarjen e energjise, shoqeria kryen çdo lloj veprimtari te dobishme per arritjen e objektit te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 01.07.1996
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 183 363 000,00
Numri i pjesëve: 183 363
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. HEC KULOTA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30.06.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L78105201N, me adresë në Kukës, Bushtricë, Lagjja Lapaj, Rruga Kukës Bushtricë, objekt me nr pasurie 14 dhe zonë kadastrale 1333 ( Hotel Gjoka), me administrator Kujtim Hasa. RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN sha zotëron 75% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.06.2020)

II. HEC LAPAJ 2, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.12.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L83612202Q, me adresë në Elbasan, Bradashesh, Njësia Administrative Bradashesh, Ish-Kombinati Metalurgjik, objekti nr.50, zona kadastrale nr.3965, nr.pasurie 894, Elbasan, me administrator Kujtim Hasa. RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN sha zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.06.2020)

III. HEC TERFOJA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L77727201B, me adresë në Kukës, Bushtricë, Lagjja Lapaj, Rruga Kukës Bushtricë, objekt me nr pasurie 14 dhe zonë kadastrale 1333 ( Hotel Gjoka), me administrator Kujtim Hasa. RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN sha zotëron 75% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.06.2020)

IV. HOTEL SKAMPA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.02.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L72707209B, me adresë në Elbasan, Lagjja Luigj Gurakuqi, bulevardi " Aqif Pasha", zona kadastrale 8521, godina e hotel "SKAMPA" me numër pasurie 1/66., me administrator Kostandin Bibaja. RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN sha zotëron 74,72% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.06.2020)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Mirsi Hasa, Kristina Hasa, Indrit Kaçaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Çështje Ligjore: I. Më datë 25.11.2014, me anë të urdhrit Nr.1786 Prot, Nr.400 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Vako & Partners Bailiff Service” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria “RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN ” , me NIPT J62904264O dhe Z. Kujtim Hasa në cilësinë e administratorit të shoqërisë.

II. Më datë 09.12.2014, me anë të urdhrit Nr.1979 Prot., Nr.400 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Vako&Partners Bailiff Service”sh.p.k, u urdhërua zhbllokimi i aksioneve apo kredive të shoqërisë “Rruga-Ura Asfaltim Nr.2 Elbasan” , me Nuis (Nipt) J62904264O dhe shtetasit Z. Kujtim Zyber Hasa, të bllokuara me ane të shkresës Nr.1786 Prot., date 25.11.2014.

III. Më datë 27.07.2015, me anë të kërkesës per Pezullim NIPT - i, Nr. 10141 Prot, lëshuar nga Dega Doganore Durres, protokolluar nga QKR me Nr. 7126 Prot. date 04.08.2015, për pezullimin e proçedurave të mëtejshme për subjektin debitor, Rruga Ura Asfaltim Nr. 2 Elbasan, me NUIS (NIPT) J62904264O.

IV. Më datë 27.08.2015, me anë të kërkesës për aktivizim NIPT-i, lëshuar nga Dega Doganore Durrës, u kërkua aktivizimi i subjektit “RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN ” , me NIPT J62904264O, i cili ka qënë debitor dhe i ka likujduar detyrimet.

V. Më datë 09.12.2015, me anë të vendimit të antarëve të këshillit mbikqyres, u akordua shuma prej 100.000 Eurosh, në formë kredije me normë interesi 2% në vit. Administratori i shoqerise do të nenshkruaje kontratën e dhënies se borxhit dhe të bëjë xhirimin e shumës në një nga llogaritë bankare të shoqërisë.

VI.Sipas Urdherit te lëshuar me date 03.11.2020, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN” sh.a , si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter I cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

VII.Sipas Urdherit te lëshuar me date 26.11.2020, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/ aksionet, e debitorit shoqëria “RRUGA URA ASFALTIM NR.2 ELBASAN” , si dhe mbi te drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Bradashesh, Fshati Balez Poshtë, zona kadastrale nr.1079, nr.pasurise 322/11, 1 km nga kryqëzimi i fshatit Kusarth (në kryqëzimin e rrugës së fabrikes së çimentos rrugën e fshatit Balez Sipër).

Adresa:
1.Tirane, rruga Luigj Gurakuqi, zona kadastrale 8150, numer pasurie 2/74+1-2, Tirane
2. Elbasan, Bradashesh, Elbasan, komuna Bradashesh, ish Kombinati Metalurgjik, objekti nr.50
3. Tirane, Rruga e Kavajes, ish-kombinati i tekstileve

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 26.10.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i Keshillit Mbikqyres per akordimin e kredise 09.12.2015
Kontrate dhurimi 01.09.2009
Kontrate shitje 21.08.2009
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 19.05.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 356 574 265,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 24 023 861,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 123 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 25 602 481,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 20 109 188,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 12 517 732,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 15 516 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 24 172 585,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 13 914 153,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 250 316 522,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:308 897 276,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:167 348 517,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:287 458 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:193 923 928,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:173 344 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 179 560 432,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 386 426 537,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 145 704 937,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : L.Kanani